Tổng Hợp

Phương án sản xuất kinh doanh HTX nông thủy sản

Ngày đăng: 20/01/2019, 17:43

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THỦY SẢN NGƯ LỘC PHẦN I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ I Tổng quan tình hình thị trường Tổng diện tích đất sản xuất nơng nghiệp: 940ha * Trong đó: – Diện tích lúa: 664 – Diện tích màu, rau khác: Tổng diện tích đất ni trồng thủy hải sản: 300ha Trong đó: – Diện tích ni trồng thủy hải sản nước ngọt: 140ha – Diện tích ni trồng thủy hải sản biển: 160 Tổng diện tích mặt nước khai thác thủy hải sả: 200 hải lý Tổng số hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp xã Ngư Lộc 560 hộ.Trong trực tiếp sản xuất nông nghiệp 480 hộ Tổng số hộ ngư dân, thực hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản địa bàn xã 120 hộ II Đánh giá khả tham gia thị trường hợp tác xã Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản Ngư Lộc làm dịch vụ sản xuất, nuôi trồng nông nghiệp, thủy sản, tạo điều kiện hỗ trợ cho kinh tế hộ ngày phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá có hiệu hơn, khuyến khích phát triển hình thức hoạt động đa dạng HTX nông thôn, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất toàn diện, đa dạng trình Đại hội đại biểu thành viên định tổ chức thắng lợi kế hoạch Đơn giá dịch vụ phải đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật (có xét đến yếu tố trượt giá thời điểm) Đại hội thành viên thông qua: Thực hạch toán dịch vụ gắn với chế khoán vốn Giám đốc bảo đảm tự hạch tốn lấy thu bù chi có lãi, có tích luỹ Bảo toàn vốn tăng trưởng vốn III Căn pháp lý cho việc thành lập hoạt động hợp tác xã – Căn Luật Hợp tác xã năm 2012 Quốc hội thơng qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2013; – Căn Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật HTX; – Căn Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn đăng ký HTX chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX PHẦN II GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ I Giới thiệu tổng thể Tên hợp tác xã: a Tên đầy đủ: Hợp tác xã dịch vụ thủy sản Ngư Lộc b Tên viết tắt: HTX Ngư Lộc c Tên Hợp tác xã viết tiếng nước ngoài: Địa trụ sở Hợp tác xã: – Thơn Thành Lập, xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam – Số điện thoại: Số Fax: – Địa thư điện tử: Địa website: Địa trụ sở chính: Thơn Thành Lập, xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Vốn điều lệ: 1.250.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) Số lượng thành viên: 09 người Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: STT 8 10 Tên ngành Trồng lúa Trồng ngô lương thực có hạt khác Trồng lấy củ có chất bột Trồng rau, đậu loại trồng hoa Trồng hàng năm khác Trồng ăn Trồng gia vị, dược liệu, hương liệu lâu năm Trồng lâu năm khác Nhân chăm sóc giống hàng năm Nhân chăm sóc giống lâu năm Chăn ni trâu, bò sản xuất giống trâu, bò Mã ngành 0111 0112 0113 0118 0119 0121 0128 0130 0131 0132 0141 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Chăn nuôi ngựa, lừa, la sản xuất giống ngựa, lừa Chăn nuôi dê, cừu sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai Chăn nuôi lợn sản xuất giống lợn Chăn nuôi gia cầm Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Hoạt động dịch vụ trồng trọt Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Xử lý hạt giống để nhân giống Săn bắt, đánh bẫy hoạt động dịch vụ có liên quan Trồng rừng, chăm sóc rừng ươm giống lâm nghiệp Khai thác thủy sản biển Khai thác thủy sản nội địa Nuôi trồng thủy sản biển Nuôi trồng thủy sản nội