Tổng Hợp

Giáo án tin học 11 c++ cả năm theo 5 hoạt động (khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận

Ngày đăng: 23/03/2021, 07:52

Giáo án tin học 11 C++ theo 5 hoạt động: Khởi động, Hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng, tìm tòi mở rộngA. Hoạt động khởi động•Mục tiêu: Giới thiệu nội dung chương trình tin học lớp 11•Phương pháp Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp•Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân•Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính•Sản phẩm: Học sinh nắm được nội dung chương tin học 11B. Hoạt động hình thành kiến thức•Mục tiêu: Giới thiệu nội dung bài 1•Phương pháp Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp•Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân•Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính•Sản phẩm: Học sinh nắm được nội dung bài 1 Ngày soạn: Tiết theo KHDH: §1 KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH §2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I Mục tiêu học Kiến thức – Biết khái niệm lập trình, ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch – Phân biệt được hai loại chương trình dịch là biên dịch và thông dịch – Biết thành phần bản của ngôn ngữ lập trình Kỹ – Nhận diện thành phần bản một ngôn ngữ lập trình Thái độ – Thấy được sự cần thiết và tiện lợi sử dụng ngôn ngữ lập trình bậc cao – Có thái độ nghiêm túc học về lập trình Năng lực, phẩm chất – NL sử dụng ngôn ngữ NL làm việc nhóm – NL giải vấn đề NL nhận biết thành phần của NNLT – Phẩm chất: tích cực tìm tịi, tự giác nghiên cứu, ham học hỏi, kiên trì, yêu thích mơn học, u thích lập trình II Phương tiện chuẩn bị Giáo viên – Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, giải vấn đề – Phương tiện: SGK, giáo án Học sinh – Vở ghi, SGK III Tiến trình học A Hoạt động khởi động • Mục tiêu: Giới thiệu nội dung chương trình tin học lớp 11 • Phương pháp/ Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp • Hình thức tổ chức hoạt đợng: cá nhân • Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính • Sản phẩm: Học sinh nắm được nội dung chương tin học 11 B Hoạt động hình thành kiến thức • Mục tiêu: Giới thiệu nội dung bài • Phương pháp/ Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp • Hình thức tổ chức hoạt đợng: cá nhân • Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính • Sản phẩm: Học sinh nắm được nội dung bài HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG HĐ1: Tìm hiểu khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình – Phát triển NL sử dụng ngơn ngữ, NL làm việc nhóm Khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình a) Khái niệm lập trình GV: Yêu cầu học sinh xác định Input, Output của bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 HS: Xác định : – Input : a, b – Output : x=-b/a, vô nghiệm, vô số nghiệm GV: Hãy xác định bước để tìm Output của bài toán ? HS: Xác định: Bước : Nhập a,b Bước : Nếu a0 kết luận có nghiệm x= -b/a Bước : Nếu a=0 và b0, kết luận: vô nghiệm Bước : Nếu a=0 và b=0, kết luận: vô số nghiệm GV: Hệ thống bước giải được gọi là thuật toán Nếu trình bày tḥt tốn với mợt người nước ngoài, em sẽ dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt? HS: Ngôn ngữ tiếng Anh GV: Nếu diễn đạt