Tổng Hợp

Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định

Ngày đăng: 04/04/2013, 14:56

hao mòn dần. Sự hao mòn này thể chia thành hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình • Hao mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và theo đó giá trị của TSCĐ giảm dần. • Hao mòn vô hình là sự giảm thuần túy về mặt giá trị của TSCĐ mà nguyên nhân chủ yếu là do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Do vậy, để thu hồi lại giá trị của TSCĐ do sự hao mòn trên, cần phải tiến hành khấu hao TSCĐ. Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ dần giá trị TSCĐ vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất TSCĐ sau khi hết thời gian sử dụng. Để thực hiện khấu hao TSCĐ, người ta thường áp dụng một số phương pháp chủ yếu sau: a) hao đường thẳng) Theo phương pháp này, mức khấu hao bản hàng năm của TSCĐ là đều nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ và được xác định như sau: MK = NG —— T Trong đó: MK : Mức khấu hao bản bình quân hàng năm của TSCĐ NG: Nguyên giá TSCĐ T: Thời gian sử dụng TSCĐ Tỷ lệ khấu hao hàng năm (Tk) được xác đinh như sau: Tk = Mk —– NG Hoặc Tk = 1 — T Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyên giá TSCĐ bao gồm: giá mua thực tế phải trả (giá ghi trên hóa đơn trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu mua hàng nếu có), các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, các khoản lãi vay đầu tư cho TSCĐ khi chưa bàn giao và đưa vào sử dụng. các khoản thuế và lệ phí trước bạ (nếu có). Thời gian sử dụng TSCĐ là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng TSCĐ. Nó được xác định căn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật và tuổi thọ kinh tế của TSCĐ tính đến sự lạc hậu, lỗi thời của TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng. Phương pháp khấu hao này ưu điểm là việc tính toán đơn giản, tổng mức khấu hao của TSCĐ được phân bổ đều đặn trong các năm sử dụng TSCĐ và không gây ra sự đột biến trong giá thành sản phẩm hàng năm. Nhưng phương pháp này nhược điểm là trong nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp thời do không tính hết được sự hao mòn vô hình của TSCĐ. Trong thực tế, để tính khấu hao cho toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp, người ta thường xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung. nhiều cách xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân của doanh nghiệp nhưng cách xác định thông dụng nhất là theo phương pháp bình quân gia quyền: ─ n Tk = ∑(fi.Ti) i =1 Trong đó: – f: tỷ trọng của từng loại TSCĐ – Ti : Tỷ lệ khấu hao của từng loại TSCĐ – i : Loại TSCĐ Do đó, mức khấu hao trong kỳ của doanh nghiệp được xác định: M = Nguyên giá bình quân X Tỷ lệ khấu hao Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TSCĐ phải tính khấu hao tổng hợp bình quân chung b) Các phương pháp khấu hao nhanh: Để thu hồi vốn nhanh, người ta thể áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh. Hai phương pháp khấu hao nhanh thường được sử dụng là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và phương pháp khấu hao theo tổng số các năm, gọi tắt là phương pháp khấu hao theo tổng số. * Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần: Theo phương pháp này số tiền khấu hao hàng năm được xác định như sau: Mk i = G di x T kh Mk i : Mức khấu hao TSCĐ năm thứ i Gd i : giá trị còn lại của TSCĐ đầu năm thứ i Tkh: tính Hs: Hệ số điều chỉnh Hệ số điều chỉnh được sử dụng ở các nước như sau: – Hệ số 1,5 đối với TSCĐ thời gian sử dụng từ 3 đến 4 năm – Hệ số 2,0 đối với TSCĐ thời gian sử dụng từ 5 đến 6 năm – Hệ số 2,5 đối với TSCĐ thời gian sử dụng trên 6 năm Ví dụ: Một TSCĐ nguyên giá là 200 triệu, thời gian sử dụng là 5 năm Vậy Tk = 1/5 = 20% Tkh = 20% x 2 = 40% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần được xác định theo bảng sau: TT Cách tính khấu hao lũy kế Giá trị còn lại của TSCĐ 1 200.000 x 40% 80.000 80.000 120.000 2 120.000 x 40% 48.000 128.000 72.000 3 72.000 x 40% 28.800 156.800 43.200 4 43.200 x 40% 17.280 174.080 25.920 5 25.920 x 40% 10.368 184.448 15.552 Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm cũng thể tính theo công thức sau: Tkh = i 1- √ Gci —– NG Trong đó: Gci: Giá trị còn lại của TSCĐ ở cuối năm thứ i NG: Nguyên giá của TSCĐ —– i: Thứ tự của năm tính khấu hao ( i = 1, n) Theo phương pháp số dư giảm dần, do kỹ thuật tính toán nên đến khi hết thời gian sử dụng, TSCĐ vẫn chưa được khấu hao hết. Để khắc phục được vấn đề này, người ta thường kết hợp phương pháp khấu hao tuyến tính ở những năm cuối cùng. Theo ví dụ trên, vào năm thứ 4 và thứ 5 người ta sẽ chuyển sang phương pháp khấu hao tuyến tính với mức khấu hao mỗi năm là: 43,2 triệu : 2 = 21,6 triệu * Phương pháp khấu hao theo tổng số: Theo phương pháp này, mức khấu hao năm được xác đinh như sau: Mkt = NG x Tkt Trong đó: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mkt: số tiền khấu hao TSCĐ ở năm thứ t NG: Nguyên giá TSCĐ Tkt: hai cách tính tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp này: Cách 1: Tk t = Số năm sử dụng còn lại của TSCĐ theo thứ tự năm sử dụng ———————————————————————————————- ——- Tổng số các số năm sử dụng còn lại của TSCĐ tính theo thứ tự năm sử dụng Cách 2: Tkt = 2(T + 1 – t) ————— T (T + 1) Trong đó: T : Thời gian sử dụng TSCĐ t : Thứ tự năm cần tính khấu hao TSCĐ ( t = 1 – n) Vẫn với ví dụ trên, nhưng TSCĐ được khấu hao theo phương pháp tổng số thì tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao của từng năm như sau: Thứ tự năm Số năm sử dụng còn lại cho đến khi hết thời gian sử dụng (năm) Tỷ lệ khấu hao năm Số tiền khấu hao năm (tr đồng) 1 5 5/15 200×5/15 = 66,666 2 4 4/15 200 x 4/15 = 53,333 3 3 3/15 200 x 3/15 = 40,000 4 2 2/15 200 x 2/15 = 26,667 5 1 1/15 200 x 1/15 = 13,334 Cộng 15 200 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ưu điểm của các phương pháp khấu hao nhanh: – Thu hồi vốn nhanh, giảm bớt được tổn thất do hao mòn vô hình – Đây là một biện pháp “hoãn thuế” trong những năm đầu của doanh nghiệp Nhược điểm: thể gây nên sự đột biến về giá thành sản phẩm trong những năm đầu do chi phí khấu hao lớn, sẽ bất lợi trong cạnh tranh. Do vậy đối với những doanh nghiệp kinh doanh chưa ổn định, chưa lãi thì không nên áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh Khấu hao TSCĐ là một yếu tố chi phí trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nên việc lập kế hoạch khấu hao TSCĐ nằm trong nội dung của công tác lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp và ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp Trước khi lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cần xác định được phạm vi khấu hao TSCĐ a) Phạm vi TSCĐ phải tính khấu hao: * Các tài sản cố định sau cần phải tính khấu hao là: • Các TSCĐ liên quan đến hoạt động kinh doanh • Các TSCĐ ngừng hoạt động để sửa chữa lớn vẫn phải trích khấu hao TSCĐ * Các TSCĐ sau đây không phải trích khấu hao TSCĐ: • Các TSCĐ phúc lợi (câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn tập thể). • Những TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng • Các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh. • Các TSCĐ thuê vận hành • Các TSCĐ chưa khấu hao hết đã hư hỏng Việc tính khấu hao TSCĐ theo từng tháng được áp dụng theo nguyên tắc tính tròn tháng, tức là TSCĐ tăng lên hoặc giảm đi trong tháng này thì tháng sau mới trích hoặc thôi trích khấu hao. Bởi vậy, nguyên giá TSCĐ cần tính khấu hao ở đầu tháng này chính là nguyên giá TSCĐ cần tính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khấu hao ở đầu tháng trước cộng với nguyên giá TSCĐ tăng lên trong tháng và trừ đi nguyên giá TSCĐ giảm đi trong tháng trước. Ta thể viết công thức tính số khấu hao của từng tháng như sau: Số khấu hao TSCĐ tháng này = Số khấu hao TSCĐ tháng trước + Số khấu hao tăng thêm trong tháng – Số khấu hao giảm đi trong tháng Theo Saga . hiện khấu hao TSCĐ, người ta thường áp dụng một số phương pháp chủ yếu sau: a) Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (Khấu hao đường thẳng) Theo phương. là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và phương pháp khấu hao theo tổng số các năm, gọi tắt là phương pháp khấu hao theo tổng số. * Phương pháp khấu

