Tổng Hợp

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ taxi uber, grab trên địa bàn hà nội

Ngày đăng: 28/12/2019, 15:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – MAI HÙNG ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI UBEB, GRAB TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – MAI HÙNG ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI UBEB, GRAB TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƢU THỊ MINH NGỌC XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS LƢU THỊ MINH NGỌC PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Học viên cam đoan nội dung luận văn với đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab địa bàn Hà Nội” kết nghiên cứu sau trình làm việc nghiêm túc học viên Số liệu thông tin luận văn trung thực đƣợc sử dụng từ nguồn có tin cậy Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, Trƣờng Đại học Kinh tế Trong trình làm luận văn nhận đƣợc nhiều giúp đỡ để hồn thành luận văn Trƣớc tiên tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô tận tình hƣớng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn TS Lƣu Thị Minh Ngọc ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn thực luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo quan tạo điều kiện động viên hỗ trợ lớn từ đồng nghiệp, gia đình suốt khố học q trình thực luận văn Trân trọng! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI UBER, GRAB .4 1.1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.2 Cơ sở lý luận NTAH đến định SDDV taxi Uber, Grab 1.2.1 Dịch vụ dịch vụ vận tải hành khách 1.2.2 Hành vi khách hàng .9 1.2.3 Yếu tố tác động đến hành vi khách hàng 12 1.2.4 Các loại hành vi mua khách hàng 12 1.2.5 Yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách hàng 14 1.2.6 Quá trình định mua hàng .19 1.3 Mơ hình định mơ hình nghiên cứu 23 1.3.1 Các mơ hình định 23 1.3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Thiết kế nghiên cứu .29 2.1.1 Quy trình nghiên cứu 29 2.1.2 Thang đo .29 Thuộc tính dịch vụ 30 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .32 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 32 2.2.2 Nghiên cứu sơ 33 2.2.3 Nghiên cứu thức 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI UBER, GRAB TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 44 3.1 Bối cảnh thị trƣờng taxi taxi hợp đồng điện tử (Uber, Grab) 44 3.2 Kết nghiên cứu 45 3.2.1 Kết mẫu nghiên cứu .45 3.2.2 Kết kiểm định phân phối chuẩn 48 3.2.3 Kết phân tích tương quan .50 3.2.4 Kết phân tích hồi quy đa biến 53 3.2.5 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu kết luận chung mơ hình hồi quy 55 3.3 Đánh giá chung ƣu điểm, hạn chế nguyên nhân .59 3.3.1 Ưu điểm 59 3.3.2 Hạn chế 60 3.3.3 Nguyên nhân 61 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 62 4.1 Mục tiêu, quan điểm phát triển giao thông vận tải vận tải hành khách Hà Nội đến năm 2020 62 4.1.1 Mục tiêu quan điểm phát triển giao thông vận tải 62 4.1.2 Mục tiêu, quan điểm phát triển vận tải hành khách Hà Nội .62 4.1.3 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2020 63 4.1.4 Định hướng phát triển dịch vụ taxi công nghệ 64 4.2 Kiến nghị đề xuất 66 4.2.1 Kiến nghị với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ taxi công nghệ 66 4.2.2 Hàm ý quan quản lý 68 4.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 70 4.3.1 Hạn chế đề tài 70 4.3.2 Hướng nghiên cứu 71 KẾT LUẬN .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa NTAH Nhân tố ảnh hƣởng SDDV Sử dụng dịch vụ TAXI Dịch vụ vận tải hành khách Uber, Grab Taxi công nghệ i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Phân loại hành vi mua khách hàng 14 Bảng 2.1 Bảng nhân tố thành phần biến quan sát 34 Bảng 2.2 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 36 Bảng 2.3 Ƣớc lƣợng số mẫu dự kiến địa điểm 39 Bảng 3.1 Giá trị trung bình nhân tố “Uy tín” 46 Bảng 3.2 Thống kê mô tả nhân tố “thuận lợi” 47 Bảng 3.3 Thống kê mô tả nhân tố “giá cƣớc” 47 Bảng 3.4 Thống kê mô tả nhân tố “nhân viên” 48 Bảng 3.5 Thống kê thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến 49 10 Bảng 3.6 Kết phân tích tƣơng quan 50 11 Bảng 3.7 Bảng tổng kết mơ hình 53 12 Bảng 3.8 