Tổng Hợp

Hồng Ngâm 1

Bạn đang xem: Hồng Ngâm 1 Tại Website chongthamvietnam.vn

Bạn đang xem: Hồng Ngâm 1

Falundafa.org

Hồng Ngâm

&nbsp

(Vietnamese Version)

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Lý Hồng Chí

 

Bản dịch từ tiếng Hán 5-2002, chỉnh sửa 11-2014

Khổ Kỳ Tâm Chí

Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà

1976 niên 12 nguyệt 17 nhật

Khổ về tâm chí

Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ
Tu tâm khó qua nhất
Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao
Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà

17 tháng Chạp, 1976

* * * * * * * * * *

Tố Nhân

Vi danh giả khí hận chung sinh
Vi lợi giả lục thân bất thức
Vi tình giả tự tầm phiền não
Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh

Bất cầu danh du du tự đắc
Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sỹ
Bất động tình thanh tâm quả dục
Thiện tu thân tích đức nhất thế

1986
niên 7 nguyệt 13 nhật

Làm người

Người vì danh suốt đời mang hận
Người vì lợi chẳng nhận thân nhân
Người vì tình tự tìm phiền não
Nhọc đấu tranh tạo nghiệp một đời

Chẳng cầu danh thong dong tự được
Chẳng trọng lợi kẻ sỹ nhân nghĩa
Chẳng động tình thanh tâm quả dục
Thiện tu thân cả đời tích đức

13 tháng Bảy, 1986

* * * * * * * * * *

Giác Giả

Thường nhân bất tri ngã
Ngã tại huyền trung toạ
Lợi dục trung vô ngã
Bách niên hậu độc ngã

1987 niên 2 nguyệt 2 nhật

Chú: tại ngã một hữu truyền Pháp
chi tiền tự kỷ độc tu thời sở tả

Giác giả

Người thường không biết ta
Ta ngồi nơi huyền mật
Chẳng ở chốn lợi dục
Trăm năm sau mình ta

2 Tháng Hai, 1987

Ghi chú: viết ra trước đây khi tu một mình
trước lúc truyền Pháp

* * * * * * * * * *

Thuỳ Cảm Xả Khứ Thường Nhân Tâm

Thường nhân chỉ tưởng tố Thần Tiên
Huyền diệu hậu diện hữu tâm toan
Tu tâm đoạn dục khứ chấp trước
Mê tại nạn trung hận thanh thiên

1988 niên 8 nguyệt 9 nhật

Ai can đảm xả bỏ tâm của người thường

Người thường chỉ mong muốn làm Thần Tiên
[Nhưng đâu biết] đằng sau bề mặt huyền điệu là
những tâm khó khăn
[Người ta phải] tu tâm dứt ham muốn bỏ tâm chấp trước
[Còn nếu không thì] mê muội trong khổ nạn mà hận trời xanh

Ai dám xả bỏ tâm người thường

Người thường chỉ mong làm Thần Tiên
Phía sau huyền điệu bao tâm phiền
Tu tâm đoạn dục bỏ chấp trước
Mê trong khổ nạn hận thanh thiên

9 tháng Tám, 1988

* * * * * * * * * *

Nguyện

Mang mang thiên địa ngã khán tiểu
Hạo
hãn thương khung thị thuỳ tạo
Càn khôn chi ngoại cánh
vô ngân
Vi liễu hồng nguyện truyền Đại Đạo

1990
niên 1 nguyệt 1 nhật

Nguyện

Thiên địa mênh mang, ta thấy nhỏ
Gầm trời to lớn, hỏi ai làm
Ngoài càn khôn này còn lớn nữa
Vì hồng nguyện ấy Đại Đạo truyền

1
tháng Giêng, 1990

* * * * * * * * * *

Vô Tồn

Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu

1991 niên 10 nguyệt 20 nhật

Không tồn

Khi sống không có chỗ cầu
Khi chết không hối tiếc lưu luyến
Trừ sạch hết vọng niệm
Tu Phật không khó

Vô tồn

Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó

20 tháng Mười, 1991

* * * * * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp

Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu

1992 niên 7 nguyệt 24 nhật

Pháp Luân Đại Pháp

Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền

24 tháng Bảy, 1992

* * * * * * * * * *

Dung Pháp

Phật quang phổ chiếu
Lễ nghĩa viên minh
Cộng đồng tinh tấn
Tiền trình quang minh

1992 niên 12 nguyệt 27 nhật

Hoà tan trong Pháp

Ánh sáng của Phật chiếu rọi khắp cả
[Đến đâu thì] mọi điều đều được chỉnh lại cho đúng
Cộng đồng (mọi người) đều tinh tấn [tu tâm dưỡng tính
Tương lai sẽ sáng tỏ minh bạch, sẽ sáng lạn

27 tháng Chạp, 1992

* * * * * * * * * *

Thừa Chính Pháp Thuyền

Chân hồ huyền hồ tu hồ
Hốt hề hoảng hề ngộ hề

1993 niên 1 nguyệt 17 nhật

Ngồi trên con thuyền chính Pháp

Là chân [thực]… là huyền [ảo]… là tu [luyện]…
Là mơ (hốt)… là tỉnh (hoảng)… là [giác] ngộ…

17 tháng Giêng, 1993

* * * * * * * * * *

Vô Vi

Tam giáo tu luyện giảng vô vi
Dụng tâm bất đương tức hữu vi
Chuyên hành thiện sự hài thị vi
Chấp trước tâm khứ chân vô vi

1993 niên 1 nguyệt 17 nhật

Vô vi

Tu luyện của tam giáo đều dạy vô vi
Dùng tâm không cẩn thận thời là hữu vi
Chuyên làm về việc thiện vẫn là [hữu] vi
Tống khứ tâm chấp trước [mới là] đúng là vô vi

Vô vi

Tu luyện tam giáo giảng vô vi
Dụng tâm không khéo lạc hữu vi
Chuyên làm việc thiện vẫn là vi
Bỏ tâm chấp trước: chân vô vi

17 tháng Giêng, 1993

* * * * * * * * * *

Học Đại Pháp

Căn cơ vi tiên thiên chi điều kiện
Chính ngộ vi thượng sĩ chi huệ nhân
Tồn Chân Thiện Nhẫn tâm trung hữu Đạo
Tu Pháp Luân Đại Pháp khả viên mãn

1993 niên 2 nguyệt 18 nhật

Học Đại Pháp

Căn cơ [chỉ] là điều kiện ban đầu (trước lúc ra đời)
Giác ngộ chân chính [mới] là [nguyên] nhân
[trí] huệ của bậc hơn người
Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn [thì] trong tâm có Đạo
Tu Pháp Luân Đại Pháp [thì] có thể viên mãn

Học Đại Pháp

Căn cơ kia ấy điều kiện ban đầu
Chính ngộ kia ấy trí huệ hơn người
Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn, tâm có Đạo
Tu Pháp Luân Đại Pháp, khả viên mãn

18 tháng Hai, 1993

* * * * * * * * * *

Viên Minh

Tâm hoài Chân Thiện Nhẫn
Tu kỷ lợi dữ dân
Đại Pháp bất ly tâm
Tha niên định siêu nhân

