Kỹ Năng Sống

Tổng hợp status nhiếp ảnh, những câu nói hay về chụp ảnh

[​IMG]

Stt hay dành cho thợ chụp ảnh:

Never do photography to become a rock-star.

Đừng bao giờ chụp ảnh để thành siêu sao nhạc rock

Enjoy what you are shooting.

Thưởng thức cái bạn chụp.

Prepare well for your shooting, realizing that your battery isn’t charge when you’re setting up for that sunrise shoot is too late!

Chuẩn bị kỹ để chụp, nhận thức rằng bạn chưa sạc pin khi chụp mặt trời mọc là quá trễ

Always take one warm garment more than you actually need with you

Luôn mặc áo ấm hơn bạn cần

Pay attention to your thoughts and emotions while you are shooting

Thêm sự chú ý vào suy nghĩ và cảm xúc của bạn khi chụp ảnh

Set goals you can achieve

Đưa mục tiêu bạn có thể đạt được

Write tips about photography, because writing is also learning

Viết ra những mẹo chụp ảnh, bởi viết cũng là học

Never go shooting without a tripod

Đừng bao giờ đi chụp mà thiếu tripod

Be pleased with the little prosperities

Hài lòng với một chút thành công

Build relationships with potential photo buddies

Tạo quan hệ với những bạn nhiếp ảnh tiềm năng

Watch the place you want to shoot first with your heart then with the camera

Quan sát nơi bạn chụp bằng trái tim trước cái máy ảnh

Always stay calm

Luôn luôn điềm tĩnh

Know that you tend to overestimate yourself

Biết rằng bạn có khuynh hướng tự đề cao mình

Perspective is the killer

Phối cảnh là một sát thủ

Dedicate yourself to photography, but never browbeat yourself too much

Cống hiến cho nhiếp ảnh, nhưng đừng bao giờ nghiêm khắc với bản thân quá

Take part in a photography community

Tham gia vào cộng đồng nhiếp ảnh

Keep your camera clean

Giữ camera sạch sẽ

Never compare yourself to others in a better or worse context

Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác trong một tình huống chung dù tốt hay xấu hơn

Find your own style of photography

Tìm phong cách riêng của bạn

Try to compose more and to hit the shutter less

Cố gắng bố cục hơn và chụp tính toán hơn

Seek out and learn to accept critique on your images

Tìm và chấp nhận sư phê bình ảnh của bạn

Do something different to recover creativity

Làm khác đi để tìm được sự sáng tạo

Get inspiration from the work of other photographers

Lấy cảm hứng từ công việc của những nhiếp ảnh gia khác

Criticize honestly but respectfully

Phê bình trung thực nhưng kính cẩn

Get feedback from your lady

Nhận phản hồi từ người phụ nữ của bạn

Don’t copy other photographer’s style

Đừng bắt chước phong cách của người khác

Be bold

Can đảm

Take care of the golden ratio

Quan tâm đến tỉ lệ vàng

10mm rocks!

Những viên đá 10mm

Take selfportraits

Chân dung tự chụp

Read books about photography

Đọc sách về nhiếpp ảnh

To give a landscapephotograph the extra boost, integrate a person (maybe yourself)

Cho vào ảnh phong cảnh thêm sự bao trùm. Một con người (có thể là bạn)

Every shooting situation is different than you expect

Mọi tình huống chụp đều khác hơn bạn mong đợi

Pay attention to s-curves and lines

Thêm vào yếu tố đường cong và thẳng

Always shoot in RAW

Luôn luôn chụp RAW

Keep your sensor clean, so you can save some work cleaning your image in post production

Giữ sạch sensor, bạn sẽ tiết kiệm công việc làm sạch ảnh

Discover the things you think are beautiful

Khám phá những thứ bạn nghĩ là đẹp

It takes time to become a good photographer

Phải mất thời gian để thành nhiếp ảnh gia

The best equipment is that what you have now

Trang bị tốt nhất là những gì bạn có lúc này

You can’t take photographs of everything

Bạn không thể chụp tất cả mọi thứ

Break the rules of photography knowingly, but not your camera

Ph1 luật một cách có hiểu biết, không phải phá cái camera của bạn

Pay attention to the different way that light falls on different parts of your scene

Thêm vào những góc khác nhau của ánh sang chiếu xuống những phần khác nhau của cảnh

The eye moves to the point of contrast

Con mắt di chuyển tới điểm tương phản

Clouds increase the atmosphere of a landscape

Những đám mây tăng không khí của phong cảnh

Start a photoblog

Bắt đầu một blog ảnh

Accept praise and say: Thank you

Chấp nhận sự tán dương và nói: Cảm ơn

Nice Shot is not a very useful comment to write

Ảnh đẹp thì không là một nhận xét có ích để viết

Amazing! Isn’t useful either. Try to describe specifically what you like or don’t like about an image.