Bảng phân tích phƣơng sai ANOVA 53 13 Bảng 3.9 Bảng kết hồi quy 54 14 Bảng 3.10 Kết kiểm định giả thuyết mơ hình Trang vấn khách hàng địa bàn Hà Nội định lựa chọn sử dụng taxi công nghệ ii 56 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 1.1 Mơ hình hành vi khách hàng 11 Sơ đồ 1.2 Thuyết hành động hợp lý TRA 23 Sơ đồ 1.3 Mơ hình TPB 24 Sơ đồ 1.4 Mơ hình TAM 24 Sơ đồ 1.5 Mơ hình nghiên cứu 26 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 29 iii Trang 12 Oliver, R L, 1993 “Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction Response”, Journal of ConsumerResearch, Vol 20, No 3:418-430 13 Parasuraman A., Zeithaml V & Berry L., 1985 “A conceptual model of service quality and its implications for future research”, Journal of Marketing, 49: 41 -50 14 Parasuraman, A., V.A Zeithaml, & L L Berry, 1988 “SERVQUAL: a mutltiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing, 64, pp 12-40 15 Spreng, R.A., & Mackoy, R.D., 1996 “An empirical examination of a model of perceived service quality and satisfaction”, Journal of Retailing, 72, 201 -214 16 Steenkamp, J-B.E.M., van Trijp, H.C.M., 1991 “The use of LISREL in validating marketing constructs”, International Journal of Research in Marketing 8, 283-299 17 Svensson, G, 2002 “A Triadic Network Approach to Service Quality”, Journal of Service Marketing, 16, 2): 158-179 [35] Zeithaml V.A & Bitner M.J., 2000 Services Marketing: Intergrating Customer Focus arross the Firm Irwin McGraw-Hill 18 Kennington, Carolyn, Jeanne Hill, and Anna Rakowska, 1996 “Consumer selection criteria for banks in Poland”, International Journal of Bank Marketing, 14(4 12-21 Retrieved 15 April, 2015 C Website 19 Tạ Thị Hồng Hạnh, 2009 Hành vi khách hàng http://www.academia.edu 20 Nguyễn Thị Diệu Linh, 2011 Định nghĩa hành vi khách hàng www.nguyenthidieulinh.com/2011/10/dinh-nghia-ve-hanh-vi-khachhang.html 21 Cao Minh Nghĩa, 2014 Tổng quan lý thuyết ngành kinh tế dịch vụ ttp://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/cac-khu-vuc-kinh-te; 22 VOER, 2017 Thị trường tiêu dùng hành vi mua người tiêu dùng https://voer.edu.vn/c/thi-truong-tieu-dung-va-hanh-vi-mua-cua-nguoi-tieu-dung 74 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG o0o -Số phiếu: Xin chào anh/chị, cao học viên khóa 26 Viện Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Kinh Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab địa bàn Hà Nội” Rất mong quý anh/chị dành thời gian giúp tơi hồn thành phiếu điều tra Tơi xin cam kết thông tin dùng cho mục đích nghiên cứu đảm bảo giữ bí mật cho anh/chị tham gia trả lời câu hỏi Xin chân thành cảm ơn! ………………………………………… ***……………………………………… PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Xin vui lòng đánh dấu “X” vào câu trả lời mà anh/chị cho Câu 1: Anh/chị sử dụng dịch vụ lần năm?  Dƣới lần  Từ đến dƣới lần  Từ đến dƣới lần  Trên lần Câu 2: Anh/chị biết đến dịch vụ qua nguồn thơng tin nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)  Qua truyền hình, báo, đài, internet  Bạn bè, ngƣời thân, đồng nghiệp giới thiệu  Tại trung tâm dịch vụ du lịch  Băng rôn, áp phích, tờ rơi  Khác Câu 3: Lý anh/chị định lựa chọn dịch vụ gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)  Giá cƣớc hợp lý  Dễ liên lạc gọi xe, thời gian chờ ngắn  Chất lƣợng phƣơng tiện mới, đại  Cung cách phục vụ chu đáo  Do bạn bè, ngƣời thân giới thiệu  Khác Câu 4: Ngoài dịch vụ taxi Uber, Grab, anh/chị có sử dụng dịch vụ vận tải hành khách khơng? (Có thể chọn nhiều đáp án)  Chỉ sử dụng taxi Uber, Grab  Taxi truyền thống  Xe Buýt PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Câu 5: Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị tiêu chí sau dịch vụ hãng taxi Uber, Grab đánh dấu “X” vào câu trả lời tương ứng với lựa chọn phù hợp: Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hồn tồn đồng ý Tiêu chí Hồn tồn Khơng Trung Đồng khơng đồng ý lập ý đồng ý Hồn tồn đồng ý Uy tín thƣơng hiệu Uber Grab dịch vụ taxi có thƣơng hiệu giới Uy tín dịch vụ taxi Uber, Grab giúp khách hàng cảm thấy an toàn SDDV Dịch vụ taxi Uber, Grab thực cam kết với 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 khách hàng Yếu tố giá cƣớc GC4: Giá cƣớc