1994 niên 2 nguyệt 28 nhật

Tròn đầy sáng tỏ

Trong tâm có mang Chân Thiện Nhẫn
Tu chính mình và có lợi cho [nhân] dân
Đại Pháp không rời khỏi tâm
Đến năm ấy [nhất] định là siêu nhân

Viên minh

Tâm mang Chân Thiện Nhẫn
Tự tu và lợi dân
Đại Pháp chẳng rời tâm
Năm ấy định siêu nhân

28 tháng Hai, 1994

* * * * * * * * * *

Cầu Chính Pháp Môn

Công năng bản tiểu thuật
Đại Pháp thị căn bản

1994 niên 4 nguyệt 2 nhật

Cầu Pháp môn chân chính

Công năng vốn dĩ là những thuật nhỏ bé
Đại Pháp mới là gốc, là căn bản

Cầu chính Pháp môn

Công năng là thuật nhỏ
Đại Pháp là căn bản

2 tháng Tư, 1994

* * * * * * * * * *

Đắc Pháp

Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại
Đồng hoá Đại Pháp
Tha niên tất thành

1994 niên 7 nguyệt 7 nhật

Đắc Pháp

Chân tu Đại Pháp
Chỉ có cái đó là lớn
Đồng hoá Đại Pháp
Đến năm ấy ắt thành công

Đắc Pháp

Chân tu Đại Pháp
Chỉ đó là lớn
Đồng hoá Đại Pháp
Năm ấy tất thành

7 tháng Bảy, 1994

* * * * * * * * * *

Duyên

Đại Giác tâm cánh minh
Đắc Pháp thế gian hành
Du du số thiên tải
Duyên đáo Pháp dĩ thành

1994 niên 8 nguyệt 27 nhật

Diễn nghĩa:

Duyên

Tâm của bậc Đại Giác Giả còn sáng tỏ hơn nữa
Đắc Pháp [thời] hành sự nơi thế gian
Hằng bao nhiêu nghìn [năm] đã trôi qua
Duyên đến Pháp đã thành công

Duyên

Tâm Đại Giác rất sáng
Đắc Pháp thế gian hành
Thuận số qua nghìn năm
Duyên đến Pháp đã thành

27 tháng Tám, 1994

* * * * * * * * * *

Liễu Nguyện

Đồng tâm lai thế gian
Đắc Pháp dĩ tại tiên
Tha nhật phi thiên khứ
Tự tại Pháp vô biên

1994 niên 8 nguyệt 27 nhật

Hoàn tất thệ nguyện

Cùng một tâm ý đến thế gian
Trước đây đã đắc Pháp
Một ngày kia bay lên trời mà đi
Pháp không ngằn mé tự tại

Liễu nguyện

Đồng tâm đến thế gian
Vốn đắc Pháp đã lâu
Mai ngày bay về trời
Tự tại Pháp vô biên

27 tháng Tám, 1994

* * * * * * * * * *

Trợ Pháp

Phát tâm độ chúng sinh
Trợ Sư thế gian hành
Hiệp ngô chuyển Pháp luân
Pháp thành thiên địa hành

1994 niên 8 nguyệt 28 nhật

Trợ giúp Pháp

Phát tâm nguyện cứu độ chúng sinh
Hành sự nơi thế gian [để] trợ giúp Thầy
Kết hợp với tôi [để] quay bánh xe Pháp
Pháp thành công [rồi] hành sự khắp trời đất

Trợ Pháp

Phát tâm độ chúng sinh
Giúp Thầy việc nhân thế
Cùng ta chuyển Pháp luân
Pháp thành thiên địa hành

28 tháng Tám, 1994

* * * * * * * * * *

Nhân Quả

Phi thị tu hành lộ thượng khổ
Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở
Hoành tâm tiêu nghiệp tu tâm tính
Vĩnh đắc nhân thân thị Phật tổ

1994 niên 8 nguyệt 15 nhật

Nhân quả

Không phải con đường tu hành nghĩa là phải khổ
[Mà là] nghiệp lực từ đời này đời khác ngăn trở
Quyết tâm, làm tiêu nghiệp và tu tâm tính
Vĩnh viễn được thân người là Phật tổ

Nhân quả

Tu hành đâu phải là đường khổ
Nghiệp lực bao đời nay ngăn trở
Quyết tâm tiêu nghiệp tu tâm tính
Mãi được nhân thân là Phật tổ

15 tháng Tám, 1994

* * * * * * * * * *

Mê Trung Tu

Thường nhân nan tri tu luyện khổ
Tranh tranh đấu đấu đang tố phúc
Tu đắc chấp trước vô nhất lậu
Khổ khứ cam lai thị chân phúc

1994 niên 9 nguyệt 15 nhật

Tu trong mê

Người thường khó mà hiểu được khổ của tu luyện
Tranh đấu hoài để hưởng phúc lạc
Tu đến chấp trước không còn lậu
Khổ đi rồi ngọt đến đấy là phúc lạc chân chính

Tu trong mê

Người thường đâu biết khổ nơi tu
Tranh tranh đấu đấu để làm phúc
Tu đến chấp trước không một lậu
Khổ tận cam lai là chân phúc

Xem Thêm :   Không chạy được macro trong Excel giải quyết như thế nào? – Lava

Xem thêm :  Các cách làm món cà tím xào đơn giản mà lại siêu ngon

15 tháng Chín, 1994

* * * * * * * * * *

Thực Tu

Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu

1994 niên 10 nguyệt 7 nhật

Tu thật sự

Học Pháp được Pháp
So sánh việc học việc tu với nhau
Mọi việc cứ thế mà đối chiếu
Làm đến thế tức là tu

Thực tu

Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu

7 tháng Mười, 1994

* * * * * * * * * *

Phật Pháp Viên Dung

Quảng truyền Đại Pháp
Độ nhân xuất ngũ hành
Hằng tâm tu luyện
Viên mãn siêu tam giới

1994 niên 10 nguyệt 15 nhật

Phật Pháp viên dung

Truyền rộng Đại Pháp
Độ người xuất ngũ hành
Tâm thường tu luyện
Viên mãn siêu tam giới

15 tháng Mười, 1994

* * * * * * * * * *

Tái Độ

Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh
Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính
Mạt Pháp chi thời luân tái chuyển
Hữu duyên chi sỹ tâm Pháp minh

1994 niên 12 nguyệt 27 nhật

Cứu độ lại [lần nữa]

Bánh xe Pháp chuyển động không ngừng cứu độ chúng sinh
Học Pháp được Pháp tu tâm tính
Thời mạt Pháp bánh xe xoay chuyển lần nữa
Kẻ sỹ có duyên thì Tâm Pháp rõ ràng

Lại độ

Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh
Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính
Mạt Pháp bánh xe lại xoay chuyển
Kẻ sỹ có duyên Tâm Pháp minh

27 tháng Chạp, 1994

* * * * * * * * * *

Chân tu

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Pháp Luân Đại Pháp thành
Thời thời tu tâm tính
Viên mãn diệu vô cùng

1994 niên 12 nguyệt 27 nhật

Chân tu

Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn trong tâm
Pháp Luân Đại Pháp thành công
Thường xuyên tu tâm tính
Viên mãn kỳ diệu vô cùng

