Tổng Hợp

ỨNG DỤNG CỦA ERGONOMIC TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO

Ngày đăng: 29/10/2014, 19:52

ỨNG DỤNG CỦA ERGONOMIC TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO BỘ MÔN KỸ THUẬT VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.1.Ergonomic là gì? 1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì? 1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì? 1.Ergonomic là gì?1.Ergonomic là gì? Ergonomic Ergonomic Ergonomic Ergonomic Ergonomic Ergonomic là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm là một nhân tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom công nghiệp. Vậy Ergonom ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? ic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp Bạn đã bao giờ bắt gặp thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic thuật ngữ Ergonomic xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn xuất hiện trên những bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong nhữn g mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc mà Ergonomicmà Ergonomicmà Ergonomic mà Ergonomicmà Ergonomicmà Ergonomicmà Ergonomicmà Ergonomicmà Ergonomicmà Ergonomicmà Ergonomic cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? cần bạn quan tâm đến? Ergonomic là gì?Ergonomic là gì?Ergonomic là gì?Ergonomic là gì?Ergonomic là gì?Ergonomic là gì?Ergonomic là gì?Ergonomic là gì?Ergonomic là gì? Ergonomic là gì?Ergonomic Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 1 BỘ MÔN KỸ THUẬT VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG o0o BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Giáo viên hướng dẫn : Huỳnh Hữu Nghị Nhóm thực hiện: FiveFire MSSV 1. Nguyễn Hải Triều 21304316 2. Vương Đình Tiến 21304131 3. Lê Xuân Thời 21303978 4. Đoàn Trần Tuấn Tú 21304633 5. Nguyễn Hữu Thạnh 21303755 Đề tài: Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 2 ỨNG DỤNG CỦA ERGONOMIC TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO MỤC LỤC Trang I/ Tổng quan về Ergonomic 3 1/Ergonomic là gì? 3 2/Mục tiêu của Ergonomic 9 3/Đối tượng của Ergonomic 10 4/Phương châm Ergonomic 10 5/Các hướng phát triển 10 II/ Ứng dụng của Ergonomic 14 1/Ứng dụng trong không gian làm việc 14 2/Ứng dụng trong làm việc trên cao 27 III. Tài liệu tham khảo 32 Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 3 I.Tổng quan về Ergonomic 1.Ergonomic là gì? Ergonomic – là một nhân tố quyết định đến sự thành công của một sản phẩm công nghiệp. Vậy Ergonomic thực chất là gì? Tại sao lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng nhau đi tìm câu giải đáp ngay bây giờ nhé. Bạn đã bao giờ bắt gặp thuật ngữ Ergonomic xuất hiện trên những bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm? Hoặc bạn không thể hiểu Ergonomic luôn có mặt trong những mô tả thiết kế là gì? Bạn tìm hiểu về thiết kế sản phẩm hoặc không gian làm việc mà Ergonomic cần bạn quan tâm đến? Ergonomic là gì? Hình 1: Thiết kế không gian làm việc Lấy một ví dụ đơn giản, bạn đang đặt tay lên con chuột máy tính của bạn. Bạn tự hỏi tại sao con chuột lại có thể nằm gọn trong bàn tay mình đến thế? Tại sao bạn có thể sử dụng nó hàng giờ mà không cảm thấy nhức mỏi? Tại sao màu sắc của nó lại như vậy mà không phải là một màu nào khác? Sự tính toán về Ergonomic – Ergonomic chính là yếu tố tạo nên sự vừa vặn và thoải mái tuyệt vời đó. Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 4 Hình 2: Chuột Ergonomic Ergonomic hay Human Factor (Tiếng Việt: Ergonomic) là bộ môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc của họ, đặc biệt trên khía cạnh “sử dụng”. Để sản phẩm đạt đến sự phù hợp tốt nhất với người dùng, các nhà thiết kế phải bảo đảm thiết bị và môi trường làm việc thích hợp khả năng cũng như hạn chế của người sử dụng chúng. Nói cách khác, tâm sinh lí và cơ thể người, đi kèm với phương thức sử dụng một sản phẩm quyết định phần lớn đến kích thước, hình thái sản phẩm này. Sự quyết định đó chính là Ergonomic. Ergonomic làm cho sản phẩm thân thiệnhơn, thoải mái hơn và hoạt động tốt hơn đối với con người. Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 5 Hình 3: Ergonomic trong thiết kế xe máy Thiết kế là một lĩnh vực mà ở đó vai trò của Ergonomic là cực kì quan trọng. Việc tạo ra một sản phẩm mà có người có thể sử dụng được hay không, có phù hợp với vóc dáng cơ thể, và các thói quen của con người hay không, tất cả đều phụ thuộc vào nghiên cứu Ergonomic. Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 6 Hình 4:Bàn phím ergonomic Ergonomic liên quan đến toàn bộ môi trường làm việc, nhưng mục tiêu quan trọng Ergonomic thường hướng tới là kích thước và hình dạng của các đối tượng vật thể. Thiết kế sản phẩm có nghiên cứu Ergonomic đòi hỏi việc sử dụng bộ đo cơ thể chuẩn được gọi là dữ liệu nhân trắc học. Nhân trắc học cung cấp số đo chuẩn các bộ phận trên cơ thể, có sự phân biệt theo giới tính hay nhóm tuổi. Bộ đo này có thể thay đổi từ nước này sang nước khác do sự khác nhau về đặc điểm cơ thể trên tộc người. Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 7 Hình 5: Thiết bị cần phù hợp với cơ thể người Nguồn gốc cách gọi thuật ngữ Thuật ngữ Ergonomic – Ergonomic (trong tiếng Hy Lạp “ἔργον – work” có nghĩa là “làm việc” và “νόμος – natural laws” mang nghĩa “qui luật tự nhiên”) bước vào từ điển hiện đại lần đầu tiên khi nhà khoa học Ba Lan Wojciech Jastrzębowski sử dụng trong bài viết “Đề cương về Ergonomic – The Outline of Ergonomics” của ông. Sau đó, thuật ngữ Ergonomic được biết đến rộng rãi trong từ điển Tiếng Anh nhờ nhà tâm lý học người Anh Hywel Murrell, người đặt nền tảng Ergonomic Xã Hội – The Ergonomics Society. Ông đã sử dụng nghiên cứu về Ergonomic phục vụ trong và sau Chiến tranh Thế giới II. Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 8 Hình 6: Thiết kế ô tô cho với các thông số phù hợp với con người Những biểu hiện của thuật ngữ “Nhân tố con người” – Human Factor tại Bắc Mỹ cũng nhấn mạnh các khía cạnh tương tự như Ergonomic, trong đó “yếu tố con người” cụ thể ảnh hưởng đến hoạt động và thiết kế của hệ thống công nghệ vật lí. Thuật ngữ Ergonomic – Ergonomic và Nhân tố con người – Human Factor về cơ bản là đồng nghĩa. Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 9 2.Mục tiêu của ergonomics – Hướng tới việc loại trừ mọi nguy hại cho sức khỏe con người, bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người và nâng cao hiệu quả lao động. – Hướng tới sự tiện nghi của con người, tức là làm cho các đối tượng kỹ thuật phù hợp với khả năng hữu hạn của con người, có tác dụng động viên về tâm lý, sinh lý, hạn chế mệt mỏi và thúc đẩy làm việc lâu dài mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. – Hướng tới tối ưu các tổn hao sinh học trong quá trình lao động. – Làm cho lao động có hiệu quả cao (tăng năng suất và chất lượng lao động) – Để đạt được mục tiêu chính nói trên, một số yêu cầu và nguyên tắc chính của Ecgonomi đối với hệ thống lao động là: + Đối với không gian làm việc và phương tiện lao động: Cấu trúc không gian vị trí làm việc phải đảm bảo an toàn, tiện nghi cho 90 % người sử dụng( từ P 5 đến P 95 ). Tư thế, lực cơ, chuyển động của cơ thể; khả năng tiếp nhận thông tin từ các phương tiện phản ánh thông tin, đặc tính chuyển động của cơ thể phải đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép. + Đối với môi trường lao động: Đảm bảo kích thước không gian di chuyển, thao tác. Trao đổi không khí, cân bằng nhiệt, màu sắc, âm thanh, rung động, bức xạ phải đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép. + Đối với quá trình lao động: Bảo đảm an toàn, sức khỏe, tiện nghi để thực hiện mục tiêu lao động. Loại trừ quá tải và dưới tải- giới hạn trên và dưới của chức năng sinh lý, tâm sinh lý. Để đạt được mục đích, đối tượng nghiên cứu của Ecgonomi không đơn thuần chỉ là con người trong hoạt động lao động, mà ở mọi nơi, mọi chỗ làm việc hay sinh hoạt, vui chơi giải trí, con người đều chịu tác động của rất nhiều yếu tố xung quanh. Nếu trong điều kiện sản xuất, đó là sự tác động của thiết bị, máy móc, của chính quá trình công nghệ, của việc tổ chức vị trí lao động đó và môi trường lao động do chính quá trình sản xuất đó tạo nên. Những yếu tố điều kiện lao động này không ngừng tác động trực tiếp đến người lao động. Bởi vậy, nghiên cứu tác động tương hỗ giữa con người với điều kiện lao động và từng yếu tố của điều kiện này hay mối tác động tương hỗ giữa các yếu tố Người-Máy-Môi trường là đối tượng nghiên cứu của Ecgonomi. Tuy nhiên cũng cần biết rằng trong một số trường hợp đặc biệt, khi con người hoạt động, sử dụng công cụ, thiết bị để đạt một mục đích cụ thể khác như trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, chúng ta không thể đòi hỏi công cụ, thiết bị( ở đây là thiết bị, khí tài như con tàu vũ trụ, xe tăng, máy bay chiến đấu…) phải phù hợp, tiện nghi đối với con người một cách kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với những yêu cầu đặt ra của thiết bị, khí tài và phải huấn luyện, tập luyện cho họ có thể thích ứng để làm việc, thao tác với thiết bị, khí tài đó. Đây là trường hợp đặc biệt của Ecgonomic. Nhóm FiveFire – CK13CK12 Trang 10 3.Đối tượng nghiên cứu: 3 yếu tố chính: Con người- đối tượng kỹ thuật- Môi trường lao động Trong quá trình lao động, 3 yếu tố trên: Con người- Máy- Môi trường luôn có một quan hệ, tương thích,tác động đến nhau. Con người thiết kế, tạo ra và sử dụng các công cụ, phương tiện lao động, đồng thời họ chịu tác động trở lại của những yếu tố cũng như xấu , bất lợi của công cụ, các phương tiện và các yếu tố môi trường mà họ làm việc. Việc nghiên cứu sự tương thích giữa các đối tượng kỹ thuật,môi trường lao động với con người để đảm bảo sao cho con người có thế lao động có năng suất, chất lượng, an toàn và tiện nghi là nội dung cơ bản của một ngành khoa học mới – Khoa học ergonomisc. 