Xem Thêm :   2 lô đất thổ cư giá rẻ không ngờ, luýnh quýnh sai luôn cả số điện thoại chính chủ

Xem thêm :  Review chi tiết lẩu bò tí chuột và các món nhất định phải thử

Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do chịu tác động của nhiều nguyên nhân nên TSCĐ bịmòn dần. Sựmòn nàythể chia thànhmòn hữu hình vàmòn vô hình •mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và theo đó giá trị của TSCĐ giảm dần. •mòn vô hình là sự giảm thuần túy về mặt giá trị của TSCĐ mà nguyên nhân chủ yếu là do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Do vậy, để thu hồi lại giá trị của TSCĐ do sựmòn trên, cần phải tiến hànhTSCĐ.TSCĐ là sự phân bổ dần giá trị TSCĐ vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất TSCĐ sau khi hết thời gian sử dụng. Để thực hiệnTSCĐ, người ta thường áp dụng một sốchủ yếu sau: a) Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (Khấuđường thẳng) Theonày, mứcbản hàng năm của TSCĐ là đều nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ và được xácnhư sau: MK = NG —— T Trong đó: MK : Mứcbản bình quân hàng năm của TSCĐ NG: Nguyên giá TSCĐ T: Thời gian sử dụng TSCĐ Tỷ lệhàng năm (Tk) được xácnhư sau: Tk = Mk —– NG Hoặc Tk = 1 — T Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyên giá TSCĐ bao gồm: giá mua thực tế phải trả (giá ghi trên hóa đơn trừ đi các khoản giảm giá, chiếtmua hàng nếu có), các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, các khoản lãi vay đầu tư cho TSCĐ khi chưa bàn giao và đưa vào sử dụng. các khoản thuế và lệ phí trước bạ (nếu có). Thời gian sử dụng TSCĐ là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng TSCĐ. Nó được xáccăn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật và tuổi thọ kinh tế của TSCĐđến sự lạc hậu, lỗi thời của TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng.nàyưu điểm là việctoán đơn giản, tổng mứccủa TSCĐ được phân bổ đều đặn trong các năm sử dụng TSCĐ và không gây ra sự đột biến trong giá thành sản phẩm hàng năm. Nhưngnàynhược điểm là trong nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp thời do khônghết được sựmòn vô hình của TSCĐ. Trong thực tế, đểcho toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp, người ta thường xáctỷ lệtổng hợp bình quân chung.nhiều cách xáctỷ lệtổng hợp bình quân của doanh nghiệp nhưng cách xácthông dụng nhất là theobình quân gia quyền: ─ n Tk = ∑(fi.Ti) i =1 Trong đó: – f: tỷ trọng của từng loại TSCĐ – Ti : Tỷ lệcủa từng loại TSCĐ – i : Loại TSCĐ Do đó, mứctrong kỳ của doanh nghiệp được xác định: M = Nguyên giá bình quân X Tỷ lệWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TSCĐ phảitổng hợp bình quân chung b) Cácnhanh: Để thu hồi vốn nhanh, người tathể áp dụng cácnhanh. Hainhanh thường được sử dụng làtheo số dư giảm dần vàtheo tổng số các năm, gọi tắt làtheo tổng số. *theo số dư giảm dần: Theonày số tiềnhàng năm được xácnhư sau: Mk i = G di x T kh Mk i : MứcTSCĐ năm thứ i Gd i : giá trị còn lại của TSCĐ đầu năm thứ i Tkh: Tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm của TSCĐ ─ i : thứ tự của các năm sử dụng TSCĐ ( i = 1,n ) Tkh = Tk x Hs Trong đó: Tk: Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp tuyếnHs: Hệ số điều chỉnh Hệ số điều chỉnh được sử dụng ở các nước như sau: – Hệ số 1,5 đối với TSCĐthời gian sử dụng từ 3 đến 4 năm – Hệ số 2,0 đối với TSCĐthời gian sử dụng từ 5 đến 6 năm – Hệ số 2,5 đối với TSCĐthời gian sử dụng trên 6 năm Ví dụ: Một TSCĐnguyên giá là 200 triệu, thời gian sử dụng là 5 năm Vậy Tk = 1/5 = 20% Tkh = 20% x 2 = 40% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mứctheosố dư giảm dần được xáctheo bảng sau: TT Cách khấu hao Mức khấu hao năm Mứclũy kế Giá trị còn lại của TSCĐ 1 200.000 x 40% 80.000 80.000 120.000 2 120.000 x 