27 tháng Chạp, 1994

* * * * * * * * * *

Đồng Hoá Viên Mãn

Càn khôn mang mang
Nhất luân kim quang
Giác Giả hạ thế
Thiên địa đồng hướng
Vũ trụ lãng lãng
Đồng hoá Pháp quang
Viên mãn phi thăng
Đồng hồi thiên đường

1994 niên 12 nguyệt 31 nhật

Đồng hoá viên mãn

Càn khôn mênh mông rộng lớn
Một bánh xe ánh sáng vàng kim
Bậc Giác Giả giáng hạ thế gian
Tất cả trời đất đều
cùng hướng vào [Ngài]
Toàn vũ trụ sáng sủa quang đãng
Đồng hoá vào ánh sáng của Pháp
[Đến thời] viên mãn sẽ bay lên
Cùng trở về thiên đường

31 tháng Chạp, 1994 31 tháng Chạp, 1994

Đồng hoá viên mãn

Càn khôn mênh mang
Bánh xe kim quang
Bậc Giác Giả giáng hạ thế gian
Thiên địa cùng hướng
cùng hướng vào [Ngài]
Vũ trụ quang đãng
Đồng hoá Pháp quang
Viên mãn bay lên
Cùng về thiên đàng

31 tháng Chạp, 1994 31 tháng Chạp, 1994

* * * * * * * * * *

Đại Pháp Phá Mê

Du du vạn sự quá nhãn yên vân
Mê trụ thường nhân tâm
Mang mang thiên địa vi hà nhi sinh
Nan đảo chúng sinh trí

1995 niên 1 nguyệt 27 nhật

Đại Pháp phá mê muội

Vạn sự xa xôi dằng dặc như khói mây quá tầm mắt
Làm mê hẳn lòng người
Thiên địa mênh mang vì sao được sinh ra
Khó mà thay đổi được hiểu biết của chúng sinh

Đại pháp phá mê

Vạn sự xa xưa mây khói trôi qua
Làm nhân tâm mê mang
Thiên địa mênh mông này sinh ra cớ chi
Quan niệm chúng sinh khó đổi

27 tháng Giêng, 1995

* * * * * * * * * *

Khiêu Xuất Tam Giới

Bất ký thường nhân khổ lạc
Nãi tu luyện giả
Bất chấp vu thế gian đắc thất
La Hán dã

1995 niên 5 nguyệt

Nhảy ra khỏi tam giới

Không nhớ (để bụng) chuyện sướng khổ của người thường
Chẳng phải là người tu luyện là gì
Không chấp vào việc được mất ngoài thế gian
Cũng là La Hán

Nhảy ra khỏi tam giới

Chẳng nhớ sướng khổ người thường
Ấy người tu luyện
Chẳng chấp được mất nơi thế gian
Kìa La Hán

Tháng Năm, 1995

* * * * * * * * * *

Du Huyền Không Tự

Bách trượng sơn nhai tự trung huyền
Hồng truyền Đại Pháp nan đắc nhàn
Kim sinh trùng du cổ nhai tự
Tha nhật Pháp Chính vạn tự truyền

1995 niên 6 nguyệt 11 nhật

Đến thăm chùa Huyền Không

Ngôi chùa vắt vẻo trên vách núi cao trăm trượng
Truyền và hồng dương Đại Pháp đâu có dễ dàng gì
Đời này một lần nữa đến thăm ngôi chùa cổ trên vách núi
Mai ngày Pháp Chính thì truyền đến vạn (rất nhiều) ngôi chùa

Đến thăm chùa Huyền Không

Vách cao trăm trượng núi có chùa
Hồng truyền Đại Pháp nhọc chẳng vừa
Đời này thăm lại toà cổ tự
Pháp Chính mai truyền đến vạn chùa

11 tháng Sáu, 1995

* * * * * * * * * *

Du Hằng Sơn

Sơn Hằng vân lĩnh Đạo hà tại
Cổ quán du du du khách lai
Thường nhân bất tri huyền trung diệu
Lợi dụng cổ miếu phát hắc tài

1995 niên 6 nguyệt 11 nhật

Đến thăm núi Hằng Sơn

Đạo đâu có còn tại núi lĩnh chọc mây Hằng Sơn ấy
Du khách nườm nượp thăm [Đạo] quán cổ xưa
Người thường chẳng biết điều kỳ điệu của những bí mật
Lợi dụng miếu cổ để kiếm tài lộc xấu xa

Thăm núi Hằng Sơn

Hằng Sơn vân lĩnh Đạo còn không
Khách thăm quán cổ thật là đông
Huyền điệu người thường nào hay biết
Lạm dụng miếu xưa kiếm mấy đồng

11 tháng Sáu, 1995

* * * * * * * * * *

Phân Minh

Phật lai thế trung hành
Thường nhân mê bất tỉnh
Độc giả thậm hại Phật
Thiện ác dĩ phân minh

1995 niên 7 nguyệt 26 nhật

Phân biệt rõ ràng

Phật đến hành sự trong thế gian
Người thường mê muội chẳng hiểu
Những kẻ ác độc còn làm hại Phật ghê gớm
Việc thiện ác đã thể hiện rất rõ

Phân minh

Phật hành sự tại thế
Người thường mê chẳng hiểu
Kẻ ác còn hại Phật
Thiện ác đã phân minh

26 tháng Bảy, 1995

* * * * * * * * * *

Du Nam Hoa Tự

Phật môn tịnh địa nan thanh tĩnh
Ma đạo tà tâm loạn thế hành
Việt thị danh thắng ma việt đa
Nhân tạp khiếu mại tiên pháo minh

1995 niên 8 nguyệt 15 nhật

Đến thăm chùa Nam Hoa

Cửa Phật đất thanh tịnh khó mà được thanh tĩnh
Đạo của ma và tâm tà làm loạn thế gian này
Danh thắng càng đẹp và nổi tiếng thì ma lại càng nhiều
Người người lộn xộn mua bán cứ như là
tiếng kêu của tràng pháo vậy

Thăm chùa Nam Hoa

Phật môn tịnh địa nào thanh tĩnh
Ma đạo tà tâm loạn thế hành
Càng nơi danh thắng ma càng lắm
Mua bán rộn ràng pháo liên thanh

15 tháng Tám, 1995

* * * * * * * * * *

Tự Tu

Đại Pháp hồng dương
Kỷ nhân năng đắc
Thế gian phồn sự trùng trùng
Bách mang chi nhàn khả tự tu
Tha nhật yên vân nhất quá
Phương tri chân Đạo dĩ đắc

1995 niên 10 nguyệt 6 nhật

Tự tu

Hồng dương (truyền rộng) Đại Pháp
Mấy người có thể đắc [Pháp] Nơi thế gian bề bộn hết việc này đến việc khác
Tranh thủ khi rỗi trong trăm thứ bận rộn có thể tự tu
Đến ngày ấy khói mây một cái là vén qua
Mới biết được đã đắc được Đạo chân thật

6 tháng Mười, 1995

* * * * * * * * * *

Tĩnh Quan

Tĩnh tu nhàn lai khán Thần Tiên
Các hiển thần thông thiên bách niên
Nhân tâm ma biến thế bất đồng
Chúng Thần bất độ đãi kiếp hoàn