thuật toán này cho máy hiểu, em sẽ dùng ngôn ngữ gì? HS: Ngôn ngữ máy GV: Ngôn ngữ máy là một loại NNLT Hoạt đợng để diễn đạt mợt tḥt tốn thông qua một ngôn ngữ lập trình được gọi là Lập trình là việc sử dụng cấu trúc dữ liệu và lập trình lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt thao tác của thuật toán GV: Chia lớp thành nhóm – Nhóm 1: Trình bày đặc điểm ngôn ngữ máy + Các lệnh được mã hóa ký hiệu 0-1 + Chương trình được viết ngôn ngữ máy có thể được nạp vào bộ nhớ và thực * Có loại ngôn ngữ lập trình:Ngôn ngữ máy,hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao – Nhóm 2: Trình bày đặc điểm hợp ngữ – Ngôn ngữ máy : + Các lệnh thường là viết tắt của từ tiếng – Ngôn ngữ bậc cao : Anh + Hợp ngữ cịn phụ tḥc vào phần cứng của máy tính + Chương trình được viết hợp ngữ cần được dịch ngôn ngữ máy chương trình hợp dịch – Nhóm 3: Trình bày đặc điểm của NNLT bậc cao + Các lệnh được mã hóa một ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tiếng Anh + Chương trình viết ngôn ngữ bậc cao phải được chuyển đổi thành chương trình ngôn ngữ máy có thể thực được GV: Hãy rút khái niệm NNLT? HS: nhóm thảo luận và trình bày b) Khái niệm ngơn ngữ lập trình NNLT là ngơn ngữ được dùng để diễn tả tḥt tốn cho máy tính có thể hiểu và thực được HĐ2: Tìm hiểu chương trình dịch: thơng dịch biên dịch – Phát triển NL giải vấn đề Chương trình dịch GV: Cần phải có mợt chương trình để chuyển a) Khái niệm đổi chương trình viết ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy để máy có thể thi hành được HS: Rút khái niệm CT dịch Chương trình dịch là chương trình đặc biệt có chức chuyển đổi chương trình được viết ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực được máy tính b) Phân loại GV: Em muốn giới thiệu về trường mình cho một người khách du lịch quốc tế biết tiếng Anh, có hai cách để thực hiện: – Cách 1: Cần một người biết tiếng Anh, dịch câu nói của em sang tiếng Anh cho người – Thông dịch: khách → Thơng dịch + Bước : Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh chương trình nguồn + Bước : Chuyển lệnh đó thành ngôn ngữ máy + Bước : Thực câu lệnh vừa được chuyển đổi – Cách 2: Em soạn nội dung cần giới thiệu giấy và người phiên dịch dịch toàn bộ nội dung đó sang tiếng Anh đọc cho người khách → Biên dịch – Biên dịch: + Bước : Duyệt, phát lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của lệnh chương trình nguồn + Bước : Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình ngôn ngữ máy GV:Ngôn ngữ lập trình C++ mà chúng ta sẽ được học có rất nhiều trình biên dịch: Dev C+ +, Turbo C++, Codeblock, GV: Nêu tình huống, yêu cầu HS xác định đâu là thông dịch, đâu là biên dịch? – Tình h́ng 1: Thủ tướng mợt phủ trả lời vấn trước một nhà báo quốc tế, họ thường cần một người thông dịch để dịch câu tiếng Việt sang tiếng Anh – Tình huống 2: Thủ tướng đọc một bài diễn văn tiếng Anh trước Hội nghị, họ cần một người biên dịch để chuyển văn bản tiếng Việt thành tiếng Anh HS: Tình huống 1: Thông dịch, tình h́ng 2: Biên dịch HĐ3: Tìm hiểu thành phần ngơn ngữ lập trình – Phát triển NL nhận biết thành phần NNLT Các thành phần bản a) Bảng chữ GV: Bảng chữ sử dụng ngôn ngữ lập trình là gì? – Là tập kí hiệu dùng để viết chương trình HS: Trả lời câu hỏi – Trong ngôn ngữ C++, bảng