Tổng Hợp

Hoàn thiện quy trình chế biến Khô cá sặc rằn

Ngày đăng: 29/10/2012, 10:22

TRÌNH CHẾ BIẾN KHÔ SẶC RẰN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÃ NGÀNH 08 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN VĂN MƯỜI Năm 2007 Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 2 TRÌNH CHẾ BIẾN KHÔ SẶC RẰN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÃ NGÀNH: 08 CÁN Bộ HƯớNG DẫN CHủ TịCH HộI ĐồNG TÁC GIả Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 3 LUậN VĂN ĐÍNH KÈM THEO ĐÂY, VớI TựA Đề TÀI: “biện Nguyễn Thị Như Hạ Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Chủ tịch hội đồng Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 4 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành gởi lời cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Mười và Cô Trần Thanh Trúc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt cho em những kinh nghiệm vô cùng quý báu để em hoàn thành tốt đề tài. Qua đây, em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong bộ môn Công nghệ thực phẩm, nhà trường, các cô trong thư viện khoa Nông nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, em gởi lời cảm ởn đến gia đình và toàn thể lớp Công nghệ thực phẩm K28 những người đã chia sẻ, khích lệ em rất nhiều trong suốt thời gian học tại trường. Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 5 TÓM TẮT Đề tài được thực hiện với mục đích xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến khô sặc rằn có thời gian bảo quản dài, đồng thời đảm bảo được giá trị cảm quan bằng việc áp dụng phương pháp sấy tự nhiên (lều sấy) và tủ sấy. Nghiên cứu được tiến hành qua 3 thí nghiệm, gồm: – Khảo sát sự tiêu hao khối lượng nguyên liệu trong quá trình chế biến. – Xác định đường cong sấy và tốc độ sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 500C. – Xác định đường cong sấy và tốc độ sấy trong lều sấy. Kết quả nghiên cứu cho thấy, định mức tiêu hao khi sấy bằng lều sấy là 2,83 kg nguyên liệu / kg sản phẩm và đối với tủ sấy 2,58 kg nguyên liệu/ kg sản phẩm. Thiết lập được đường cong sấy đối với quá trình sấy bằng lều và tủ sấy, là phương trình tuân theo quy luật hàm số mũ (exponential curve). Thiết lập được mối tương quan giữa độ ẩm (CBK) với thời gian sấy và khối lượng khác nhau của các mẻ sấy, mô hình hóa thành phương trình quan hệ giúp dự đoán quá trình sấy tốt hơn. Kết quả nghiên cứu đưa ra kiến nghị về khối lượng thích hợp cho một mẻ sấy: đối với tủ sấy với thể tích 0,2 m3 là 2,5 kg và lều sấy với thể tích là 1m3 là 4 kg. Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 6 MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1 TỔNG QUAN .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .1 CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU SẶC RẰN .4 2.1.1 Nguồn gốc và đặc điểm .4 2.1.2 Thành phần dinh dưỡng 4 2.2 QUÁ TRÌNH SẤY VÀ VIỆC CHẾ BIẾN KHÔ 5 2.2.1 Nguyên lý chung .5 2.2.2 Các phương pháp sấy 11 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SẤY VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SẤY 13 2.3.1 Nguyên liệu 13 2.3.2 Chế độ sấy 13 2.3.3 Thiết bị .14 2.4 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 16 2.