địa Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt Chế biến, bảo quản thuỷ sản sản phẩm từ thuỷ sản Chế biến bảo quản rau Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật Chế biến sữa sản phẩm từ sữa Xay xát sản xuất bột thô Sản xuất tinh bột sản phẩm từ tinh bột Sản xuất mì ống, mỳ sợi sản phẩm tương tự Sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thuỷ sản Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống 38 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 39 Bán buôn thực phẩm 40 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 41 42 43 44 chiếm tỷ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ lương thực cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 0142 0144 0145 0146 0150 0161 0162 0163 0164 0170 0210 0311 0312 0321 0322 1010 1020 1030 1040 1050 1061 1062 1074 1075 1079 1080 4620 4631 4632 4711 4719 4721 4722 4781 động chợ 45 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện internet 46 Đại lý bán hàng hóa 4791 4610 Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa 47 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 48 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 5610 5621 với khách hàng 49 Dịch vụ ăn uống khác 5629 50 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 51 Vận tải hàng hóa đường 4933 52 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022 II Tổ chức: Bộ máy giới thiệu chức nhiệm vụ tổ chức máy hợp tác xã – Hội đồng quản trị: 03 người (Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc) – Ban kiểm soát, kiểm soát viên: 01 người – Kế toán: 01 người – Thủ quỹ: 01 người Giới thiệu chức nhiệm vụ tổ chức máy Hợp tác xã a Hội đồng quản trị HTX a.1 Hội đồng quản trị hợp tác xã quan quản lý hợp tác xã hội nghị thành lập đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín Thành viên HĐQT phải Đảng ủy, UBND xã Ngư Lộc đồng ý phê duyệt Hoạt động HĐQT lãnh đạo Đảng ủy, quản lý, điều hành UBND xã Ngư Lộc Hội đồng quản trị gồm chủ tịch thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị 04 người a.2 Nhiệm kỳ hội đồng quản trị hợp tác xã 05 năm a.3 Hội đồng quản trị sử dụng dấu hợp tác xã để thực quyền hạn nhiệm vụ theo quy định Điều 15 Điều lệ a.4 Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ theo quy định tháng lần; Hội đồng quản trị họp bất thường có yêu cầu phần ba tổng số thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên, giám đốc hợp tác xã a.5 Cuộc họp hội đồng quản trị thực sau: – Cuộc họp hội đồng quản trị tiến hành có hai phần ba tổng số thành viên hội đồng quản trị tham dự Quyết định hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc đa số, thành viên có phiếu biểu có giá trị ngang – Trường hợp triệu tập họp hội đồng quản trị theo định kỳ không đủ số thành viên tham dự theo quy định, giám đốc phải triệu tập họp hội đồng quản trị lần hai thời gian không 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần đầu Sau hai lần triệu tập họp mà không đủ số thành viên tham dự, hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên bất thường thời hạn không 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần hai để xem xét tư cách thành viên hội đồng quản trị không tham dự họp có biện pháp xử lý; giám đốc báo cáo đại hội thành viên gần để xem xét tư cách thành viên hội đồng quản trị không tham dự họp biện pháp xử lý; – Nội dung kết luận họp hội đồng quản trị phải ghi biên bản; biên họp hội đồng quản trị phải có chữ ký chủ tọa thư ký phiên họp Chủ tọa thư ký liên đới chịu trách nhiệm tính xác trung thực biên Đối với nội