1995 niên 10 nguyệt 16 nhật

Quan sát một cách lặng lẽ

Tu luyện tĩnh lặng nhàn hạ nhìn các Thần Tiên
Từng vị đều hiển lộ thần thông hàng trăm nghìn (rất nhiều) năm
Nhân tâm bị ma làm biến đổi, thế gian đã khác rồi
Chư Thần không [cứu] độ nữa, đang đợi đến khi kiếp kết thúc

Lặng lẽ quan sát

Tĩnh tu nhàn xem các Thần Tiên
Nghìn năm thi triển đủ thần thông
Nhân tâm ma ám, thế gian đổi
Chúng Thần không độ đợi kiếp hoàn

16 tháng Mười, 1995

* * * * * * * * * *

Hồng

Thương khung vô hạn viễn
Di niệm đáo nhãn tiền
Càn khôn vô hạn đại
Pháp Luân thiên địa tuyền

1995 niên 11 nguyệt 9 nhật

Bao la rộng lớn

Gầm trời xanh kia xa vô hạn là thế
Chuyển niệm một cái là đến ngay trước mắt
Càn khôn (vũ trụ) to lớn vô hạn là thế
Pháp Luân xoay chuyển cả thiên địa (trời đất)

Hồng

Gầm trời xa vô hạn
Chuyển niệm đến trước mắt
Càn khôn lớn vô hạn
Pháp Luân xoay trời đất

9 tháng Mười một, 1995

* * * * * * * * * *

Chủ Chưởng Thiên Địa

Thiên chi đại thiên thượng hữu thiên
Đồng hữu nhật nguyệt tầng tầng mãn thương vũ
Địa chi quảng hữu thiên hữu địa
Cộng sinh vạn vật vân vân biến càn khôn

1995 niên 11 nguyệt 10 nhật

Nắm trong tay (nắm quyền cả) trời đất

Trời to lớn, trên trời lại có trời nữa
Cũng có mặt trời mặt trăng tầng tầng khắp cả gầm trời
Đất rộng lớn, cũng có cả trời cả đất
Vạn vật cộng sinh với nhau nhiều nhiều khắp cả càn khôn

10 tháng Mười một, 1995

* * * * * * * * * *

Nhân Giác Chi Phân

Hà vi nhân Tình dục mãn thân
Hà vi Thần Nhân tâm vô tồn
Hà vi Phật Thiện đức cự tại
Hà vi Đạo Thanh tĩnh Chân Nhân

1995 niên 11 nguyệt 10 nhật

Phân cách giữa người và Giác Giả

Người là gì – Thân chứa đầy tình cảm (tình) và ham muốn (dục)
Ông Thần là gì – Không tồn tại cái tâm của người nữa
Ông Phật là gì – Ở hẳn trong thiện đức to lớn
Ông Đạo là gì – Bậc Chân Nhân thanh tĩnh

Nhân Giác chi phân

Người là gì Thân đầy tình dục
Thần là gì Chẳng có nhân tâm
Phật là gì An nơi thiện đức
Đạo là gì Chân Nhân thanh tĩnh

10 tháng Mười một, 1995

* * * * * * * * * *

Nhân Yêu Chi Gian

Hồ hoàng bạch liễu loạn thế gian
Ô yên chướng khí khiêu đại tiên
Vô sư vô tu xưng đại sư
Điên điên cuồng cuồng nhị thập niên

1995 niên 11 nguyệt 11 nhật

Giữa người và yêu tinh

Cáo chồn quỷ rắn làm loạn thế gian
Từ vùng khói đen chướng khí nảy nòi ra ‘đại tiên’
Chẳng có thầy chẳng có tu mà tự xưng là ‘đại sư’
Thời điên điên cuồng cuồng ấy là hai mươi năm

Nhân yêu chi gian

Hồ hoàng bạch liễu loạn thế gian
Ô yên chướng khí nảy ‘đại tiên’
Không thầy không tu xưng ‘đại sư’
Điên điên cuồng cuồng hai mươi năm

11 tháng Mười một, 1995

* * * * * * * * * *

Cao Xứ Bất Thắng Hàn

Thao tận nhân gian sự
Lao tâm thiên thượng khổ
Hữu ngôn tố vu thuỳ
Cánh hàn tại cao xứ

1995 niên 11 nguyệt 11 nhật

Ở chỗ cao rất rét lạnh

Làm (thao lược) hết nỗi việc nhân gian
Nhọc nhằn tâm trí về thứ khổ trên trời
Có lời giãi bày được với ai đây
Ở chỗ cao lạnh lẽo lắm lắm

Cao xứ bất thắng hàn

Làm hết việc nhân gian
Lại nhọc tâm thiên khổ
Có lời tỏ cùng ai
Xứ cao lạnh lắm lắm

11 tháng Mười một, 1995

* * * * * * * * * *

Đại Giác

Lịch tận vạn ban khổ
Lưỡng cước đạp thiên ma
Lập chưởng càn khôn chấn
Hoành không lập cự Phật

1995 niên 11 nguyệt 12 nhật

Bậc Đại Giác Giả

Nếm trải qua vạn (rất nhiều) thứ khổ
Hai chân dẫm đạp nghìn (rất nhiều) ma
Dựng bàn tay (lập chưởng) làm càn khôn chấn động
Ngay nơi không [gian] mà lập nên ông Phật to lớn

Đại Giác

Nếm trải muôn thứ khổ
Chân dẫm đạp nghìn ma
Lập chưởng càn khôn động
Giữa không lập cự Phật

Xem thêm :  Cách làm Intro cho video online miễn phí và TOP intro video thịnh hành hiện nay

12 tháng Mười một, 1995

Xem Thêm :   Cách nấu cháo thịt bò cà chua đầy đủ dưỡng chất cho bé ăn dặm tuyệt ngon

* * * * * * * * * *

Đả Công Dữ Tu Phật

Phật giáo truyền Giới nhị thiên ngũ
Danh lợi tiên khứ tái tu khổ
Kim nhật hoà thượng phát công tư
Thượng ban hài hữu công tác phục

1995 niên 12 nguyệt 25 nhật

Làm công và tu Phật

Giới luật mà Phật giáo truyền đã 2.500 năm
Trước bỏ danh lợi sau đó tu khổ [hạnh] Hoà thượng ngày nay được phát tiền lương
Khi làm công tác lại có cả đồng phục

Làm công và tu Phật

Phật giáo truyền Giới hai nghìn rưỡi
Danh lợi bỏ rồi tu khổ hạnh
Hoà thượng ngày nay có tiền lương
Đi làm lại có cả đồng phục

25 tháng Chạp, 1995

* * * * * * * * * *

Kiếp Hậu

Tuyệt vi tuyệt hồng bại vật bình
Hồng vi thập phương khán thương khung
Thiên thanh thể thấu càn khôn chính
Triệu kiếp dĩ quá trụ vũ minh

1996 niên 1 nguyệt 2 nhật

Sau [đại] kiếp [nạn]

Các vật bại [hoại] nhỏ nhất lớn nhất [đều] được dẹp ổn (bình)
Nhìn gầm trời xanh mười phương lớn nhỏ
Trời trong xanh, [Thiên] thể trong suốt, càn khôn chính
Triệu kiếp đã trôi qua vũ trụ sáng tỏ