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 17 CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18 3.1 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .18 3.2 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .18 3.3 PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM 18 3.3.1 Dụng cụ 18 3.3.2 Nguyên liệu 18 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.4.1 Phương pháp phân tích 18 3.4.2 Nội dung và bố trí thí nghiệm 18 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 7 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO . … 38 PHỤ LỤC vii Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 8 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Phân loại nguyên liệu theo khối lượng 4 Bảng 2: Thành phần cơ bản của sặc rằn 5 Bảng 3: Thành phần của khô sặc rằn trên thị trường 5 Bảng 4: Kết quả hiệu suất thu hồi qua từng công đoạn và định mức sản phẩm khô sặc rằn đối với tủ sấy……………………………………………………. . 24 Bảng 5: Kết quả hiệu suất thu hồi qua từng công đoạn và định mức sản phẩm khô sặc rằn đối với lều sấy 24 Bảng 6: Thời gian sấy trung bình, tốc độ sấy trung bình với các khối lượng mẻ sấy khác nhau khi sấy bằng tủ sấy…………………………………. 27 Bảng 7: Thời gian sấy trung bình, tốc độ sấy trung bình với các khối lượng mẻ sấy khác nhau khi sấy bằng lều sấy . 31 Bảng 8: Những tiêu chuẩn đánh giá cảm quan của khô ix Bảng 9: Sự thay đổi độ ẩm, tốc độ sấy theo thời gian đối với tủ sấy x Bảng 10: Sự thay đổi độ ẩm, tốc độ sấy theo thời gian đối với lều sấy xi Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 9 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1: sặc rằn với một số kích cở khác nhau 4 Hình 2: Mô hình quá trình sấy . 6 Hình 3: Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị sấy bằng không khí . 7 Hình 4: Mô hình đường đẳng nhiệt hấp thu 8 Hình 5: Sơ đồ làm việc của quá trình sấy bằng không khí 9 Hình 6: Lều sấy . 15 Hình 7: Sơ đồ hệ thống sấy đối lưu . 15 Hình 8: Qui trình tổng quát chế biến khô sặc rằn . 19 Hình 9: Sơ đồ khối các công đoạn thu hồi . 23 Hình 10: Đồ thị biểu diễn sự hao hụt khối lượng đối với tủ sấy (i’), lều sấy (ii’) 25 Hình 11: Đồ thị đường cong sấy sặc rằn với các khối lượng khác nhau bằng tủ sấy 28 Hình 12: Đồ thị biểu diễn độ ẩm (CBK) theo thời gian sấy với các khối lượng mẻ khác nhau ở tủ sấy. 30 Hình 13: Đồ thị đường cong sấy sặc rằn với các khối lượng khác nhau bằng lều sấy . 32 Hình 14: Đồ thị biểu diễn độ ẩm (CBK) theo thời gian sấy với các khối lượng mẻ khác nhau ở lều sấy . 32 Hình 15: Các công đoạn cơ bản trong quy trình chế biến khô sặc rằn 36 Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 10 CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TỔNG QUAN Với điều kiện địa lý ưu đãi bao gồm một mạng lưới sông ngòi dày đặc, những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu. Bên cạnh một số sản phẩm tươi đông lạnh, nhìn chung các sản phẩm chế biến khác rất dễ bị hư hỏng. Nguyên nhân là do có độ ẩm và thành phần dinh dưỡng cao, tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật phát triển. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong và ngoài nước. Sấy là một trong các phương pháp cổ điển được sử dụng để bảo quản thực phẩm. Từ xa xưa, trước khi các lý thuyết về quá trình sấy ra đời, con người đã biết sử dụng ánh nắng mặt trời cho quá trình sấy khô thịt và cá. Do đó, sấy khô đã trở thành một món ăn truyền thống của nhiều vùng dân cư trên thế giới. Ngày nay, sấy thực phẩm vẫn là một trong những phương pháp bảo quản quan trọng. Thực phẩm đã sấy khô có thể bảo quản một thời gian dài nhưng vẫn không xảy ra hiện tượng hư hỏng. Điều này có được là do quá trình sấy khô đã loại bỏ trong thực phẩm một phần lớn lượng nước, do đó làm giảm aw không tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của vi sinh vật và một số enzyme gây hư hỏng thực phẩm. Vùng đồng bằng sông Cửu Long, sặc rằn là một trong những loài thủy sản đặc trưng và trở thành sản phẩm khô