chữ gồm: + Các chữ in hoa và in thường bảng chữ tiếng Anh + Các chữ số từ đến + Các kí tự đặc biệt: theo dõi SGK b) Cú pháp – Là bộ quy tắc dùng để viết chương trình c) Ngữ nghĩa – Xác định ý nghĩa thao tác cần thực ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó GV: Cú pháp khác ngữ nghĩa chỗ nào? HS: Cú pháp là quy tắc để viết chương trình, dễ phát lỗi tổ hợp kí tự khơng hợp lệ, cịn ngữ nghĩa thì xác định ý nghĩa tổ hợp kí tự chương trình GV: Lấy ví dụ giải thích ngữ nghĩa: Nếu chỉ cho phép tính cợng A + B và C + D, thì về ngữ nghĩa, chúng không có gì khác nhau, chỉ là phép cộng sớ Nhưng cho phép tính cợng A + B và C + D, đó A, B là số nguyên và C, D là số thực thì lúc này, ngữ nghĩa của của dấu “+” phép tính là khác A + B là phép cợng hai sớ ngun, cịn C + D là phép cộng hai số thực – Cú pháp cho biết cách viết chương trình hợp lệ, ngữ nghĩa xác định ý nghĩa của tổ hợp kí tự chương trình * Chú ý: – Lỗi cú pháp được chương trình dịch phát và thông báo cho người lập trình Chương trình khơng cịn lỗi cú pháp thì có thể dịch sang ngôn ngữ máy – Lỗi ngữ nghĩa được phát chạy chương trình C Hoạt động củng cố – Lập trình, ngôn ngữ lập trình – Chương trình dịch: thông dịch, biên dịch – Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa D Hoạt động luyện tập, mở rộng – Trả lời câu hỏi 1; và trang 14 SGK – Đọc trước phần và phần của bài: “Các thành phần của ngôn ngữ lập trình” Ngày soạn: Tiết theo KHDH: §2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH (tiết 2) I Mục tiêu học Kiến thức – Biết một số khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, và biến – Nắmđược quy định về tên, và biến một ngôn ngữ lập trình – Phân biệt được tên, và biến Kỹ – Biết cách đặt tên, nhận biết được tên viết sai quy tắc – Sử dụng đúng chú thích Thái độ – Rèn luyện cho học sinh tính nguyên tắc, chặt chẽ lập trình Năng lực, phẩm chất – NL sử dụng ngôn ngữ – NL quan sát và nhận biết – NL làm việc nhóm – NL xác định đối tượng NNLT – Phẩm chất: tích cực tìm tịi, tự giác nghiên cứu, ham học hỏi, kiên trì, yêu thích mơn học, u thích lập trình II Phương tiện chuẩn bị Giáo viên – Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, làm việc nhóm – Phương tiện: SGK, giáo án Học sinh – Vở ghi, SGK III Tiến trình học A Hoạt động khởi động Câu hỏi: Phân biệt thơng dịch và biên dịch? Cho ví dụ minh họa B Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG HĐ1: Tìm hiểu khái niệm tên ngơn ngữ lập trình – Phát triển NL tự học Một số khái niệm a) Tên GV: Mọi đối tượng, sự vật xung quanh chúng ta đều có một tên cụ thể Và ngôn ngữ lập trình cũng vậy, đối tượng một chương trình đều phải được đặt tên Vậy thì theo em, việc đặt tên cho đối tượng chương trình nhằm mục đích gì? HS: Trả lời câu hỏi – Tên dùng để phân biệt và xác định đối tượng chương trình GV: Em hãy cho biết tên được đặt theo quy tắc nào? – Tên được đặt theo quy tắc của ngôn ngữ lập HS: Trả lời câu hỏi trình và chương trình dịch cụ thể GV: Ngôn ngữ lập trình mà chúng ta sẽ được làm quen chương trình Tin học 11 là ngôn ngữ lập trình C++ Chính vì vậy, tiết học này, chúng ta chỉ sâu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C++ GV: Theo dõi sách giáo khoa, và cho biết tên – Quy tắc đặt tên C++: C++phải tuân thủ những quy tắc nào? + Bao