Kiếp hậu

Cái xấu lớn nhỏ thảy dẹp xong
Lớn nhỏ mười phương thấy thương khung
Trong xanh thể thấu càn khôn chính
Triệu kiếp trôi qua vũ trụ minh

2 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Vân vân chúng sinh mãn thương vũ
Tầng tầng hữu thiên giai hữu địa
Kỳ cảnh diệu vô cùng
Thế nhân mê bất tỉnh
Tưởng kiến đàm hà dị
Tu hành như đăng thê
Phá mê tại cao xứ
Tráng quan diệu nan tố

1996 niên 1 nguyệt 3 nhật


Chúng sinh đầy dẫy cả gầm trời
Tầng nào cũng có cả trời và đất
Cảnh ấy kỳ diệu vô cùng
Người đời mê mờ chả thể biết

Thấy được điều ấy không đễ
Việc tu hành như là đi lên thang
Phá mê tại cõi trên
Cảnh quan kỳ diệu khó nói được

3 tháng Giêng, 1996


Chúng sinh đầy khắp cả gầm trời
Tầng tầng đều có thiên và địa
Cảnh kỳ diệu vô cùng
Người đời mê chẳng biết

Thấy điều ấy không dễ
Phải tu từng bước lên
Phá trừ mê cõi cao
Hoành tráng khôn tả xiết

3 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Ma Biến

Thiên tượng đại biến
Thế nhân vô thiện niệm
Nhân tâm thất khống ma tính hiển
Thiên tai nhân hoạ ưu oán
Nhân nhân tương kiến như địch
Sự sự đô nan như ý
Thế nhân chẩm tri hà cố
Tu Đạo giả khả tri mê

1996 niên 1 nguyệt 4 nhật


Biến đổi về hướng ma tín
h

Thiên tượng biến đổi lớn
Người đời không còn niệm thiện niệm
Lòng người mất khống chế, thể hiện ra ma tính
Thiên tai nhân hoạ thật đáng ngại
Người người coi nhau như kẻ thù
Mọi việc diễn ra chẳng được như ý
Thế nhân làm sao hiểu được tại sao
Chỉ người tu Đạo có thể biết chỗ mê

4 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Đạo Trung

Tâm bất tại yên Dữ thế vô tranh
Thị nhi bất kiến Bất mê bất hoặc
Thính nhi bất văn Nan loạn kỳ tâm
Thực nhi bất vị Khẩu đoạn chấp trước
Tố nhi bất cầu Thường cư đạo trung
Tĩnh nhi bất tư Huyền diệu khả kiến

1996 niên 1 nguyệt 4 nhật

Ở trong Đạo

Tâm chẳng để nơi này — chẳng tranh đấu với đời
Thị (nhìn) mà chẳng kiến (thấy) — chẳng mê chẳng hoặc (nghi)
Thính (nghe) mà chẳng văn (nghe thấy) — tâm này khó rối loạn
Thực (ăn) mà chẳng [theo] vị — miệng dứt hết chấp trước
Làm [các việc] mà chẳng mong cầu — mãi luôn ở trong Đạo
Tĩnh mà chẳng tư (nghĩ ngợi) — có thể thấy/chứng được
những điều huyền diệu

Ở trong Đạo

Tâm chẳng để đây Không tranh với đời
Nhìn mà chẳng thấy Không mê không hoặc
Nghe mà chẳng theo Tâm đâu rối loạn
Ăn chẳng theo vị Miệng dứt chấp trước
Làm mà chẳng cầu Luôn ở trong Đạo
Tĩnh mà chẳng nghĩ Thấy được huyền diệu

4 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Uy Đức

Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân

1996 niên 1 nguyệt 6 nhật

Uy đức

Đại Pháp không hề dời khỏi thân
Tâm tồn chứa Chân Thiện Nhẫn
Bậc Đại La Hán tại thế gian (cõi người)
Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều)

Uy đức

Đại Pháp chẳng ly thân
Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn
Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần

6 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Phật Chủ

Thuỳ tri thiên địa đại
Ngân Hà tại tại cước hạ
Càn khôn hữu đa viễn
Chuyển Luân thủ trung nã

1996 niên 1 nguyệt 6 nhật

Phật Chủ

Ai biết được sự to lớn của thiên địa
Ngân Hà nằm ngay dưới bàn chân
Càn khôn liệu có xa đến nhường nào
Quay bánh xe trong [lòng] tay

Phật Chủ

Ai hay thiên địa đại
Ngân Hà dưới bàn chân
Hỏi Càn khôn bao xa
Chuyển Luân trong lòng tay

6 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Pháp Luân Thế Giới

Mỹ diệu cùng tận ngữ nan tố
Quang thải vạn thiên diệu song mục
Phật quốc Thánh địa phúc thọ toàn
Pháp Luân thế giới tại cao xứ

1996 niên 1 nguyệt 23 nhật

Thế giới Pháp Luân

Đẹp và kỳ diệu vô cùng, khó tả thành lời
Ánh sáng vạn nghìn (rất nhiều) chiếu rọi rực rỡ hai mắt
Nước Phật đất thánh phúc thọ vẹn toàn
Ấy là thế giới Pháp Luân ở xứ trên cao [tầng]

Thế giới Pháp Luân

Mỹ diệu vô cùng khôn tả xiết
Song mục chói muôn điệu ánh quang
Phật quốc Thánh địa tròn phúc thọ
Thế giới Pháp Luân tại cao tầng

23 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Duyên Quy Thánh Quả

Tầm Sư kỷ đa niên
Nhất triêu thân đắc kiến
Đắc Pháp vãng hồi tu
Viên mãn tuỳ Sư hoàn

1996 niên 1 nguyệt 23 nhật

Duyên quy về quả vị Thánh

Biết bao năm trời tìm thầy
Một sớm ngày ấy được gặp mặt
Đắc Pháp và tu luyện trở về
Viên mãn cũng lại trở về theo Thầy

Duyên quy Thánh quả

Biết bao năm tìm Thầy
Một sớm mai tiếp kiến
Đắc Pháp tu trở về
Viên mãn về theo Thầy

23 tháng Giêng, 1996

* * * * * * * * * *

Du Hưởng Đường Sơn Tự

Nhật nguyệt luân lưu chuyển
Càn khôn thị chuyển luân
Niêm chỉ nhị bách niên
Hưởng Đường cựu vô tồn

1996 niên 3 nguyệt 6 nhật

Đến thăm chùa Hưởng Đường Sơn

Mặt trăng mặt trời luân phiên lưu chuyển (ngày tháng qua lại)
Càn khôn là cái bánh xe quay (chuyển luân)
Bấm ngón tay một cái (tức là thoáng một cái) đã hai trăm năm
Hưởng Đường cổ xưa đã không còn

Thăm chùa Hưởng Đường Sơn

Nhật nguyệt luân lưu chuyển
Càn khôn là chuyển luân
Chỉ tay hai trăm năm
Hưởng Đường xưa đâu còn