dung mà hội đồng quản trị khơng định trình đại hội thành viên định Thành viên hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên họp Nhiệm vụ quyền hạn HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp xã Ngư Lộc – Quyết định tổ chức phận giúp việc, đơn vị trực thuộc hợp tác xã – Tổ chức thực nghị đại hội thành viên đánh giá kết hoạt động hợp tác xã – Chuẩn bị trình đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung điều lệ, báo cáo kết hoạt động, phương án sản xuất, kinh doanh phương án phân phối thu nhập hợp tác xã Báo cáo hoạt động HĐQT – Trình đại hội thành viên xem xét, thơng qua báo cáo tài chính; việc quản lý, sử dụng quỹ hợp tác xã – Trình đại hội thành viên phương án mức thù lao, tiền thưởng thành viên HĐQT, kiểm sốt viên; mức tiền cơng, tiền lương tiền thưởng Giám đốc, phó Giám đốc – Chuyển nhượng, lý, xử lý tài sản lưu động hợp tác xã theo thẩm quyền đại hội thành viên giao – Kết nạp thành viên mới, giải việc chấm dứt tư cách thành viên báo cáo đại hội thành viên – Đánh giá hiệu hoạt động Giám đốc, phó Giám đốc – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê chấm dứt hợp đồng thuê cán quản lý, cán kỹ thuật, nhân viên phục vụ theo nghị đại hội thành viên – Khen thưởng, kỷ luật thành viên, khen thưởng cá nhân, tổ chức khơng phải thành viên có công xây dựng, phát triển hợp tác xã – Thông báo tới thành viên nghị quyết, định đại hội thành viên, HĐQT – Ban hành quy chế hoạt động HĐQT để thực quyền nhiệm vụ giao – Thực quyền, nhiệm vụ khác theo quy định nghị đại hội thành viên chịu trách nhiệm định trước đại hội thành viên trước pháp luật Chủ tịch HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp xã Ngư Lộc có quyền hạn nhiệm vụ sau – Là người đại diện theo pháp luật hợp tác xã – Lập chương trình, kế hoạch hoạt động hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng quản trị – Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập chủ trì họp hội đồng quản trị, đại hội thành viên – Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên hội đồng quản trị nhiệm vụ giao – Ký văn hội đồng quản trị theo quy định pháp luật điều lệ Giám đốc HTX – Là người điều hành hoạt động HTX – Giám đốc có quyền hạn nhiệm vụ sau đây: + Tổ chức thực phương án sản xuất, kinh doanh hợp tác xã + Thực nghị đại hội thành viên, định hội đồng quản trị + Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã + Trình hội đồng quản trị báo cáo tài hàng năm; + Xây dựng phương án tổ chức phận giúp việc, đơn vị trực thuộc hợp tác xã trình hội đồng quản trị định; + Tuyển dụng lao động theo định hội đồng quản trị; Phó Giám đốc HTX Phó giám đốc HTX xã Ngư Lộc Chủ tịch HĐQT giới thiệu để Đại hội thành viên bầu trực tiếp đại hội Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành, tổ chức thực chịu trách nhiệm kết công việc Giám đốc phân công thay quyền Giám đốc giải công việc HTX Giám đốc uỷ quyền, HTX DV NN xã Ngư Lộc có Phó Giám đốc – Phó Giám đốc phụ trách dịch vụ bảo vệ trồng, tiến khoa học kỹ thuật, thuỷ nơng, thuỷ lợi – Phó Giám đốc phụ trách dịch vụ vật tư, tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp nơng thơn, hàng hố Ban kiểm sốt, kiểm sốt viên HTX dịch vụ nơng nghiệp xã Ngư Lộc – Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra giám sát hoạt động hợp tác xã theo quy định pháp luật điều lệ – Ban kiểm soát, kiểm soát viên đại hội thành viên bầu trực tiếp số thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín Số lượng Ban kiểm soát hợp tác xã Dịch vụ thủy sản Ngư Lộc 03 người – Nhiệm kỳ ban kiểm soát, kiểm