được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Hiện nay giá trị kinh tế mà sặc rằn mang lại ngày càng cao. Thêm vào đó, loài này có yêu cầu về điều kiện môi trường và kỹ thuật nuôi loại này khá đơn giản, dễ áp dụng. Vì vậy, nuôi sặc rằn đang trên đà phát triển, tạo nguồn nguyên liệu phong phú làm cơ sở cho hướng phát triển quychế biến khô sặc rằn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, mặc dù có màu sắc đẹp, cấu trúc mềm mại nhưng hầu hết các loại khô sặc rằn đang được tiêu thụ trên thị trường đều có vị khá mặn và thời gian bảo quản ngắn. Xuất phát từ vấn đề trên, việc tiến hành trình sản xuất trên quy mô lớn với chất lượng hợp lý và hạ thấp hao hụt trong quá trình chế biến sản phẩm khô sặc rằn Đây cũng chính là nội dung nghiên cứu của đề tài. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài được thực hiện với mục tiêu c rõ ràng, trong khi c a cái không có màu s c trên thân và vi c a con c có màu s c s c s , vi cái nh t nh t Trong i u ki n s ng BSCL, v i nhi t 0 0 thích h p t 25 C n 30 C t kh i lư ng kho ng 140g/con sau 2 năm, quan sát c và cái cùng tu i thư ng c có tr ng lư ng nh hơn nư c ta s ng thích h p nh t vùng ng b ng sông C u Long như Kiên Giang, C n Thơ, An Giang, Mau s… quá trình, còn l i 10% s b c hơi trong n a th i gian cu i ư c làm khô b ng cách cho nư c khu ch tán ra kh i cơ và da Trong quá trình làm khô, t c làm khô không ph i là m t h ng s mà nó thay i theo nhi t và th i gian làm khô Trư c tiên, t c làm khô b chi ph i b i t c b c hơi nư c ra kh i b m t cá, sau m t th i gian nó ph thu c vào c t c b c hơi và t c thoát m ra kh i b m t, sau ó b m t tr nên khô. .. và k t h p b sung các thành ph n ch t tan (mu i, u ng, rư u) là bi n pháp giúp thu n l i hơn trong quá trình b o qu n và g i là phương pháp làm khô D a vào tính ch t c a s n ph m có 3 lo i khô: khô s ng, khô chín và khô m n – Khô s ng: là s n ph m ch bi n b ng nguyên li u tươi s ng không qua x lý b ng mu i hay n u chín ; – Khô chín: là s n ph m ch bi n b ng nguyên li u ã n u chín ; – Khô m n: là s n… (latent heat) cho quá trình b c hơi và di chuy n lư ng hơi nư c ư c t o thành ra ngoài môi trư ng Gi thi t quá trình s y m t s n ph m r n v i tác nhân s y là không khí Không khí s ư c th i trên b m t b c hơi Gi s nhi t và m c a không khí trên b m t s y ư c gi không i trong su t chu trình s y và lư ng nhi t c n thi t cung c p cho quá trình s y ư c th c hi n b ng quá trình i lưu Không khí s y ư c gia… pháp t t nh t ư c con ngư i s d ng b o qu n T xa xưa, ư c làm khô ngay sau giai o n ánh b t vùng cao, ngư i ta k t h p không khí khô và l nh làm khô hao h t r t ít Ngư c l i, nh ng vùng khí h u m, b hao h t nhi u trong khi làm khô và d b hư h ng trong khi b o qu n (Lê Văn Li n, Lê Kh c Huy, Nguy n Th Liên, 1997) 2.2.1 Nguyên lý chung Nguyên li u tươi s ng ch a hàm lư ng nư c cao là i u… không khí, m không khí, hình d ng cá, v n t c và hư ng di chuy n c a dòng khí … nh hư ng tr c ti p n v n t c làm khô Trong giai o n này có th tăng t c làm khô b ng cách tăng v n t c, tăng nhi t , gi m m c a không khí Tuy nhiên, vi c làm khô quá nhanh s làm xu t hi n m t l p không th m nư c trên b m t th t gây c n tr s thoát m, m t khác n u nhi t làm khô quá cao thì s làm chín, t c s y gi m Giai o… Giai o n s y ng t c thư ng r t ng n, ch t n t i khi b m t còn m – Giai o n s y gi m t c S k t thúc giai o n s y v i t c không i x y ra khi b m t b t u khô, và v n t c làm khô ph thu c ch y u vào s khu ch tán m t i b m t S thay i t c s y ph thu c vào hình dáng cá, s thay i m cá, nh hư ng c a da và s co rút c a cơ Sau th i i m s y t c không i, lư