Kinh ngạc cũng vậy. Cố gắng mô tả đặc điểm mà bạn thích hoặc không thích về bức ảnh.

You are not your camera

Bạn không phải là camera của bạn

[​IMG]

Ask a question at the end of your comment on a photo to get a ping-pong conversation with the photographer

Hỏi một câu hỏi ở cuối góp ý của bạn trên bức ảnh để lấy kinh nghiệm trao đổi với người chụp ảnh

Do a review of your archives on a regular basis, the longer you photograph – the more diamonds are hidden there

Xem lại những thanh quả bạn đạt được, càng chụp lâu – càng nhiều kim cương được ẩn giấu trong đó

Always clarify what the eyecatcher (focal point) will be in your image

Luôn sàn lọc điểm nhấn sẽ có trong ảnh của bạn

No image is better than a bad one

Không có ảnh tốt hơn là ảnh xấu

Everyone has to start little

Mọi người đều khởi đầu tầm thường

Xem thêm :  Rung động trước những bài thơ về cha đầy ấm áp nhất

Your opinion about photography is important!

Ý kiến của bạn về nhiếp ảnh là quan trọng

Leave a funny but thoughtful comment

Bỏ khôi hài nhưng góp ý chín chắn

Speak about your experiences with your photo buddies

Nói về kinh nghiệm chụp ảnh với bạn thân của bạn

Limit your photograph to the substance

Giới hạn ảnh của bạn tới một triết lý nào đó

Participate in Photocontests

Sắp xếp ảnh trong gallery

Post processing = Optimizing your image to the best result

Lạc quan pose ảnh bạn để đạt kết quả tốt

Shoot exposure latitudes as often as possible

Chụp nhiều vùng bạn có thể

Use photomatix as seldom as possible, HDR’s always have a synthetic flavor

Đừng sài nhiều photomatrix, HDR luôn có mùi thơm giả tạo

Always remember what brought you to photography

Luôn nhớ cái gì đem bạn tới nhiếp ảnh

Never shoot a person who doensn’t want to be photographed

Đừng bao giờ chụp người không thích chụp ảnh

Always turn arround, sometimes the better image is behind you

Luôn đi vòng vòng, đôi khi ảnh đẹp hơn ở phía sau bạn

It’s who’s behind the camera, not the camera

Vấn đề là ai ở sau máy ảnh, không phải máy ảnh

Mistakes are allowed! The more mistakes you make, the more you learn!

Lỗi là xảy ra! Càng nhiều lỗi bạn học được càng nhiều

If you have an idea and immediately you think: No, this is not going to work – Do it anyway. When in doubt – always shoot.

Nếu bạn có ý định ngay lúc bạn nghĩ: Không, đây không phải là công việc – bỏ no đi. Khi lưỡng lự – luôn luôn chụp

Understand and look to your histogramm while shooting. It delivers very important information about your image

Hiểu và nhìn histogram khi chụp. Nó cho thong tin rất quan trọng về ảnh của bạn

Know your camera, because searching the menu button in the night is time you don’t want to waste

Hiểu máy ảnh của bạn, bởi vì khi tìm kiếm nút menu trong đêm bạn sẽ không phí thời gian

Shoot as often as possible

Chụp thường xuyên khi có thể

Believe in yourself

Tự tin

Don’t be afraid of getting dirty

Đừng sợ bẩn

Pay attention to qualitiy in your image

Thêm chất vào ảnh

Your photographs are a personal map of your psychan

Ảnh của bạn là bản đồ cá nhân của tâm hồn bạn

Re-check your ISO-Settings. It’s aweful to detect the wrong settings on your screen.