soát viên theo nhiệm kỳ HĐQT – Ban kiểm soát, kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên có quyền hạn, nhiệm vụ sau đây: + Kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác xã theo quy định pháp luật điều lệ; + Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, định đại hội thành viên, HĐQT quy chế hợp tác xã + Giám sát hoạt động HĐQT, Giám đốc, phó Giám đốc theo quy định pháp luật, điều lệ, nghị đại hội thành viên, quy chế hợp tác xã + Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, sử dụng quỹ, tài sản, vốn vay hợp tác xã khoản hỗ trợ Nhà nước; + Thẩm định báo cáo kết sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài hàng năm HĐQT trước trình đại hội thành viên; + Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giải theo thẩm quyền kiến nghị HĐQT, đại hội thành viên giải theo thẩm quyền; + Ban kiểm soát, kiểm soát viên tham dự họp HĐQT không quyền biểu quyết; + Thông báo cho HĐQT báo cáo trước đại hội thành viên kết kiểm soát; kiến nghị HĐQT, Giám đốc khắc phục yếu kém, vi phạm hoạt động hợp tác xã + Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khơng sử dụng tài liệu, thơng tin vào mục đích khác; + Chuẩn bị chương trình triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định + Thực quyền hạn nhiệm vụ khác theo quy định Luật hợp tác xã – Ban kiểm soát, kiểm soát viên hưởng thù lao trả chi phí cần thiết khác trình thực nhiệm vụ – Ban kiểm sốt, kiểm soát viên sử dụng dấu hợp tác xã để thực nhiệm vụ Bộ phận chuyên môn giúp việc gồm người: 01 Kế toán, 01 thủ kho + thủ quỹ Kế toán HTX HĐQT chọn cử, phải thông qua Đại hội thành viên quan chuyên môn UBND huyện phê duyệt, nhiệm vụ Kế toán hoạt động theo pháp lệnh kế toán chịu hướng dẫn, kiểm tra quản lý Giám đốc chuyên môn cấp – Căn vào nhiệm vụ, dịch vụ HTX mà tổ chức, nhân viên, sở, tổ dịch vụ số nhân viên HĐQT lựa chọn theo yêu cầu khả quản lý, kinh doanh HTX PHẦN III PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH I Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội phát triển thách thức hợp tác xã Về điểm mạnh thuận lợi, Hợp tác xã dịch vụ thủy sản Ngư Lộc hoạt động chủ yếu sản xuất, kinh doanh nông, ngư nghiệp số lĩnh vực liên quan đến vận tải Những ngành nghề hoạt động HTX gần gũi với công việc thường ngày hộ gia đình khu vực Địa bàn hoạt động tồn xã (7 thơn) vươn vùng lân cận Xã Ngư Lộc có điều kiện thuận lợi nơng nghiệp ngư nghiệp Diện tích đất nông nghiệp rộng, thành viên chủ yếu xuất thân từ nơng dân, có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi hoạt động nông nghiệp khác Ngư Lộc xã ven biển, phí Đơng Đông nam tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ Nơi tiềm ẩn nhiều mạnh khai thác, nuôi trồng phát triển thủy hải sản Mặt khác, Ngay sau Đại hội Đảng huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc ban hành nhiều thị, nghị quyết, chế, sách, tập trung lãnh đạo, đạo, huy động tối đa nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu lợi để bứt phá lên, xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững lãnh đạo cấp toàn thể hộ dân địa bàn quan tâm ủng hộ dịch vụ kinh doanh HTX Ngư Lộc Về khó khăn ban đầu Những thành viên hợp tác xã chủ yếu nông dân chân chất, chưa quen với hoạt động kinh doanh bn bán HTX chưa có máy tổ chức hồn thiện quy củ với đội ngũ trình độ Với quy mô kinh doanh sản xuất ban đầu, nguồn vốn hợp tác xã chưa đủ để đáp ứng mua vật dụng, trang thiết bị tối tân hỗ trợ Hiện nay, sở tư nhân mọc lên kinh doanh lĩnh vực tương tự Do đó, có cạnh tranh gay gắt với HTX Ngư Lộc