ng nư c còn l i trong th c ph m gi m, s b c… ph m khô, có th dùng các cách sau: Trư c khi phơi, s y c n ph i m b ng, l y h t n i t ng, c t b theo chi u d c xương s ng – u, v y và x Phi lê riêng th t và phơi, s y nh m làm tăng giá tr dinh dư ng c a s n ph m Trư c khi phơi, s y có th ư p mu i theo phương pháp mu i khô, n u t c phơi, s y nhanh có th không c n ư p mu i (Phan Th Thanh Qu ,2005) 2.3 CÁC Y U T NH HƯ NG S N PH M S Y N QUÁ TRÌNH… n ph m s y ng yên Trong quá trình s y kh i lư ng riêng c a không khí tăng lên nên t o dòng i lưu t nhiên Nhưng v n t c nh , th i gian s y dài thì ph m ch t th t kém T c không khí l n, nhi t s y không u Thư ng v n t c trung bình kho ng 0,4 – 0,6 m/s, không khí lưu thông song song v i b m t cá, quá trình làm khô nhanh hơn, không khí lưu thông t o thành góc 45o so v i b m t cá, t c s y ch m nh t 2.3.3… li u s c r n cũng như quá trình s y khô và các y u t nh hư ng n quá trình s y, ch t lư ng c a s n ph m s y nh m áp ng m c tiêu ra, tài s ti n hành các n i dung sau: Kh o sát s tiêu hao kh i lư ng nguyên li u trong quá trình x lý sơ b (b n i tang ), ngâm mu i n thành ph m – Xác nh ư ng cong s y và t c s y trong t s y – Xác nh ư ng cong s y và t c nhi t 500C s y trong l u s y Trên cơ s các s . ĐÂY, VớI TựA Đề TÀI: “XÂY DựNG VÀ HOÀN THIệN QUY TRÌNH CHế BIếN KHÔ CÁ SặC RằN ; DO NGUYễN THị NHƯ Hạ THựC HIệN VÀ BÁO CÁO ĐÃ ĐƯợC HộI ĐồNG CHấM LUậN VĂN. quy mô chế biến khô cá sặc rằn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, mặc dù có màu sắc đẹp, cấu trúc mềm mại nhưng hầu hết các loại khô cá sặc rằn đang

Xem Thêm :   13 Cách giảm cân cấp tốc tại nhà: An toàn, Hiệu quả nhanh nhất

Xem thêm :  Top 50 cây bóng mát lớn nhanh thích hợp trồng trước nhà và sân vườn

Hoàn thiện quy trình chế biến Khô cá sặc rằn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGUYỄN THỊ NHƯ HẠ MSSV 2021477 XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUILUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÃ NGÀNH 08 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN VĂN MƯỜI Năm 2007 Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 2 XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUILUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÃ NGÀNH: 08 CÁN Bộ HƯớNG DẫN CHủ TịCH HộI ĐồNG TÁC GIả Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 3 LUậN VĂN ĐÍNH KÈM THEO ĐÂY, VớI TựA Đề TÀI: “ XÂY DựNG VÀ HOÀN THIệN QUY TRÌNH CHế BIếN KHÔ SặC RằN ”; DO NGUYễN THị NHƯ Hạ THựC HIệN VÀ BÁO CÁO ĐÃ ĐƯợC HộI ĐồNG CHấM LUậN VĂN THÔNG QUA. Sinh viên thực hiện Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phảnNguyễn Thị Như Hạ Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Chủ tịch hội đồng Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 4 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành gởi lời cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Mười và Cô Trần Thanh Trúc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt cho em những kinh nghiệm vô cùngbáu để emthành tốt đề tài. Qua đây, em xin chân thành gởi lời cảm ơn đếnthầy cô trong bộ môn Công nghệ thực phẩm, nhà trường, các cô trong thư viện khoa Nông nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, em gởi lời cảm ởn đến gia đình và toàn thể lớp Công nghệ thực phẩm K28 những người đã chia sẻ, khích lệ em rất nhiều trong suốt thời gian học tại trường. Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 5 TÓM TẮT Đề tài được thực hiện với mục đích xây dựng vàcó thời gian bảo quản dài, đồng thời đảm bảo được giá trị cảm quan bằng việc áp dụng phương pháp sấy tự nhiên (lều sấy) và tủ sấy. Nghiên cứu được tiến hành qua 3 thí nghiệm, gồm: – Khảo sát sự tiêu hao khối lượng nguyên liệutrong quábiến. – Xác định đường cong sấy và tốc độ sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 500C. – Xác định đường cong sấy và tốc độ sấy trong lều sấy. Kết quả nghiên cứu cho thấy, định mức tiêu hao khi sấy bằng lều sấy là 2,83 kg nguyên liệu / kg sản phẩm và đối với tủ sấy 2,58 kg nguyên liệu/ kg sản phẩm. Thiết lập được đường cong sấy đối với quásấy bằng lều và tủ sấy, là phươngtuân theoluật hàm số mũ (exponential curve). Thiết lập được mối tương quan giữa độ ẩm (CBK) với thời gian sấy và khối lượng khác nhau của các mẻ sấy, mô hình hóa thành phươngquan hệ giúp dự đoán quásấy tốt hơn. Kết quả nghiên cứu đưa ra kiến nghị về khối lượng thích hợp cho một mẻ sấy: đối với tủ sấy với thể tích 0,2 m3 là 2,5 kg và lều sấy với thể tích là 1m3 là 4 kg. Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 6 MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1 TỔNG QUAN .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .1 CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU.4 2.1.1 Nguồn gốc và đặc điểm .4 2.1.2 Thành phần dinh dưỡng 4 2.2 QUÁSẤY VÀ VIỆC5 2.2.1 Nguyên lý chung .5 2.2.2 Các phương pháp sấy 11 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁSẤY VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SẤY 13 2.3.1 Nguyên liệu 13 2.3.2độ sấy 13 2.3.3 Thiết bị .14 2.4 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 16 2.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 17 CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18 3.1 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .18 3.2 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .18 3.3 PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM 18 3.3.1 Dụng cụ 18 3.3.2 Nguyên liệu 18 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.4.1 Phương pháp phân tích 18 3.4.2 Nội dung và bố trí thí nghiệm 18 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 7 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO . … 38 PHỤ LỤC vii Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 8 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Phân loạinguyên liệu theo khối lượng 4 Bảng 2: Thành phần cơ bản của5 Bảng 3: Thành phần củatrên thị trường 5 Bảng 4: Kết quả hiệu suất thu hồi qua từng công đoạn và định mức sản phẩmđối với tủ sấy……………………………………………………. . 24 Bảng 5: Kết quả hiệu suất thu hồi qua từng công đoạn và định mức sản phẩmđối với lều sấy 24 Bảng 6: Thời gian sấy trung bình, tốc độ sấy trung bình với các khối lượng mẻ sấy khác nhau khi sấy bằng tủ sấy…………………………………. 27 Bảng 7: Thời gian sấy trung bình, tốc độ sấy trung bình với các khối lượng mẻ sấy khác nhau khi sấy bằng lều sấy . 31 Bảng 8: Những tiêu chuẩn đánh giá cảm quan củaix Bảng 9: Sự thay đổi độ ẩm, tốc độ sấy theo thời gian đối với tủ sấy x Bảng 10: Sự thay đổi độ ẩm, tốc độ sấy theo thời gian đối với lều sấy xi Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 9 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1:với một số kích cở khác nhau 4 Hình 2: Mô hình quásấy . 6 Hình 3: Sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị sấy bằng không khí . 7 Hình 4: Mô hình đường đẳng nhiệt hấp thu 8 Hình 5: Sơ đồ làm việc của quásấy bằng không khí 9 Hình 6: Lều sấy . 15 Hình 7: Sơ đồ hệ thống sấy đối lưu . 15 Hình 8: Quitổng quát. 19 Hình 9: Sơ đồ khối các công đoạn thu hồi . 