Kiểm lại iso setting. Thật tệ khi phát hiện ra sai sót trong cài đặt

Be thankful for long and thoughtful comments on your images

Cảm ơn những góp ý dài và chin chắn về ảnh của bạn

Never trust your LCD. Normally it is brighter and sharper as the original image.

Đừng tin vào LCD, Thường thì nó sang và nét hơn ảnh gốc

Provide for enough disc space, because it’s cheap and you will need it.

Thêm dung lượng thẻ vì nó rẻ và bạn sẽ cần nó

Learn to enjoy beautful moments when you don’t have a camera with you.

Học cách thưởng thức khoảnh khắc đẹp khi bạn không đem camera

Always arrive at least half an hour earlier before sunrise / sundown, composing in a hurry is a bad thing.

Luôn đến sớm hơn 30 phút trước khi mặt trời mọc hay lặn, bố cục vội vã là điều tệ hại

Try to amplify your mental and physical limits. Takes some extra shots when you think “it’s enough”

Cố gắng mở rộng tinh thần và thể chất của bạn, chụp thêm nữa khi bạn nghĩ đủ rồi

Pay attention to structures in the sky and wait until they fit into structures in the foreground

Thêm vào những kết cấu trên bầu trời đến khi chúng hợp với kết cấu tiền cảnh

Visit the same place as often as possible. Light never shows the same mountain.

Đến cùng một nơi thường xuyên nếu có thể. Ánh sang không bao giờ chỉ thấy như ngọn núi

Print your images in big size. You will love it.

In khổ lớn. Bạn sẽ yêu nó.

Calibrate your monitor. Working with a monitor that is not accurate is like being together with someone you can’t trust. It always ends badly.

Chỉnh monitor. Làm việc với monitor không chính xác giống làm việc với người không tin cậy. Kết quả luôn tồi tệ.

Don’t think about what others may say about your image. If you like it, it’s worth publishing.

Đừng nghĩ về những người nói về ảnh của bạn. Nếu bạn thích, nó đáng được xuất bản.

Never address reproaches to yourself. Learn from your mistakes and look forward, not backward.

Đừng bao giờ chỉ trích bản than. Học từ lỗi lầm và trông về phía trước, không phải ở sau.

Fight your laziness! Creativitiy comes after discipline.

Chiến thắng sự lười biếng! Sáng tạo đến từ rèn luyện.

Ask yourself: What do you want to express in your images?

Tự hỏi: Bạn muốn nói gì trong ảnh?

Always try to think outside the box, collect new ideas about photographs you could do and ask yourself: Why not?

Luôn nghĩ ngoài cái hộp, sưu tầm nhiều ý kiến về ảnh bạn có thể làm và tự hỏi: Sao không?

Search for a mentor.

Tầm sư

Photography is never a waste of time.

Chụp ảnh thì không bao giờ mất thời gian

Every community has it’s downsides. Don’t leave it out of an emotional response.

Mọi chia sẻ có mặt xấu của nó. Đừng bỏ ra khỏi những lời đáp cảm động

There will always be people who will not like what you are doing.

Luôn có người sẽ không thích cái bạn làm

Henri Cartier-Bresson was right when he said that “Your first 10, 000 photographs are your worst.”

Henri Carter-Bresson đúng khi nói”000 tấm ảnh đầu là tệ nhất

A better camera doesn’t guarantee better images.

Máy ảnh tốt không đảm bảo ảnh tốt

Always have printing in mind when you postprocess your images.

Xem thêm :  Bài thơ tiếng hát sông hương ( tố hữu ) đi cùng năm tháng

Luôn in trong đầu khi bạn xử lý ảnh

Photography is fair: You gain publicity with the quality of your images. Unless the images are stolen, there is no way of cheating yourself higher.