Nhận thấy thuận lợi khó khăn thách thức Nhưng với tâm xã viên xây dựng HTX nông, ngư nghiệp, vận tải vững mạnh HTX Ngư Lộc thành lập góp phần đưa kinh tế sống hộ dân vùng phát triển Đem lại nhiều lợi ích cho xã viên nói riêng tồn thể cộng đồng xã hội nói chung II Phân tích cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh HTX Ngư Lộc chủ yếu hộ kinh doanh tự phát Họ có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực nơng, ngư nghiệp Mặc khác, hoạt động lâu năm nên vật dụng, trang thiết bị ngồn vốn ổn định Việc sản xuất, kinh doanh tất thuận lợi Khơng thế, mục đích hộ kinh doanh lợi nhuận Càng tối ưu lợi nhận tốt Đối với HTX Ngư Lộc, mục tiêu hợp tác giúp đỡ xã viên Các xã viên liên kết thúc đẩy nông, ngư nghiệp vùng phát triển, tạo công ăn việc làm giúp đỡ hộ dân lân cận Từ đóng góp vào xây dựng nơng thơn xã Ngư Lộc III Mục tiêu chiến lược phát triển hợp tác xã Mục tiêu Hợp tác nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã viên Ngồi ra, phát triển quy mơ chiến lược để vươn trở thành tổ chức kinh tế vững mạnh khu vực Chiến lược phát triển Để thực tốt mục tiêu đề ra, HTX Ngư Lộc đề số chiến lược phát triển sau: – Hoàn thiện cấu máy quản lý Cử số xã Viên học tập nâng cao trình độ để áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh HTX Đồng thời, khâu tuyển dụng, cố gắng chắt lọc lao động có kinh nghiệm nghề – Mua sắm tân trang hệ thống máy móc, trang thiết bị sử dụng sản xuất, đánh bắt, xe vận chuyển,… – Tiếp cận khoa học – kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đánh bắt kinh doanh – Trồng nuôi trồng tâm Luôn lấy chất lượng sản phẩm làm giá trị HTX Đồng thời cải tiến mẫu mã hàng hóa, bao bì sản phẩm Để sản phẩm vừa tốt bên mang tính thẩm mỹ bên ngồi, làm hài long người tiêu dùng – Tăng cường quảng cáo, tiếp thị mở rộng thị trường Đưa sản phẩm HTX rộng rãi người tiêu dùng biết đến ưa chuộng IV Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp tác xã Nhu cầu sản phẩm, dịch vụ việc làm Sản xuất nông nghiệp đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản địa bàn xã Hậu Lộc chủ yếu nhỏ lẻ hộ dân Trồng trọt chăn ni tự túc, dựa vào kinh nghiệm, mang tính chất thủ cơng Ni trồng đánh bắt thủy hải sản với công, dụng cụ thô sơ tự chế Mặt khác, trình trồng trọt chăn ni, bà nơng dân gặp nhiều khó khăn việc tìm nguồn giống, nguồn thực phẩm cho cá, tôm, hàng gia dụng khác phục vụ cho sống bà Với chất sản phẩm ngành trồng trọt chăn nuôi mặt hàng tươi sống, muốn đảm bảo chất lượng cần khơng chậm trễ khâu vận chuyển tiếp thị Sự đời HTX Ngư Lộc phần giải vướng mắc nói trên, giúp sống hộ vùng trở nên dễ dàng mặt Cụ thể: HTX cung cấp nguồn giống trồng, giống thủy hải sản; vật tư dụng cụ nuôi trồng, đánh bắt; cung ứng đồ gia dụng cần thiết cung cấp dịch vụ vận tải tận đường đường thủy Khơng vật, HTX mơ hình tương trợ khơng cho xã viên mà cho nhiều người lao động vùng Tạo công ăn việc làm, giúp họ sống có ích hơn, ổn định kinh tế đời sống Dự kiến tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hợp tác xã HTX dự kiến tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau: a, Nhân giống, sản xuất cung ứng loại lương thực, thực phẩm cho thị trường: – Lương thực: Bao gồm lúa, gạo, ngô, … – Các loại rau, đậu: Bao gồm rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn thân, rau ăn hoa, loại rau thơm, đậu Hà Lan, đậu cô ve, đậu xanh, đậu đen,… – Hoa quả: Bao gồm loại cam, táo, xoài, vải, nhãn, … – Gia vị, dược liệu, hương liệu dùng thực phẩm khác: Bao gồm: Tiêu, quế, ớt, tam thất, thảo quả,… b, Nhân