4.Phương châm Vậy, mục tiêu chính của ecgonomi là làm cho công cụ, thiết bị, công việc phù hợp với con người chứ không phải là làm cho con người phù hợp với công cụ, thiết bị, công việc. 5.Các hướng phát triển: Ecgonomi phát triển theo hai hướng là Ecgonomi dự phòng hay còn gọi là Ecgonomi thiết kế và Ecgonomi sửa chữa hay còn gọi là Ecgonomi can thiệp. a) Với ý nghĩa dự phòng: Ecgonomi có thể tham gia tích cực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi đối tượng, đồng thời hạn chế các tác hại do môi trường và điều kiện lao động không thuận lợi. Thiết kế một nhà máy, một quy trình công nghệ, một công cụ phải dựa trên sự hiểu biết về Ecgonomi, nghĩa là thấy rõ sự hạn chế của khả năng con người, biết tôn trọng những đặc điểm hình thái, sinh lý, tâm lý của người lao động thì không những tăng được năng suất mà lại còn tránh được cho người lao động các tai nạn và bệnh tật không muốn có. Trong mục đích dự phòng, Ecgonomi can thiệp ngay từ giai đoạn thiết kế. – Địa điểm xây dựng nhà máy: Bản thiết kế phải kèm theo những giải thích về quá trình sản xuất, các yếu tố có thể ảnh hưởng tới việc nhiễm bẩn không khí, đất, nước và lan truyền tiếng ồn sang khu dân cư và dự kiến cách xử lý,…Nhà Ecgonomi tham gia xét duyệt và góp ý về các tiêu chuẩn vệ sinh-sinh lý và Ecgonomi ngay từ khi còn trong giai đoạn thiết kế. – Thiết kế dây chuyền, công nghệ, máy móc: Thiết kế phải làm giảm gánh nặng thể lực, tâm thần và gánh nặng do môi trường, đề xuất các cải tiến để thích nghi gánh nặng lao động và gánh nặng môi trường đối với khả năng chịu đựng của con người. Muốn làm được điều đó, ngay từ giai đoạn thiết kế mỗi sản phẩm […]… việc trên cao: Làm việc trên cao là một trong những nguyên nhân gây tử vong và chấn thương nghiêm trọng Phổ biến nhất vẫn là ngã từ thang xuống và ngã qua mái nhà yếu Hình 18: Không gian làm việc trên cao Làm việc trên cao nghĩa là làm việc ở bất kỳ địa hình nào, kể cả trên mặt đất hay ở địa hình thấp hơn mặt đất (ví dụ như làm việc dưới hầm ngầm), nơi một người có thể ngã từ một khoảng cách và có khả… Ergonomics ả Trang 23 Nhóm FiveFire – CK13CK12 Hình 17: Không gian làm việc ứng dụng Ergonomic Một ví dụ khác, ngồi trên một chiếc ghế thông thường so với một chiếc ghế có giá để tay và thiết kế cong hỗ trợ lưng hiển nhiên sẽ không thoải mái bằng Thiết kế của chiếc ghế này giúp chia đều áp lực lên toàn thân và đỡ cho xương sống Trang 24 Nhóm FiveFire – CK13CK12 2 . Ứng dụng Ergonomic trong làm việc trên. .. giản và thực tế để giảm thiểu rủi ro khi xảy ra các trường hợp rơi ngã của NLĐ đang làm việc trên cao Vậy cần phải làm gì? Cần đảm bảo mọi công việc thực hiện trên cao đều được người có trình độ, kinh nghiệm và kiến thức lên kế hoạch, giám sát và thực hiện chuẩn xác Điều này đòi hỏi phải sử dụng đúng loại giàn giáo di động phù hợp Để phòng chống và giảm thiểu tối đa rủi ro khi lập kế hoạch làm việc trên. .. pháp bảo vệ cá nhân (trang bị bảo hộ lao động) Những điều nên và không nên khi làm việc trên cao Nên: – Đảm bảo mặt bằng/giàn giáo lưu động đang sử dụng ổn định và kiên cố để hỗ trợ cho NLĐ làm việc trên cao cũng như các phương tiện bảo hộ sử dụng khi đang làm việc Lan can bảo vệ cũng cần đủ rộng và kiên cố để phòng ngừa rơi ngã – Khi cần sử dụng các cấu trúc lắp ghép thì nên tiến hành lắp ghép toàn bộ… mang vác