Uber, Grab thấp hãng 1 2 3 4 5 GC5: Việc tính giá cƣớc chạy đƣờng dài hợp lý 1 2 3 4 5 GC6: Số km số tiền phải trả rõ ràng, xác 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Khách hàng dễ dàng gọi xe đƣờng 1 2 3 4 5 Dịch vụ kết nối nhanh chóng 1 2 3 4 5 Thời gian chờ xe ngắn 1 2 3 4 5 Không gian xe thoải mái, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tài xế không vƣợt đèn đỏ, lạng lách đƣờng 1 2 3 4 5 Xe khơng bị hỏng hóc đƣờng 1 2 3 4 5 Khơng đón thêm khách dọc đƣờng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tài xế xuống xe mở cửa, đóng cửa cho khách hàng 1 2 3 4 5 Trang phục tài xế gọn gàng 1 2 3 4 5 khác Yếu tố thuận lợi Xe dịch vụ taxi Uber, Grab phân bố rộng khắp địa bàn thành phố Hà Nội Xe dễ nhận biết thông qua việc nhận diện biển số xe phần mềm định vị Yếu tố an tồn Lộ trình di chuyển khách đƣợc định vị theo dõi phần mềm GPRS Yếu tố nhân viên Tài xế taxi Uber, Grab có thái độ thân thiện Tài xế lái xe có trách nhiệm đảm bảo an tồn cho khách hàng Chƣơng trình khuyến mại Uber, Grab có chƣơng trình chăm sóc khách hàng thƣờng xun Uber, Grab có nhiều chƣơng trình khuyến hấp dẫn cho khách hàng thƣờng xuyên gọi xe Uber, Grab ƣu đãi cho khách hàng toán thẻ visa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Sự tác động ngƣời có ảnh hƣởng Những ngƣời thân gia đình tơi muốn tơi sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab Bạn bè khuyên nên sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab Quyết định sử dụng dịch vụ khách hàng Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab Tôi ƣu tiên sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab so với hãng khác Tơi khuyến khích ngƣời thân, bạn bè sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab Câu 6: Anh/chị có ý kiến đóng góp thêm để nâng cao chất lƣợng dịch vụ taxi Uber, Grab hay không? (như giảm giá cước, tăng thêm chương trình khuyến mãi, có ưu đãi dịch vụ trả sau,…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… PHẦN III: THƠNG TIN CÁ NHÂN Câu 7: Giới tính  Nam  Nữ Câu 8: Độ tuổi  Dƣới 20 tuổi  Từ 20 tuổi đến 40 tuổi  Từ 41 tuổi đến 60 tuổi  Trên 60 tuổi Câu 9: Thu nhập  Dƣới triệu  Từ đến 10 triệu  Từ 10 đến 15 triệu  Từ 15 đến 20 triệu  Trên 20 triệu Câu 10: Nghề nghiệp  Học sinh, sinh viên  Cán bộ, viên chức  Kinh doanh, buôn bán  Lao động phổ thơng  Hƣu trí  Khác Thơng tin liên hệ: Họ tên: ……………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý vị ! PHỤ LỤC KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Sphericity Approx Chi-Square df 300 Sig .000 Communalities Initial Extraction TL1 1.000 697 TL2 1.000 741 TL6 1.000 823 NV1 1.000 557 TL4 1.000 750 TL5 1.000 759 TL8 1.000 823 UT1 1.000 726 AT2 1.000 692 KM1 1.000 620 KM2 1.000 561 AH1 1.000 783 NV2 1.000 796 NV3 1.000 714 NV4 1.000 702 GC1 1.000 712 UT2 1.000 663 AT1 1.000 521 GC2 1.000 664 AH2 1.000 579 AT3 1.000 541 UT3 1.000 763 GC3 1.000 611 TL3 1.000 697 TL7 1.000 750 Extraction Method: Principal Component Analysis .625 570.751 Rotated Component Matrix a Component TL7 TL8 TL9 TL10 TL11 TL12 NV16 NV17 NV18 NV19 GC4 GC5 GC6 UT1 UT2 UT3 AT13 AT14 AT15 AT16 AH24 AH25 KM21 KM22 KM23 886 886 817 801 657 528 834 806 786 556 836 755 670 722 679 619 688 667 566 502 825 666 729 700 580 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach’s Alpha 742 Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items 748 N of Items Item Statistics Mean Std Deviation N GC3 3.22 996 50 GC2 3.42 1.012 50 GC1 3.14 904 50 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted GC3 6.56 2.904 503 362 732 GC2 6.36 2.888 492 340 748 GC1 6.64 2.643 729 533 475 Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items 844 N of Items 845 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted TL5 19.56 6.904 756 651 797 TL6 19.60 8.000 475 282 844 TL3 19.62 6.526 667 507 810 TL1 19.60 6.490 626 433 821 TL2 19.44 7.721 506 428 840 TL4 19.48 6.132 751 588 791 Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items 797 N of Items 795 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted NV1 9.82 5.824 472 289 806 NV2 10.36 4.562 736 552 679 NV3 10.14 4.735 611 458 746 NV4 9.88 4.883 626 396 737 Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items 603 N of Items 606 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted AT1 11.46 2.662 331 116 570 AT2 11.78 2.175 412 184 513 AT3 11.52 2.540 368 136 545 AT4 11.98 2.510 434 193 499 Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items 688 N of Items 694 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted AH1 3.26 809 531 282 AH2 3.08 1.136 531 282 Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items 691 N of Items 691 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted KM1 6.78 1.971 418 218 466 KM2 6.48 2.091 303 099 630 KM3 6.74 1.707 488 257 348 Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items 709 N of Items 715 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted QD1 7.30 1.357 366 134 594 QD2 7.74 1.502 445 212 478 QD3 7.76 1.370 451 219 459 Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items 698 N of Items 714 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted UT1 7.34 1.086 401 161 523 UT2 6.94 1.527 424 183 511 UT3 7.12 1.128 434 197 457 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation GC3 251 3.24 1.066 GC2 251 3.33 1.027 GC1 251 3.31 967 AT1 251 4.02 743 NV1 251 3.61 853 AH1 251 3.26 1.047 AH2 251 3.44 933 TL5 251 3.91 580 TL6 251 3.88 619 TL3 251 3.84 742 TL1 251 3.90 773 TL2 251 3.93 659 TL4 251 3.89 834 NV2 251 3.18 954 NV3 251 3.26 1.005 NV4 251 3.44 967 UT1 251 3.46 845 UT2 251 3.83 585 UT3 251 3.70 728 KM1 251 3.37 874 KM2 251 3.43 911 KM3 251 3.37 904 QD1 251 4.01 735 QD2 251 3.78 631 QD3 251 3.75 712 AT2 251 3.70 897 AT3 251 3.83 865 AT4 251 3.16 1.089 Valid N (listwise) 251 Descriptive Statistics Mean Std Deviation N GC3 3.24 1.066 251 GC2 3.33 1.027 251 GC1 3.31 967 251 AT1 4.02 743 251 NV1 3.61 853 251 AH1 3.26 1.047 251 AH2 3.44 933 251 TL5 3.91 580 251 TL6 3.88 619 251 TL3 3.84 742 251 TL1 3.90 773 251 TL2 3.93 659 251 TL4 3.89 834 251 NV2 3.18 954 251 NV3 3.26 1.005 251 NV4 3.44 967 251 UT1 3.46 845 251 UT2 3.83 585 251 UT3 3.70 728 251 KM1 3.37 874 251 KM2 3.43 911 251 KM3 3.37 904 251 QD1 4.01 735 251 QD2 3.78 631 251 QD3 3.75 712 251 AT2 3.70 897 251 AT3 3.83 865 251 AT4 3.16 1.089 251 Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Removed Model a Method KM, TL, NV, AH, UT, AT, Enter b GC a Dependent Variable: QD b All requested variables entered b Model Summary Model R 387 R Square a 149 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 125 Durbin-Watson 45415 1.918 a Predictors: (Constant), KM, TL, NV, AH, UT, AT, GC b Dependent Variable: QD Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 2.034 345 GC -.090 043 AT 089 AH Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 5.893 000 -.145 -2.076 039 720 1.388 053 114 1.688 093 770 1.298 083 037 149 2.230 027 783 1.277 TL 034 070 033 482 630 759 1.318 NV 084 046 122 1.835 068 796 1.257 UT 204 063 214 3.258 001 810 1.235 KM 101 048 139 2.113 036 806 1.241 a Dependent Variable: QD a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 3.3678 4.3505 3.8473 18765 251 -1.52621 1.23916 00000 44775 251 Std Predicted Value -2.555 2.682 000 1.000 251 Std Residual -3.361 2.729 000 986 251 Residual a Dependent Variable: QD … hƣởng nhân tố nhƣ đến định khách hàng? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài a Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn sử dụng dịch vụ taxi Uber, Grab. .. 2.2.2 Nghiên cứu sơ 33 2.2.3 Nghiên cứu thức 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI UBER, GRAB TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 44 3.1 Bối cảnh thị…ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – MAI HÙNG ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI UBEB, GRAB TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản

Xem Thêm :   Có nên mua xe đạp trẻ em cũ hay không?

Xem thêm :  Cách làm thơ lục bát hay và các bài thơ lục bát tự sáng tác

– Xem thêm –

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ taxi uber, grab trên địa bàn hà nội , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ taxi uber, grab trên địa bàn hà nội

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xe Cộ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button