6 tháng Ba, 1996

* * * * * * * * * *

Đăng Thái Sơn

Phan thượng cao giai thiên xích lộ
Bàn hồi lập đẩu nan khởi bộ
Hồi thủ như khán tu chính Pháp
Đình vu bán thiên nan đắc độ
Hằng tâm cử túc vạn cân thối
Nhẫn khổ tinh tấn khứ chấp trước
Đại Pháp đệ tử thiên bách vạn
Công thành viên mãn tại cao xứ

1996 niên 4 nguyệt 15 nhật

Lên núi Thái Sơn

Leo lên con đường bậc đốc đứng cả nghìn thước
Thấy bậc [cao] mà chẳng dám khởi bước đi lên
Quay đầu lại thấy cũng giống như tu luyện chính Pháp vậy
Dừng lại giữa chừng thì cũng khó mà được độ (đắc độ)
Tâm phải chăm chỉ để nhấc cái chân nặng vạn cân này
Nhẫn chịu khổ tinh tấn để bỏ chấp trước
Có nghìn trăm vạn đệ tử Đại Pháp
Công thành viên mãn ở chỗ cõi trên

Lên núi
Thái Sơn

Leo lên đường bậc cao nghìn thước
Bậc dốc ngại khó khởi bước lên
Quay đầu thấy tựa tu chính Pháp
Chẳng thể giữa chừng không tiến thêm
Tâm vững cất bước chân nặng nặng
Tinh tấn nhẫn khổ bỏ chấp trước
Đệ tử Đại Pháp trăm nghìn vạn
Viên mãn công thành tại cõi trên
15 tháng Tư, 1996

* * * * * * * * * *

Viên Mãn Công Thành

Tu khứ danh lợi tình
Viên mãn thượng thương khung
Từ bi khán thế giới
Phương tùng mê trung tỉnh

1996 niên 4 nguyệt 21 nhật

Thành công viên mãn

Tu luyện vứt bỏ danh lợi tình
[Khi] viên mãn bèn lên trời xanh
Nhìn thế giới bằng tâm từ bi
Ngay trong cõi mê mà tỉnh giác

Thành công viên mãn

Tu dứt danh lợi tình
Viên mãn lên trời xanh
Từ bi quán thế giới
Dù trong mê vẫn tỉnh

21 tháng Tư, 1996

* * * * * * * * * *

Thái Cực

Chân nhân cái thế Trương Tam Phong
Đại Đạo vô địch thiên địa hành
Hậu thế vi danh loạn quyền pháp
Cải ngô Thái Cực hoại ngô danh

1996 niên 7 nguyệt 1 nhật

Thái Cực

Bậc chân nhân trùm thế gian Trương Tam Phong
Hành sự Đại Đạo vô địch ở nơi trời đất
Người đời sau mượn danh ấy mà làm loạn
phương pháp quyền thuật
Biến đổi Thái Cực của ta, bại hoại đến danh tiếng của ta

Thái Cực

Chân nhân cái thế Trương Tam Phong
Đại Đạo vô địch thiên địa hành
Hậu thế mượn danh loạn quyền pháp
Biến cải Thái Cực nhọ danh ta

1 tháng Bảy, 1996

* * * * * * * * * *

Khổ Độ

Nguy nan lai tiền giá Pháp thuyền
Ức vạn gian hiểm trùng trùng lan
Chi ly phá toái tải càn khôn
Nhất mộng vạn niên chung kháo ngạn

1996 niên 9 nguyệt 23 nhật

Khổ độ

Lái chiếc thuyền Pháp trước khi nguy nan đến
Ức vạn (rất nhiều) gian hiểm lớp lớp ngăn cản
Phá tung thành từng mảnh nhỏ mang cả càn khôn vũ trụ
Giấc mộng vạn năm hết thì cập bờ

Khổ độ

Thuyền Pháp lái đi trước nguy nan
Bao nhiêu sóng gió nổi ngăn can
Vỡ tan bao mảnh mang trời đất
Hết mộng vạn thu cập bến bờ

23 tháng Chín, 1996

* * * * * * * * * *

Biến Dị

Âm dương đảo huyền
Thế nhân tâm biến
Quỷ thú biến địa
Nhân ly Đạo viễn

1996 niên 9 nguyệt 26 nhật

Biến dị

Âm dương đảo lộn ngược hết cả
Tâm của người thế gian cũng thay đổi
Quỷ và thú đầy khắp đất
Con người cách ly khỏi Đạo quá xa

Biến dị

Âm dương đảo lộn
Nhân tâm biến đổi
Quỷ thú khắp đất
Người ly xa Đạo

26 tháng Chín, 1996

* * * * * * * * * *

Quảng Độ Chúng Sinh

Phóng hạ thường nhân tâm
Đắc Pháp tức thị Thần
Khiêu xuất tam giới ngoại
Đăng thiên thừa Phật thân

1996 niên 10 nguyệt 16 nhật

Cứu độ chúng sinh trên diện rộng

Bỏ tâm của người thường xuống
Đắc Pháp chính là Thần
Nhảy ra ngoài tam giới
Lên trời bằng thân Phật

Quảng độ chúng sinh

Xả bỏ thường nhân tâm
Đắc Pháp chính là Thần
Nhảy ra ngoài tam giới
Lên trời bằng Phật thân

16 tháng Mười, 1996

* * * * * * * * * *

Tâm Minh

Vi Sư hồng Pháp độ chúng sinh
Tứ hải thủ kinh Pháp thuyền đăng
Thập ác độc thế truyền Đại Pháp
Chuyển động Pháp Luân càn khôn chính

1996 niên 10 nguyệt 16 nhật
vu Á Đặc Lan Đại

Tâm sáng tỏ

Làm Sư hồng dương Đại Pháp cứu độ chúng sinh
Bốn bể (mọi người trên thế giới) cầm kinh
bước lên thuyền Pháp
Vào thời mười điều ác độc mà truyền Đại Pháp
Làm chuyển động Pháp luân càn khôn chính

Tâm minh

Làm Sư hồng Pháp độ chúng sinh

Bốn biển cầm kinh lên thuyền Pháp
Nay thời thập ác truyền Đại Pháp
Xoay chuyển Pháp Luân càn khôn chính

Xem Thêm :   Cách đánh số trang trong Excel 2010, 2007, 2016 theo ý muốn

Xem thêm :  Cách trồng hoa lan trong chậu và kĩ thuật nhân giống cho hoa to, đẹp bốn mùa

16 tháng Mười, 1996, tại Atlanta

* * * * * * * * * *

Nạn Trung Bất Loạn

Chính Pháp truyền
Nạn thượng gia nạn
Vạn ma lan
Hiểm trung hữu hiểm

1996 niên 12 nguyệt 22 nhật

Trong nạn mà không loạn

Truyền chính Pháp
Trên nạn lại có nạn nữa
(đã khó lại còn khó nữa)
Vạn (rất nhiều) ma ngăn phá
Trong cái hiểm lại có cái hiểm nữa

Trong nạn không loạn

Truyền chính Pháp
Khó lại thêm khó
Vạn ma phá
Hiểm lại thêm hiểm

22 tháng Chạp, 1996

* * * * * * * * * *

Mạt Pháp

Thế nhân bất nhân
Thần dã bất Thần
Nhân gian vô Đạo
Chính niệm hà tồn

1996 niên 12 nguyệt 22 nhật

Mạt Pháp

Người ở thế gian này không còn lòng nhân
Thần cũng chẳng ra Thần
Cõi người (nhân gian) không có Đạo
Chính niệm làm sao tồn tại được