không được vượt quá trọng tải tối đa ghi trên thang Trang 26 Nhóm FiveFire – CK13CK12 – Với quá xa khi ứng trên thang dựa hoặc thang ứng – giữ đai thắt lưng bên trong trụ thang và cả hai chân phải ứng trên cùng một bậc thang khi đang thao tác làm việc – Dùng thang dựa hoặc thang ứng nếu làm công việc nặng hoặc công việc đòi hỏi phải thao tác lâu hơn 30 phút – Sử dụng thang nếu NLĐ không thể… động ở tư thế ứng: khi chọn tư thế ứng hay ngồi cần dựa vào: – Độ lớn của lực và phương tác động – Phân bố của bộ phận điều khiển – Khả năng thay đổi tư thế (xen kẽ với ngồi) – Trong trường hợp bàn làm việc không điều chỉnh được chiều cao thì nguyên tắc là chọn chiều cao bàn làm việc phù hợp với người cỡ lớn (95%) Trang 13 Nhóm FiveFire – CK13CK12 Tư thế thuận lợi của đầu: – Tư thế ứng: góc tạo nên… trì 3 điểm tiếp xúc (tay và chân) tại vị trí làm việc Nếu không thể thực hiện được yêu cầu này, nên xem xét phương án bảo đảm an toàn lao động khác – Để người không đủ trình độ (không có đủ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm) làm việc trên cao Lao động trên cao là môi trường lao động nguy hiểm nên cần có những thiết bị hỗ trợ cần thiết và phương pháp lao động hợp lý Nhiệm vụ của Ergonomic chính là nghiên… hạnh phúc của người lao động Nhân trắc học và thiết kế nơi làm việc: Tạo sự tương tác tốt của máy đối với các đặc điểm của con người gồm những việc nhiều thử thách Đau lưng, đau cổ và các căng thẳng khác do tư thế làm việc bất lợi là hiện tượng phổ biến trong nhiều doanh nghiệp, nơi mà công việc yêu cầu người lao động phải thường xuyên ứng hay ngồi trong những tư thế tương đối cố định với thời gian dài… năng lực để thực hiện công việc mà họ đảm trách, kể cả những người lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc – Lựa chọn phương tiện bảo hộ phù hợp với loại hình công việc và tần suất sử dụng các phương tiện đó – Cung cấp phương tiện bảo vệ khỏi các vật rơi từ trên cao – Đảm bảo phương tiện bảo hộ được sử dụng khi làm việc trên cao dễ bảo dưỡng và được kiểm tra thường xuyên Không nên: – Để thang phải… thể chất của con người Nguyên tắc của Ergonomic vật lí được sử dụng rộng rãi trong thiết kế sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp Ví dụ thay cầm tuốc-nơ-vít phải phù hợp với bàn tay nắm, sử dụng chất liệu nhựa dẻo mềm, có tính đàn hồi bảo vệ tay và tăng ma sát giữa da bàn tay với bề mặt nắm Ngoài ra, Ergonomic vật lí còn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế Hình 7: Ứng dụng của Ergonomic trong thiết . 21 304316 2. Vương Đình Tiến 21 304131 3. Lê Xuân Thời 21 303978 4. Đoàn Trần Tuấn Tú 21 304633 5. Nguyễn Hữu Thạnh 21 303755 Đề tài: Nhóm FiveFire – CK13CK 12 Trang 2 ỨNG. 14 1/Ứng dụng trong không gian làm việc 14 2/ Ứng dụng trong làm việc trên cao 27 III. Tài liệu tham khảo 32 Nhóm FiveFire – CK13CK 12 Trang 3 I.Tổng quan về Ergonomic 1.Ergonomic. CK13CK 12 Trang 14 Tư thế thuận lợi của đầu: – Tư thế đứng: góc tạo nên giữa hướng nhìn với đường nằm ngang 23 -27 0 – Tư thế ngồi: góc tạo nên giữa hướng nhìn với đường nằm ngang 32- 440

Xem Thêm :   Chia Sẻ 10 Mẫu Bản Vẽ Mặt Bằng Biệt Thự 2 Tầng Chi Tiết Nhất

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  +99 hình ảnh hoa hậu hương giang trước khi chuyển giới

Related Articles

Back to top button