Nhiếp ảnh thì công bằng: Bạn nổi tiếng với ảnh đẹp. Trừ khi bị ăn cắp, không trò lừa dảo nào cao cấp hơn

Write a 100 things list

Viết 100 điều trong list

Xem thêm:

Tham gia đăng bài viết kiếm tiền *hot*

Hướng dẫn giao dịch bitcoin kiếm tiền

Địa điểm chụp ảnh đẹp ở Sài Gòn

Khi chụp ảnh, 99% ảnh của bạn là đem vứt đi. Điều đó chứng tỏ là bạn dám thể nghiệm cái mới, mà đã thể nghiệm thì sẽ có sai và thường là sai nhiều hơn đúng. 1% còn lại bao gồm ảnh tạm được, ảnh đẹp và một hai tấm rất đẹp. Điều đó chứng tỏ bạn không phải là kẻ bất tài. Nếu 1 tấm tạm được cũng không có thì tôi thật sự lo lắng cho cuộc đời sau này của bạn.Never do photography to become a rock-star.Đừng bao giờ chụp ảnh để thành siêu sao nhạc rockEnjoy what you are shooting.Thưởng thức cái bạn chụp.Prepare well for your shooting, realizing that your battery isn’t charge when you’re setting up for that sunrise shoot is too late!Chuẩn bị kỹ để chụp, nhận thức rằng bạn chưa sạc pin khi chụp mặt trời mọc là quá trễAlways take one warm garment more than you actually need with youLuôn mặc áo ấm hơn bạn cầnPay attention to your thoughts and emotions while you are shootingThêm sự chú ý vào suy nghĩ và cảm xúc của bạn khi chụp ảnhSet goals you can achieveĐưa mục tiêu bạn có thể đạt đượcWrite tips about photography, because writing is also learningViết ra những mẹo chụp ảnh, bởi viết cũng là họcNever go shooting without a tripodĐừng bao giờ đi chụp mà thiếu tripodBe pleased with the little prosperitiesHài lòng với một chút thành côngBuild relationships with potential photo buddiesTạo quan hệ với những bạn nhiếp ảnh tiềm năngWatch the place you want to shoot first with your heart then with the cameraQuan sát nơi bạn chụp bằng trái tim trước cái máy ảnhAlways stay calmLuôn luôn điềm tĩnhKnow that you tend to overestimate yourselfBiết rằng bạn có khuynh hướng tự đề cao mìnhPerspective is the killerPhối cảnh là một sát thủDedicate yourself to photography, but never browbeat yourself too muchCống hiến cho nhiếp ảnh, nhưng đừng bao giờ nghiêm khắc với bản thân quáTake part in a photography communityTham gia vào cộng đồng nhiếp ảnhKeep your camera cleanGiữ camera sạch sẽNever compare yourself to others in a better or worse contextĐừng bao giờ so sánh bạn với người khác trong một tình huống chung dù tốt hay xấu hơnFind your own style of photographyTìm phong cách riêng của bạnTry to compose more and to hit the shutter lessCố gắng bố cục hơn và chụp tính toán hơnSeek out and learn to accept critique on your imagesTìm và chấp nhận sư phê bình ảnh của bạnDo something different to recover creativityLàm khác đi để tìm được sự sáng tạoGet inspiration from the work of other photographersLấy cảm hứng từ công việc của những nhiếp ảnh gia khácCriticize honestly but respectfullyPhê bình trung thực nhưng kính cẩnGet feedback from your ladyNhận phản hồi từ người phụ nữ của bạnDon’t copy other photographer’s styleĐừng bắt chước phong cách của người khácBe boldCan đảmTake care of the golden ratioQuan tâm đến tỉ lệ vàng10mm rocks!Những viên đá 10mmTake selfportraitsChân dung tự chụpRead books about photographyĐọc sách về nhiếpp ảnhTo give a landscapephotograph the extra boost, integrate a person (maybe yourself)Cho vào ảnh phong cảnh thêm sự bao trùm. Một con người (có thể là bạn)Every shooting situation is different than you expectMọi tình huống chụp đều khác hơn bạn mong đợiPay attention to s-curves and linesThêm vào yếu tố đường cong và thẳngAlways shoot in RAWLuôn luôn chụp RAWKeep your sensor clean, so you can save some work cleaning your image in post productionGiữ sạch sensor, bạn sẽ tiết kiệm công việc làm sạch ảnhDiscover the things you think are beautifulKhám phá những thứ bạn nghĩ là đẹpIt takes time to become a good photographerPhải mất thời gian để thành nhiếp ảnh giaThe best equipment is that what you have nowTrang