Mạt Pháp

Thế nhân bất nhân
Thần cũng chẳng Thần
Nhân gian vô Đạo
Chính niệm tìm đâu

22 tháng Chạp, 1996

* * * * * * * * * *

Phóng hạ chấp trước

Thế gian nhân đô mê
Chấp trước danh dữ lợi
Cổ nhân thành nhi thiện
Tâm tĩnh phúc thọ tề

1996 niên 12 nguyệt 25 nhật

Vứt bỏ chấp trước xuống

Người ở thế gian đều mê muội cả
Dính mắc vào danh và lợi
Người xưa thành thật mà lại tốt bụng
Tâm yên tĩnh đầy đủ phúc và thọ

Phóng hạ chấp trước

Người đời nhiều mê muội
Chấp trước danh và lợi
Cổ nhân lòng thành thực
Tâm tĩnh phúc thọ đầy

25 tháng Chạp, 1996

* * * * * * * * * *

Hữu Vi

Kiến miếu bái Thần sự chân mang
Khởi tri hữu vi không nhất trường
Ngu mê vọng tưởng Tây thiên lộ
Hạt mô dạ tẩu lao nguyệt lượng

1997 niên 3 nguyệt 28 nhật

Hữu vi

Lập dựng miếu cúng bái Thần, những việc quả là bận rộn
Nào biết được hữu vi cũng sẽ thành không cả (uổng công)
Mê muội mong cầu viển vông đường Tây thiên
[Cũng như] tù mù đi đêm mò vớt trăng đáy nước vậy

Hữu vi

Dựng miếu cúng Thần nhọc việc công
Hữu vi nào biết sẽ thành không
Ngu mê vọng tưởng đường Thiên Trúc
Đáy nước mò trăng chỉ uổng công

28 tháng Ba, 1997

* * * * * * * * * *

Du Nhạc Phi Miếu

Bi tráng lịch sử lưu thuỷ khứ
Hạo khí trung hồn lưu thế gian
Thiên cổ di miếu toan tâm xứ
Chỉ hữu đan tâm chiếu hậu nhân

1995 niên 9 nguyệt 11 nhật vu Thang Âm

Thăm miếu thờ Nhạc Phi

Lịch sử bi tráng như dòng nước chảy qua rồi
Hồn của người trung thành khí phách còn lưu thế gian
Tàn tích của miếu xưa từ thiên cổ ấy nơi lòng chua xót
Chỉ có tấm lòng son sắt chiếu rọi đến người sau

Thăm miếu thờ Nhạc Phi

Trang sử bi hùng tựa dòng trôi
Oai hồn trung liệt vẫn lưu đời
Miếu cổ nghìn năm lòng se lại
Gương sáng lòng son mãi người soi

11 tháng Chín, 1997 tại Thang Âm

* * * * * * * * * *

Phỏng Cố Lý

Thu vũ miến tự lệ Thế thế toan tâm phế
Hương lý vô cố nhân Gia trang kỷ độ phế
Lai khứ bát bách thu Thuỳ tri ngô hựu thuỳ
Đê đầu kỷ chú hương Yên hướng cố nhân phi
Hồi thân tâm nguyện liễu Tái lai độ chúng quy

1997 niên 9 nguyệt 11 nhật, vu Nhạc Phi cố lý

Thăm làng quê cũ Thăm làng quê cũ

Mưa thu răng nhẹ như nước mắt
Nước mắt nước mũi xót cả tim phổi
Làng quê chẳng còn người xưa nữa
Gia trang cũng đến độ bỏ đi rồi
Qua lại [đã] 800 mùa thu (năm)
Ai còn biết được ta là ai nữa
Cúi đầu châm mấy nén hương
Khói bay (phi) đến người cũ
Chuyển thân là xong tâm nguyện
Quay trở lại độ chúng sinh trở về

11 tháng Chín, 1997 tại quê cũ của Nhạc Phi

Thăm làng quê cũ Thăm làng quê cũ

Mưa thu giăng như lệ
Nước mắt mặn cõi lòng
Làng đây người đâu thấy
Gia trang hoang tàn rồi
Tám trăm mùa thu đi
Nào ai nhận ra mi
Cúi đầu châm nén hương
Khói gửi cố nhân phi
Xoay mình tâm nguyện kết
Về độ chúng sinh quy

11 tháng Chín, 1997 tại quê cũ của Nhạc Phi

* * * * * * * * * *

Du Thanh Đông Lăng

Tam bách tuế nguyệt tự thuỷ lưu
Cựu điện hoang trủng mãn mục thu
Thuỳ tri kim nhật hựu lai thế
Tha nhật Pháp Chính vạn cổ lưu

1997 niên 10 nguyệt 26 nhật
vu Khang Hy Lăng

Thăm lăng Thanh Đông

Ba trăm năm trôi qua như nước chảy
Cung điện cũ, mộ hoang trải đầy trước mắt trông ảm đạm
Nào ai biết được hôm nay lại quay trở lại thế gian
Một ngày kia Pháp Chính [thành công] lưu lại vạn cổ về sau

Thăm lăng Thanh Đông

Ba trăm tuế nguyệt như nước xiết
Điện cũ mộ hoang ảm đạm buồn
Thế gian ai biết nay trở lại
Một mai Pháp Chính mãi còn lưu

26 tháng Mười, 1997
tại Lăng Khang Hy

* * * * * * * * * *

Thiện Ác Dĩ Minh

Chúng sinh ma biến tai vô cùng
Đại Pháp cứu độ loạn thế trung
Chính tà bất phân báng Thiên Pháp
Thập ác chi đồ đẳng thu phong

1997 niên 11 nguyệt 15 nhật

Thiện ác đã sáng tỏ

Chúng sinh do ma làm biến chất chịu tai nạn lớn vô cùng
Trong thời loạn thế, Đại Pháp cứu độ [chúng sinh] [Ai] không phân biệt được chính tà, đã phỉ báng Pháp của Trời
Những kẻ theo mười điều ác hãy đợi đến khi gió mùa thu đến

Thiện ác đã rõ

Chúng sinh ma ám nguy vô cùng
Đại Pháp cứu độ loạn thế trung
Chẳng rõ chính tà, mạ Thiên Pháp
Ai làm thập ác đợi thu phong

15 tháng Mười một, 1997

* * * * * * * * * *

Du Nhật Nguyệt Đàm

Nhất đàm minh hồ thuỷ
Yên hà ánh cơ huy
Thân tại loạn thế trung
Nan đắc độc tự mỹ

1997 niên 11 nguyệt 17 nhật

Thăm đầm (hồ sâu) Nhật Nguyệt

Một chiếc đầm với nước hồ trong sáng
Sương khói lan toả áng rực rỡ
Thân kia nằm trong thời thế loạn lạc
Khó mà riêng mình giữ được cái đẹp như thế này