giống, chăn nuôi cung cấp giống vật nuôi Nhân giống, chăn nuôi cung cấp giống vật buôi gồm: Gà, lợn, bò, dê, cừu, ngựa, … c, Khai thác, ni trồng cung cấp thủy, hải sản – Khai thác, nuôi trồng cung cấp thủy sản biển – Khái thác, nuôi trồng cung cấp thủy sản nội địa d, Sản xuất, chế biến, bảo quản cung cấp thực phẩm – Chế biến, bảo quản cung cấp cá, tôm, thủy hải sản – Chế biến, bảo quản cung cấp thịt sản phẩm từ thịt – Chế biến, bảo quản cung cấp rau, củ, – Sản xuất lương thực, thực phẩm Bao gồm: tinh bột, mỳ ống, mì sợi, ăn chế biến sẵn, thực phẩm tương tự khác e, Sản xuất cung cấp thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy hải sản f, Bán buôn bán lẻ lương thực, thực phẩm mặt hàng gia dụng khác – Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào hình thức – Dịch vụ đại lý hàng hóa cung cấp mặt hàng lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, hàng gia dụng,… g, Dịch vụ nhà hàng ăn uống – Cung cấp dịch vụ nhà hàng, hợp đồng ăn uống, dịch vụ ăn uống khác – Cung cấp dịch vụ bán buôn, bán lẻ phục vụ đồ uống h, Dịch vụ vận tải hàng hóa – Vận tải hàng hóa đường – Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa V Kế hoạch Marketing – HTX xây dựng kế hoạch Marketing quảng bá thương hiệu thời gian ngắn hạn chia theo giai đoạn thử Mục tiêu marketing ban đầu kéo dài năm sau thành lập Mỗi năm có chiến lược riêng để phù hợp với giao động môi trường thị trường – Đối tượng hướng đến cho kế hoạch Marketing HTX Ngư Lộc nhà hàng, khách sạn, trường học bán nội trú, nhà máy doanh nghiệp cần đầu vào sản phẩm HTX cung cấp Đồng thời hướng đến quảng bá cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn để họ tiếp cận sử dụng sản phẩm gia dụng HTX – Có chương trình dùng thử sản phẩm, khuyến hấp dẫn Đồng thời, xã viên có trình độ chun mơn trực tiếp xuống ruộng, vùng nuôi trồng bà nông dân lời khun trồng trọt, chăn ni Từ gây dựng mối quan hệ thân thiết củng cố niềm tin HTX – Bên cạnh đó, số phương pháp marketing HTX Ngư Lộc áp dụng thường xuyên phát tờ rơi, tuyên truyền, thông qua hệ thống phát xã, huyện kênh truyền hình địa phương,… VI Phương án đầu tư sở vật chất, bố trí nhân lực điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Phương án đầu tư sở vật chất – Về trụ sở văn phòng làm việc: Hiện trụ sở hoạt động HTX nhà thuê Trong thời gian tới, HTX dự định tân trang sở vật chất văn phòng ngăn cách phòng ban làm việc theo máy tổ chức quy củ – Tiến hành mua sắm trang thiết bị văn phòng: bàn ghế làm việc, máy vi tính văn phòng cho thủ thư, kế toán, Tủ lưu hồ sơ,… – HTX đầu tư mua sắm vật dụng máy móc tân tiến cho hoạt động trồng trọt, mua quầy trưng bày sản phẩm nơng sản, bể khí cho thủy hải sản quầy trưng bán hàng gia dụng – Thời gian vào hoạt động, HTX đầu tư xuồng, ghe, tàu nhỏ xe bán tải, xe tải nhỏ để thực vận tải sản phẩm HTX sau cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa Bố trí nhân lực điều kiện khác a, Bố trí nhân lực Nguồn nhân lực HTX bố trí để phục vụ sản xuất, kinh doanh sau: – Cơ cấu quản lý + Hội đồng quản trị: người + Chủ tịch hội đồng quản trị: người + Giám đốc điều hành: người + Kiểm soát viên: người – Bộ phận giúp việc + Phòng tài – kế hoạch: người + Văn thư lưu trữ: người + Phụ trách khác: người PHẦN IV PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH I Phương án huy động sử dụng vốn Phương án huy động vốn – Huy động vốn khoản trợ cấp, hỗ trợ: + Hợp tác xã ưu tiên huy động vốn từ thành viên để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh sở thỏa thuận với thành viên Trường hợp huy động