bị tốt nhất là những gì bạn có lúc nàyYou can’t take photographs of everythingBạn không thể chụp tất cả mọi thứBreak the rules of photography knowingly, but not your cameraPh1 luật một cách có hiểu biết, không phải phá cái camera của bạnPay attention to the different way that light falls on different parts of your sceneThêm vào những góc khác nhau của ánh sang chiếu xuống những phần khác nhau của cảnhThe eye moves to the point of contrastCon mắt di chuyển tới điểm tương phảnClouds increase the atmosphere of a landscapeNhững đám mây tăng không khí của phong cảnhStart a photoblogBắt đầu một blog ảnhAccept praise and say: Thank youChấp nhận sự tán dương và nói: Cảm ơnNice Shot is not a very useful comment to writeẢnh đẹp thì không là một nhận xét có ích để viếtAmazing! Isn’t useful either. Try to describe specifically what you like or don’t like about an image.Kinh ngạc cũng vậy. Cố gắng mô tả đặc điểm mà bạn thích hoặc không thích về bức ảnh.You are not your cameraBạn không phải là camera của bạnAsk a question at the end of your comment on a photo to get a ping-pong conversation with the photographerHỏi một câu hỏi ở cuối góp ý của bạn trên bức ảnh để lấy kinh nghiệm trao đổi với người chụp ảnhDo a review of your archives on a regular basis, the longer you photograph – the more diamonds are hidden thereXem lại những thanh quả bạn đạt được, càng chụp lâu – càng nhiều kim cương được ẩn giấu trong đóAlways clarify what the eyecatcher (focal point) will be in your imageLuôn sàn lọc điểm nhấn sẽ có trong ảnh của bạnNo image is better than a bad oneKhông có ảnh tốt hơn là ảnh xấuEveryone has to start littleMọi người đều khởi đầu tầm thườngYour opinion about photography is important!Ý kiến của bạn về nhiếp ảnh là quan trọngLeave a funny but thoughtful commentBỏ khôi hài nhưng góp ý chín chắnSpeak about your experiences with your photo buddiesNói về kinh nghiệm chụp ảnh với bạn thân của bạnLimit your photograph to the substanceGiới hạn ảnh của bạn tới một triết lý nào đóParticipate in PhotocontestsSắp xếp ảnh trong galleryPost processing = Optimizing your image to the best resultLạc quan pose ảnh bạn để đạt kết quả tốtShoot exposure latitudes as often as possibleChụp nhiều vùng bạn có thểUse photomatix as seldom as possible, HDR’s always have a synthetic flavorĐừng sài nhiều photomatrix, HDR luôn có mùi thơm giả tạoAlways remember what brought you to photographyLuôn nhớ cái gì đem bạn tới nhiếp ảnhNever shoot a person who doensn’t want to be photographedĐừng bao giờ chụp người không thích chụp ảnhAlways turn arround, sometimes the better image is behind youLuôn đi vòng vòng, đôi khi ảnh đẹp hơn ở phía sau bạnIt’s who’s behind the camera, not the cameraVấn đề là ai ở sau máy ảnh, không phải máy ảnhMistakes are allowed! The more mistakes you make, the more you learn!Lỗi là xảy ra! Càng nhiều lỗi bạn học được càng nhiềuIf you have an idea and immediately you think: No, this is not going to work – Do it anyway. When in doubt – always shoot.Nếu bạn có ý định ngay lúc bạn nghĩ: Không, đây không phải là công việc – bỏ no đi. Khi lưỡng lự – luôn luôn chụpUnderstand and look to your histogramm while shooting. It delivers very important information about your imageHiểu và nhìn histogram khi chụp. Nó cho thong tin rất quan trọng về ảnh của bạnKnow your camera, because searching the menu button in the night is time you don’t want to wasteHiểu máy ảnh của bạn, bởi vì khi tìm kiếm nút menu trong đêm bạn sẽ không phí thời gianShoot as often as possibleChụp thường xuyên khi có thểBelieve in yourselfTự tinDon’t be afraid of getting dirtyĐừng sợ bẩnPay attention to qualitiy in your imageThêm chất vào ảnhYour photographs are a personal map of your psychanẢnh của bạn là bản đồ cá nhân của tâm hồn bạnRe-check your ISO-Settings. It’s aweful to detect the wrong settings on your screen.Kiểm lại iso setting. Thật tệ khi phát hiện ra sai sót trong cài đặtBe thankful for long and thoughtful comments on your imagesCảm ơn những góp ý dài và chin chắn về ảnh của bạnNever trust your LCD. Normally it is brighter and sharper as the original image.