Thăm đầm Nhật Nguyệt

Đầm nước bao trong sáng
Khói sương cảnh huy hoàng
Dấn thân nơi loạn thế
Hiếm giữ được cao sang

17 tháng Mười một, 1997

* * * * * * * * * *

Ức Trường An

Tần Xuyên sơn thuỷ biến
Trường An thổ hạ tồn
Thịnh thế thiên triều khứ
Chuyển nhãn thiên bách xuân
Hà xứ tầm Thái Tôn
Đại Pháp độ Đường nhân

1997 niên 11 nguyệt 22 nhật

Nhớ Trường An
Non nước Tần Xuyên đã biến đổi cả
Trường An nay chôn vùi dưới lòng đất
Thiên triều thời thế thịnh vượng đã qua rồi
Nháy mắt một cái là trăm nghìn mùa xuân (năm)
Hỏi tìm Thái Tôn ở đâu đây
Đại Pháp đang độ Đường nhân

Nhớ Trường An
Non nước Tần Xuyên biến
Đất vùi lấp Trường An
Thịnh thế thiên triều hết
Chớp mắt cả nghìn xuân
Thái Tôn nào ai biết
Đại Pháp độ Đường nhân

22 tháng 11, 1997

* * * * * * * * * *

An Tâm

Duyên dĩ kết
Pháp tại tu
Đa khán thư
Viên mãn cận

1998 niên 1 nguyệt 27 nhật

An tâm

Duyên đã kết
Tu trong Pháp
Đọc sách nhiều
Gần viên mãn

27 tháng Giêng, 1998

* * * * * * * * * *

Hồi Thủ

Du du vạn cổ sự
Tạo tựu mê trung nhân
Thuỳ ngôn trí huệ đại
Tình trung vũ càn khôn

1998 niên 2 nguyệt 19 nhật

Quay đầu lại

Hằng bao việc từ xa xăm vạn cổ
Tạo nên loài người sống trong ‘mê’
Ai nói rằng [có được] trí huệ to lớn
[Vẫn là] múa may càn khôn trong cõi ‘tình’ [mà thôi]

Quay đầu lại

Xa xăm vạn cổ sự
Tạo nên người trong mê
Ai xưng trí huệ lớn
Trong tình múa càn khôn

19 tháng Hai, 1998

* * * * * * * * * *

Thế Giới Thập Ác

Nhân vô thiện niệm Nhân nhân vi địch
Phá hoại truyền thống Văn hoá đồi phế
Đồng tính dục loạn Tâm ám ma biến
Hưng đổ hưng độc Tuỳ tâm sở dục
Khai phóng tính loạn Đạo hướng tà ác
Hắc bang loạn đảng Chính phỉ nhất gia
Tự chủ loạn dân Nghịch thiên bạn đạo
Mê tín khoa học Biến dị nhân loại
Xuy sùng bạo lực Hiếu dũng đấu ngận
Tôn giáo tà biến Tiền khách chính khách

1998 niên 7 nguyệt 7 nhật

Mười điều ác của thế giới

Con người không có thiện niệm Ai cũng coi nhau như kẻ địch
Phá hoại truyền thống Văn hoá suy đồi bỏ phế
Đồng tính luyến ái điên đảo Tâm ám muội bị ma hoá
Phát triển đánh bạc và ma tuý Ham muốn phóng đãng tuỳ ý
Khai phóng tình dục Hướng về tà ác
Đảng phái xã hội đen điên đảo Chính trị và cướp là đồng bọn
Mhân dân tự chủ làm rối loạn Ngược với [ý] trời, phản lại đạo lý
Mù quáng tin vào khoa học Nhân loại biến dị
Tôn sùng bạo lực Hiếu chiến đấu tranh gay gắt
Tôn giáo biến thành tà [Họ là] chạy theo tiền và chính trị

7 tháng Bảy, 1998

* * * * * * * * * *

Du Nhạn Môn Quan

Đạp thượng Nhạn Môn Quan
Ẩn ẩn hung nội phiên
Thiên niên cổ đạo tại
Quan trung vô cố yên
Diên Chiêu huy mã khứ
Phong vân thệ nhất thiên
Cử mục vọng quan hạ
Đại Pháp tại Trung nguyên

1998 niên 8 nguyệt 10 nhật
vu Nhạn Môn Quan

Tới thăm Nhạn Môn quan
Đặt chân lên Nhạn Môn Quan
[Bao nhiêu điều] trào dâng nơi đáy lồng ngực
Con đường cổ nghìn năm tuổi vẫn còn
Nhưng làn khói thủa xưa nơi quan ải nay không có
[Từ ngày] Diên Chiêu rong ngựa ra đi
[Đến nay] gió mây đã trải qua một nghìn [năm] rồi
Đưa mắt nhìn xa [cảnh] phía dưới quan ải
Đại Pháp có tại Trung Nguyên

Thăm Nhạn Môn quan
Chân đặt Nhạn Môn Quan Bao trào dâng trong ngực
Đường cổ nghìn năm tuổi Khói xưa nay đâu còn
Diên Chiêu rong ngựa đi Nghìn năm mây gió chuyển
Mắt phóng xa quan ải Đại Pháp tại Trung Nguyên

10 tháng Tám, 1998, tại Nhạn Môn Quan

* * * * * * * * * *

Đồng Hoá

Kinh tu kỳ tâm
Công luyện kỳ thân
Tha nhật viên mãn
Chân Thiện Nhẫn tồn

1992 niên 11 nguyệt 18 nhật
1998 niên 8 nguyệt tu cải

Đồng hoá

Kinh sách tu cái tâm ấy
Công luyện cái thân ấy
Ngày kia viên mãn
Chân Thiện Nhẫn tồn tại

Đồng hoá

Kinh tu tâm ấy
Công luyện tâm ấy
Tới ngày viên mãn
Tồn Chân Thiện Nhẫn

18 tháng Mười một, 1992
Chỉnh sửa tháng Tám, 1998

* * * * * * * * * *

Tân Sinh

Chính Pháp truyền
Vạn ma lan
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển

1998 niên 9 nguyệt 7 nhật

Cuộc đời mới Tân sinh

Pháp chân chính lưu truyền
Vạn ma cản phá
Cứu độ chúng sinh
Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh

7 tháng Chín, 1998

Cuộc đời mới Tân sinh

Chính Pháp truyền
Vạn ma phá
Độ chúng sinh
Chuyển quan niệm
Cái xấu diệt
Hiển quang minh

7 tháng Chín, 1998

* * * * * * * * * *

Tiếu

Ngã tiếu Chúng sinh giác ngộ
Ngã tiếu Đại Pháp khai truyền
Ngã tiếu Độ thuyền khởi hàng
Ngã tiếu Chúng sinh hữu vọng

1998 niên 11 nguyệt 16 nhật

Cười

Ta cười Chúng sinh giác ngộ
Ta cười Đại Pháp bắt đầu được truyền
Ta cười Chuyến thuyền sang ngang đã lên đường
Ta cười Chúng sinh có hy vọng (có tương lai)

Tiếu

Ta cười Chúng sinh giác ngộ
Ta cười Đại Pháp khai truyền
Ta cười Thuyền độ khởi hành
Ta cười Chúng sinh được cứu

16 tháng Mười một, 1998

____________________________________

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button