vốn từ thành viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu hợp tác xã huy động vốn từ nguồn khác theo quy định pháp luật + Hợp tác xã tiếp nhận khoản trợ cấp, hỗ trợ Nhà nước, tổ chức, cá nhân nước nước theo thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật + Việc quản lý khoản trợ cấp, hỗ trợ Nhà nước thực sau: Khoản trợ cấp, hỗ trợ khơng hồn lại Nhà nước tính vào tài sản khơng chia hợp tác xã Khoản hỗ trợ Nhà nước phải hồn lại tính vào số nợ hợp tác xã + Việc quản lý, sử dụng khoản trợ cấp, hỗ trợ có yếu tố nước ngồi phải phù hợp với quy định pháp luật điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Việc huy động vốn sử dụng vốn quản lý kinh tế HTX phải tuân thủ pháp luật, làm quy định tài kế tốn, Giám đốc HTX phải chịu trách nhiệm loại vốn giao, lãi xuất định mức vốn cổ phần (vốn điều lệ) tối thiểu lãi xuất tiền vay ngắn hạn ngân hàng nông nghiệp thời điểm II Phương án doanh thu, chi phí, lợi nhuận a Dự kiến doanh thu năm: – Trong đó: + Doanh thu từ hoạt động trồng trọt: 300.000.000 VNĐ + Doanh thu từ chăn nuôi: 500.000.000 VNĐ + Doanh thu từ khai thác thủy hải sản: 700.000.000 VNĐ + Doanh thu từ nuôi trồng thủy hải sản: 700.000.000 VNĐ + Doanh thu từ bán buôn, bán lẻ: 300.000.000 VNĐ + Doanh thu từ dịch vụ vận tải: 200.000.000 VNĐ + Nguồn thu khác: 300.000.000 VNĐ b Dự kiến chi phí năm: + Giá mua giống trồng vật nuôi: 300.000.000 VNĐ + Giá mua giống thủy, hải sản: 200.000.000 VNĐ + Giá nhập hàng hóa, đồ gia dụng bán lẻ: 150.000.000 VNĐ + Chi phí đầu tư, tu bổ hệ thống máy móc, trang thiết bị: 300.000.000 VNĐ + Chi phí văn phòng phẩm: 50.000.000 VNĐ + Chi phí tiền lương: 800.000.000 VNĐ + Chi phí BHXH, BHYT: 100.000.000 VNĐ + Khấu hao tài sản cố định: 100.000.000 VNĐ + Chi phí khác: 50.000.000 VNĐ c Lãi thu năm: 1.200.000.000 VNĐ d Chi nộp thuế TNDN: 80.000.000 VNĐ đ Lợi nhuận sau thuế: 800.000.000VNĐ * Các năm tiếp theo, dự kiến tiêu tăng khoảng từ 15 đến 20% so với năm trước liền kề III Phương án tài khác (ĐVT: Đồng) Quỹ Đầu tư phát triển Quỹ Dự phòng TC Quỹ Phúc lợi, khen thưởng Quỹ đào tạo Trả lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ, cơng sức đóng góp Trả lãi theo vốn góp * Các năm tiếp theo, dự kiến tiêu tăng khoảng từ 15 20% 30% 5% 10% 20% 25% đến 20% so với năm trước liền kề PHẦN V KẾT LUẬN Căn vào tình hình thực tế đây, HTX lập phương án với mục đích mở rộng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm đẩy mạnh doanh thu, tăng lợi nhuận, tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho thành viên người lao động, góp phần phát triển kinh tế ổn định an sinh – xã hội địa phương./ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ (Ký ghi họ tên) … bột sản phẩm từ tinh bột Sản xuất mì ống, mỳ sợi sản phẩm tương tự Sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thuỷ sản Bán buôn… Đưa sản phẩm HTX rộng rãi người tiêu dùng biết đến ưa chuộng IV Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp tác xã Nhu cầu sản phẩm, dịch vụ việc làm Sản xuất nông nghiệp đánh bắt, nuôi trồng thủy. .. sống có ích hơn, ổn định kinh tế đời sống Dự kiến tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hợp tác xã HTX dự kiến tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau: a, Nhân giống, sản xuất cung ứng loại lương

Xem Thêm :   Inbound và outbound là gì

Xem thêm :  Bệnh cao huyết áp nên làm gì?

– Xem thêm –

Xem thêm: Phương án sản xuất kinh doanh HTX nông thủy sản, Phương án sản xuất kinh doanh HTX nông thủy sản

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button