40% 48.000 128.000 72.000 3 72.000 x 40% 28.800 156.800 43.200 4 43.200 x 40% 17.280 174.080 25.920 5 25.920 x 40% 10.368 184.448 15.552 Tỷ lệhàng năm cũngthểtheo công thức sau: Tkh = i 1- √ Gci —– NG Trong đó: Gci: Giá trị còn lại của TSCĐ ở cuối năm thứ i NG: Nguyên giá của TSCĐ —– i: Thứ tự của năm( i = 1, n) Theosố dư giảm dần, do kỹ thuậttoán nên đến khi hết thời gian sử dụng, TSCĐ vẫn chưa đượchết. Để khắc phục được vấn đề này, người ta thường kết hợpở những năm cuối cùng. Theo ví dụ trên, vào năm thứ 4 và thứ 5 người ta sẽ chuyển sangvới mứcmỗi năm là: 43,2 triệu : 2 = 21,6 triệu *theo tổng số: Theonày, mứcnăm được xácnhư sau: Mkt = NG x Tkt Trong đó: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mkt: số tiềnTSCĐ ở năm thứ t NG: Nguyên giá TSCĐ Tkt: tỷ lệ khấu hao TSCĐ của năm thứ t T: Thứ tự năm sử dụng TSCĐhai cáchtỷ lệTSCĐ theonày: Cách 1: Tk t = Số năm sử dụng còn lại của TSCĐ theo thứ tự năm sử dụng ———————————————————————————————- ——- Tổng số các số năm sử dụng còn lại của TSCĐtheo thứ tự năm sử dụng Cách 2: Tkt = 2(T + 1 – t) ————— T (T + 1) Trong đó: T : Thời gian sử dụng TSCĐ t : Thứ tự năm cầnTSCĐ ( t = 1 – n) Vẫn với ví dụ trên, nhưng TSCĐ đượctheotổng số thì tỷ lệvà mứccủa từng năm như sau: Thứ tự năm Số năm sử dụng còn lại cho đến khi hết thời gian sử dụng (năm) Tỷ lệnăm Số tiềnnăm (tr đồng) 1 5 5/15 200×5/15 = 66,666 2 4 4/15 200 x 4/15 = 53,333 3 3 3/15 200 x 3/15 = 40,000 4 2 2/15 200 x 2/15 = 26,667 5 1 1/15 200 x 1/15 = 13,334 Cộng 15 200 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ưu điểm của cácnhanh: – Thu hồi vốn nhanh, giảm bớt được tổn thất domòn vô hình – Đây là một biện“hoãn thuế” trong những năm đầu của doanh nghiệp Nhược điểm:thể gây nên sự đột biến về giá thành sản phẩm trong những năm đầu do chi phílớn, sẽ bất lợi trong cạnh tranh. Do vậy đối với những doanh nghiệp kinh doanh chưa ổn định, chưalãi thì không nên áp dụng cácnhanhTSCĐ là một yếu tố chi phí trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nên việc lập kế hoạchTSCĐ nằm trong nội dung của công tác lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp vàý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp Trước khi lập kế hoạchTSCĐ cần xácđược phạm viTSCĐ a) Phạm vi TSCĐ phảihao: * Các tài sảnsau cần phảilà: • Các TSCĐliên quan đến hoạt động kinh doanh • Các TSCĐ ngừng hoạt động để sửa chữa lớn vẫn phải tríchTSCĐ * Các TSCĐ sau đây không phải tríchTSCĐ: • Các TSCĐ phúc lợi (câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn tập thể). • Những TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng • Các TSCĐ đãhết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh. • Các TSCĐ thuê vận hành • Các TSCĐ chưahết đã hư hỏng ViệcTSCĐ theo từng tháng được áp dụng theo nguyên tắctròn tháng, tức là TSCĐ tăng lên hoặc giảm đi trong tháng này thì tháng sau mới trích hoặc thôi tríchhao. Bởi vậy, nguyên giá TSCĐ cầnở đầu tháng này chính là nguyên giá TSCĐ cầnWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368ở đầu tháng trước cộng với nguyên giá TSCĐ tăng lên trong tháng và trừ đi nguyên giá TSCĐ giảm đi trong tháng trước. Tathể viết công thứcsốcủa từng tháng như sau: SốTSCĐ tháng này = SốTSCĐ tháng trước + Sốtăng thêm trong tháng – Sốgiảm đi trong tháng Theo Saga . hiện khấu hao TSCĐ, người ta thường áp dụng một số phương pháp chủ yếu sau: a) Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (Khấu hao đường thẳng) Theo phương. là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và phương pháp khấu hao theo tổng số các năm, gọi tắt là phương pháp khấu hao theo tổng số. * Phương pháp khấu

Xem Thêm :   【Full】 Cách Xem Hướng Bàn Thờ Theo Tuổi chuẩn nhất 2021

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button