23 Hình 10: Đồ thị biểu diễn sự hao hụt khối lượng đối với tủ sấy (i’), lều sấy (ii’) 25 Hình 11: Đồ thị đường cong sấyvới các khối lượng khác nhau bằng tủ sấy 28 Hình 12: Đồ thị biểu diễn độ ẩm (CBK) theo thời gian sấy với các khối lượng mẻ khác nhau ở tủ sấy. 30 Hình 13: Đồ thị đường cong sấyvới các khối lượng khác nhau bằng lều sấy . 32 Hình 14: Đồ thị biểu diễn độ ẩm (CBK) theo thời gian sấy với các khối lượng mẻ khác nhau ở lều sấy . 32 Hình 15: Các công đoạn cơ bản trong36 Luận văn tốt nghiệp khóa 28 – 2007 Trường Đại học Cần Thơ Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng Trang 10 CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TỔNG QUAN Với điều kiện địa lý ưu đãi bao gồm một mạng lưới sông ngòi dày đặc, những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu. Bên cạnh một số sản phẩmtươi đông lạnh, nhìn chung các sản phẩmkhác rất dễ bị hư hỏng. Nguyên nhân là docó độ ẩm và thành phần dinh dưỡng cao, tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật phát triển. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong và ngoài nước. Sấy là một trong các phương pháp cổ điển được sử dụng để bảo quản thực phẩm. Từ xa xưa, trước khi các lý thuyết về quásấy ra đời, con người đã biết sử dụng ánh nắng mặt trời cho quásấythịt và cá. Do đó,sấyđã trở thành một món ăn truyền thống của nhiều vùng dân cư trên thế giới. Ngày nay, sấy thực phẩm vẫn là một trong những phương pháp bảo quản quan trọng. Thực phẩm đã sấycó thể bảo quản một thời gian dài nhưng vẫn không xảy ra hiện tượng hư hỏng. Điều này có được là do quásấyđã loại bỏ trong thực phẩm một phần lớn lượng nước, do đó làm giảm aw không tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của vi sinh vật và một số enzyme gây hư hỏng thực phẩm. Vùng đồng bằng sông Cửu Long,là một trong những loài thủy sản đặc trưng và trở thành sản phẩmđược người tiêu dùng rất ưa chuộng. Hiện nay giá trị kinh tế màmang lại ngày càng cao. Thêm vào đó, loàinày có yêu cầu về điều kiện môi trường và kỹ thuật nuôi loạinày khá đơn giản, dễ áp dụng. Vì vậy, nuôiđang trên đà phát triển, tạo nguồn nguyên liệu phong phú làm cơ sở cho hướng phát triểnmôrằn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, mặc dù có màuđẹp, cấu trúc mềm mại nhưng hầu hết các loạiđang được tiêu thụ trên thị trường đều có vị khá mặn và thời gian bảo quản ngắn. Xuất phát từ vấn đề trên, việc tiến hành xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến khô sặc rằn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường là điều cần thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở cho quásản xuất trênmô lớn với chất lượng hợp lý và hạ thấp hao hụt trong quásản phẩmĐây cũng chính là nội dung nghiên cứu của đề tài. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài được thực hiện với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến khô sặc rằn có thời gian bảo quản dài, đồng thời đảm bảo được giá trị cảm quan bằng việc áp dụng phương pháp sấy tự nhiên (lều sấy) và tủ sấy. Từ đó, thiết lập được mối tương […]… c ac rõ ràng, trong khi c acái không có màu s c trên thân và vi c a con c có màu s c s c s , vicái nh t nh t Trong i u ki n s ng BSCL, v i nhi t 0 0 thích h p t 25 C n 30 Ct kh i lư ngng 140g/con sau 2 năm, quan sátc vàcái cùng tu i thư ngc có tr ng lư ng nh hơn nư c tas ng thích h p nh t vùng ng b ng sông C u Long như Kiên Giang, C n Thơ, An Giang,Maus… quá trình, còn l i 10% s b c hơi trong n a th i gian cu iư c làmb ng cách cho nư c khu ch tán ra kh i cơ và daTrong quálàm khô, t c làmkhông ph i là m t h ng s mà nó thay i theo nhi t và th i gian làmTrư c tiên, t c làmb chi ph i b i t c b c hơi nư c ra kh i b m t cá, sau m t th i gian nó ph thu c vào c t c b c hơi và t c