Đừng tin vào LCD, Thường thì nó sang và nét hơn ảnh gốcProvide for enough disc space, because it’s cheap and you will need it.Thêm dung lượng thẻ vì nó rẻ và bạn sẽ cần nóLearn to enjoy beautful moments when you don’t have a camera with you.Học cách thưởng thức khoảnh khắc đẹp khi bạn không đem cameraAlways arrive at least half an hour earlier before sunrise / sundown, composing in a hurry is a bad thing.Luôn đến sớm hơn 30 phút trước khi mặt trời mọc hay lặn, bố cục vội vã là điều tệ hạiTry to amplify your mental and physical limits. Takes some extra shots when you think “it’s enough”Cố gắng mở rộng tinh thần và thể chất của bạn, chụp thêm nữa khi bạn nghĩ đủ rồiPay attention to structures in the sky and wait until they fit into structures in the foregroundThêm vào những kết cấu trên bầu trời đến khi chúng hợp với kết cấu tiền cảnhVisit the same place as often as possible. Light never shows the same mountain.Đến cùng một nơi thường xuyên nếu có thể. Ánh sang không bao giờ chỉ thấy như ngọn núiPrint your images in big size. You will love it.In khổ lớn. Bạn sẽ yêu nó.Calibrate your monitor. Working with a monitor that is not accurate is like being together with someone you can’t trust. It always ends badly.Chỉnh monitor. Làm việc với monitor không chính xác giống làm việc với người không tin cậy. Kết quả luôn tồi tệ.Don’t think about what others may say about your image. If you like it, it’s worth publishing.Đừng nghĩ về những người nói về ảnh của bạn. Nếu bạn thích, nó đáng được xuất bản.Never address reproaches to yourself. Learn from your mistakes and look forward, not backward.Đừng bao giờ chỉ trích bản than. Học từ lỗi lầm và trông về phía trước, không phải ở sau.Fight your laziness! Creativitiy comes after discipline.Chiến thắng sự lười biếng! Sáng tạo đến từ rèn luyện.Ask yourself: What do you want to express in your images?Tự hỏi: Bạn muốn nói gì trong ảnh?Always try to think outside the box, collect new ideas about photographs you could do and ask yourself: Why not?Luôn nghĩ ngoài cái hộp, sưu tầm nhiều ý kiến về ảnh bạn có thể làm và tự hỏi: Sao không?Search for a mentor.Tầm sưPhotography is never a waste of time.Chụp ảnh thì không bao giờ mất thời gianEvery community has it’s downsides. Don’t leave it out of an emotional response.Mọi chia sẻ có mặt xấu của nó. Đừng bỏ ra khỏi những lời đáp cảm độngThere will always be people who will not like what you are doing.Luôn có người sẽ không thích cái bạn làmHenri Cartier-Bresson was right when he said that “Your first 10, 000 photographs are your worst.”Henri Carter-Bresson đúng khi nói”000 tấm ảnh đầu là tệ nhấtA better camera doesn’t guarantee better images.Máy ảnh tốt không đảm bảo ảnh tốtAlways have printing in mind when you postprocess your images.Luôn in trong đầu khi bạn xử lý ảnhPhotography is fair: You gain publicity with the quality of your images. Unless the images are stolen, there is no way of cheating yourself higher.Nhiếp ảnh thì công bằng: Bạn nổi tiếng với ảnh đẹp. Trừ khi bị ăn cắp, không trò lừa dảo nào cao cấp hơnWrite a 100 things listViết 100 điều trong list

Xem thêm :  Những người mẹ vĩ đại trong lịch sử việt nam


(mFace.vn) Stt Hay Khi Đăng Ảnh Để Thả Thính Trên Facbook, Zalo


Stt Hay Khi Đăng Ảnh Để Thả Thính Trên Facbook, Zalo. Những Câu Nói Status Và Cap Siêu Dễ Thương Cute Chất Ngầu Để Thả Thính 2021
★ Nguồn stt: https://mface.vn
★ Đăng ký kênh : https://bit.ly/2VW0mvW

★ Những Câu Nói Trong Video Này:
1. Thách ai nói yêu em đấy.
2. Ê, ừ anh đó. Yêu em không?
3. Em muốn ly dị với \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button