thoát m ra kh i b m t, sau ó b m t tr nên khô. .. và k t h p b sung các thành ph n ch t tan (mu i, u ng, rư u) là bi n pháp giúp thu n l i hơn trong quáb o qu n và g i là phương pháp làmD a vào tính ch t c a s n ph m có 3 lo i khô:s ng,chín vàm n -s ng: là s n ph m ch bi n b ng nguyên li u tươi s ng không qua x lý b ng mu i hay n u chín ; -chín: là s n ph m ch bi n b ng nguyên li u ã n u chín ; -m n: là s n… (latent heat) cho quáb c hơi và di chuy n lư ng hơi nư c ư c t o thành ra ngoài môi trư ng Gi thi t quás y m t s n ph m r n v i tác nhân s y là không khí Không khí s ư c th i trên b m t b c hơi Gi s nhi t và m c a không khí trên b m t s y ư c gi không i trong su t chus y và lư ng nhi t c n thi t cung c p cho quás y ư c th c hi n b ng quái lưu Không khí s y ư c gia… pháp t t nh t ư c con ngư i s d ng b o qu nT xa xưa,ư c làmngay sau giai o n ánh b t vùng cao, ngư i ta k t h p không khívà l nh làmhao h t r t ít Ngư c l i, nh ng vùng khí h u m,b hao h t nhi u trong khi làmvà d b hư h ng trong khi b o qu n (Lê Văn Li n, Lê Kh c Huy, Nguy n Th Liên, 1997) 2.2.1 Nguyên lý chung Nguyên li utươi s ng ch a hàm lư ng nư c cao là i u… không khí, m không khí, hình d ng cá, v n t c và hư ng di chuy n c a dòng khí … nh hư ng tr c ti p n v n t c làmTrong giai o n này có th tăng t c làmb ng cách tăng v n t c, tăng nhi t , gi m m c a không khí Tuy nhiên, vi c làmquá nhanh s làm xu t hi n m t l p không th m nư c trên b m t th tgây c n tr s thoát m, m t khác n u nhi t làmquá cao thì s làmchín, t c s y gi m Giai o… Giai o n s y ng t c thư ng r t ng n, ch t n t i khi b m tcòn m – Giai o n s y gi m t c S k t thúc giai o n s y v i t c không i x y ra khi b m tb t u khô, và v n t c làmph thu c ch y u vào s khu ch tán m t i b m tS thay i t c s y ph thu c vào hình dáng cá, s thay i m cá, nh hư ng c a da và s co rút c a cơSau th i i m s y t c không i, lư ng nư c còn l i trong th c ph m gi m, s b c… ph mkhô, có th dùng các cách sau: Trư c khi phơi, s y c n ph i m b ng, l y h t n i t ng, c t b theo chi u d c xương s ng – u, v y và xPhi lê riêng th tvà phơi, s y nh m làm tăng giá tr dinh dư ng c a s n ph m Trư c khi phơi, s y có th ư p mu i theo phương pháp mu i khô, n u t c phơi, s y nhanh có th không c n ư p mu i (Phan Th Thanh Qu ,2005) 2.3 CÁC Y U T NH HƯ NG S N PH M S Y N QUÁ TRÌNH… n ph m s y ng yên Trong quás y kh i lư ng riêng c a không khí tăng lên nên t o dòng i lưu t nhiên Nhưng v n t c nh , th i gian s y dài thì ph m ch t th t kém T c không khí l n, nhi t s y không u Thư ng v n t c trung bìnhng 0,4 – 0,6 m/s, không khí lưu thông song song v i b m t cá, quálàmnhanh hơn, không khí lưu thông t o thành góc 45o so v i b m t cá, t c s y ch m nh t 2.3.3… li us c r n cũng như quás yvà các y u t nh hư ng n quás y, ch t lư ng c a s n ph m s y nh m áp ng m c tiêu ra, tài s ti n hành các n i dung sau: Kh o sát s tiêu hao kh i lư ng nguyên li utrong quáx lý sơ b (b n i tang ), ngâm mu i n thành ph m – Xác nh ư ng cong s y và t c s y trong t s y – Xác nh ư ng cong s y và t c nhi t 500C s y trong l u s y Trên cơ s các s . ĐÂY, VớI TựA Đề TÀI: “XÂY DựNG VÀ HOÀN THIệN QUY TRÌNH CHế BIếN KHÔ CÁ SặC RằN ; DO NGUYễN THị NHƯ Hạ THựC HIệN VÀ BÁO CÁO ĐÃ ĐƯợC HộI ĐồNG CHấM LUậN VĂN. quy mô chế biến khô cá sặc rằn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, mặc dù có màu sắc đẹp, cấu trúc mềm mại nhưng hầu hết các loại khô cá sặc rằn đang

Xem Thêm :   cách làm cho ốc bớt chết trong những ngày nắng nóng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Làm Vườn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button