gồm chữ số, chữ cái, dấu gạch HS: Trả lời câu hỏi + Bắt đầu chữ dấu gạch + Không được chứa kí tự đặc biệt: dấu cách, dấu chấm, – Ví dụ: A, A BC, 6Pq, R12, X#y, _45 GV: Cho tên sau: A, A BC, 6Pq, R12, X#y, _45 Hãy xác định tên đúng và tên sai HS: Các tên đúng: A, R12, _45 Các tên sai: Chú ý: Tên C++ phân biệt chữ hoa với chữ A BC, 6Pq, X#y thường – Phân loại: GV: Chia lớp thành nhóm – Nhóm 1: Tên dành riêng – Nhóm 2: Tên chuẩn – Nhóm 3: Tên người lập trình đặt HS: Thảo luận nhóm và trả lời + Tên dành riêng (từ khóa): • Được ngơn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa riêng xác định • Người lập trình không được dùng lại với ý nghĩa khác • VD: main, if, while, include, void + Tên chuẩn: • Được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó được quy định thư viện của ngơn ngữ lập trình • Người lập trình có thể khai báo và dùng với ý nghĩa khác • VD: cout, min, max + Tên người lập trình đặt • Được người lập trình sử dụng theo ý nghĩa riêng • Phải khai báo trước sử dụng • VD: Bai_tap, Giai_phuong_trinh, HĐ2: Tìm hiểu hằng, biến, thích – Phát triển NL làm việc nhóm, NL sử dụng ngôn ngữ, NL xác định đối tượng chương trình b) Hằng biến GV: Đưa bài tốn: * Hằng: Tính chu vi P và diện tích S của hình trịn có bán kính R với R được nhập từ bàn phím Hãy cho biết bài toán có những đại lượng nào có giá trị không đổi và đại lượng nào có giá trị thay đổi HS: Nếu nhập R = thì C = 6π và S = 9π Nếu nhập R = thì C = 8π và S = 16π Vậy đại lượng có giá trị thay đổi là R, C, S và đại lượng có giá trị không thay đổi là π – Khái niệm: Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trình thực chương trình – Phân loại: GV: Em hãy cho biết, ngôn ngữ lập trình + Hằng số học: C++có mấy loại hằng? • Sớ ngun: -5, +18, HS: Trả lời câu hỏi • Sớ thực: 1.5, -22.3, 1.0E-6, -2.3E5 + Hằng logic: • True:1 • False: GV: Biến khác nào? HS: TL GV: Thực việc thêm chú thích trực tiếp vào chương trình, dịch và chạy chương trình Chú thích có ý nghĩa nào? HS: TL + Hằng xâu: là dãy kí tự bợ mã ASCII, được đặt cặp dấu nháy kép Ví dụ: “Lop 11A3”; “Trương THPT Tran Van Lan” + Hằng kí tự: là mợt kí tự bất kì bảng mã ASCII nằm cặp dấu nháy đơn Ví dụ: ‘0’, ‘a’ * Biến: – Biến là đại lượng có giá trị thay đổi trình thực chương trình – Các biến dùng chương trình đều phải được khai báo c) Chú thích: – Giúp người đọc chương trình dễ dàng nhận biết GV: Khi chèn thêm chú thích, kết quả của bài ý nghĩa của chương trình đó toán có bị thay đổi khơng? HS: TL GV: Hãy cho biết, chú thích C++được – Chú thích khơng làm ảnh hưởng đến chương trình nguồn và được chương trình dịch bỏ qua viết nào? HS: TL – Trong C++, chú thích được đặt giữa cặp dấu /* và */ đặt sau dấu // C Hoạt động củng cố – Tên: + Tên dành riêng; + Tên chuẩn; + Tên người lập trình đặt – Các đại lượng: + Hằng; + Biến – Chú thích D Hoạt động luyện tập, mở rộng – Làm bài tập 4, 5/14 SGK để chuẩn bị cho tiết bài tập Ngày soạn: Tiết theo KHDH:4 §3 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH §4 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN I Mục tiêu học Kiến thức – Hiểu chương trình là sự mô tả tḥt tốn mợt ngơn ngữ lập trình; – Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản: cấu trúc chung và thành phần – Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: Kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu logic – Hiểu cách khai báo biến; Kỹ – Nhận biết được thành phần của một chương trình đơn giản – Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản – Khai báo biến đúng; Thái độ – HS ham muốn tìm hiểu cách viết mợt chương trình giải bài tốn máy tính, bắt đầu hình dung cách viết một chương trình, từ đó có tư để viết được những chương trình khó hơn; – Có thái độ nghiêm túc, tính cẩn thận làm quen với những quy định nghiêm ngặt lập trình – HS thấy được sự cần thiết phải tuân thủ quy định chuẩn chương trình và lập trình Năng lực, phẩm chất – NL quan sát và nhận biết – NL sử dụng kí hiệu và ngơn ngữ tin học – NL tư – NL sử dụng CNTT – NL xác định cấu trúc chương trính – Phẩm chất: tích cực tìm tịi, tự giác nghiên cứu, ham học hỏi, kiên trì, u thích mơn học, u thích lập trình II Phương tiện chuẩn bị Giáo viên – Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, gợi mở, thực hành – Phương tiện: SGK, giáo án, máy chiếu Học sinh – Vở ghi, SGK III Tiến trình học A Hoạt động khởi động Câu hỏi: Câu 1: Đưa ví dụ về tên đúng, tên sai, hãy chỉ lỗi sai Câu 2: Hãy cho ví dụ về sớ ngun, sớ thực, logic, xâu và kí tự? (tương ứng loại ví dụ) B Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG HĐ1: Tìm hiểu cấu trúc chung chương trình– Phát triển NL sử dụng ngơn ngữ kí hiệu tin học, NL tư GV: Đặt câu hỏi Cấu trúc chung Một bài tập làm văn em thường viết có mấy phần? Gồm những phần nào? Có thứ tự hay không? Vì phải chia vậy? HS: Gồm phần, có thứ tự Mở bài, thân bài, kết bài Chia để dễ đọc, dễ hiểu GV: Theo dõi SGK và cho cô biết, cấu trúc của một chương trình được viết ngôn ngữ bậc cao gồm mấy phần? Phần nào bắt buộc phải có? HS: Trong tin học, chương trình được viết một ngôn ngữ lập trình bậc cao thường gồm phần: phần khai báo và phần thân – Cấu trúc chung Phần thân là phần bắt buộc phải có + Phần khai báo: có thể có không + Phần thân: bắt buộc phải có – Mô tả: [] GV: Diễn giải: Thành phần có thể có không có được đặt cặp dấu [ và ] Các diễn giải ngôn ngữ tự nhiên được đặt cặp dấu < và > HS: Nắm bắt cách sử dụng kí hiệu HĐ2: Tìm hiểu thành phần cụ thể chương trình – Phát triển NL sử dụng ngơn ngữ kí hiệu tin học Các thành phần chương trình GV: Giới thiệu: Phần khai báo sẽ báo cho máy biết chương trình sẽ sử dụng những tài nguyên nào của máy Chúng ta có thể khai báothư viện, hằng, a) Phần khai báo biến, và chương trình * Khai báo thư viện GV: Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã được lập sẵn Để sử dụng chương trình đó cần khai báo thư viện chứa nó – Cú pháp: #include GV: Nêu cú pháp – Ví dụ: #include HS: Xác định thành phần khai báo thư viện GV: Thư viện iostream C++ chứa * Khai báo chương trình thực nhiệm vụ vào dữ liệu chuẩn GV: Khai báo là việc đặt tên cho để tiện sử dụng và tránh việc phải viết lại – Cú pháp: const = nhiều lần cùng một chương trình HS: Xác định thành phần cú pháp ; – Ví dụ: const long x = 100; khai báo * Khai báo biến GV: Nêu ý tưởng giải bài toán? HS: Duyệt i từ đến n, kiểm tra a i là sớ phương thì in GV: u cầu HS viết chương trình HS: Soạn thảo, dịch, thực và hiệu chình chương trình #include using namespace std; const long nmax=100000; long n,i,d,a[nmax+1]; bool cp(long(n)) { bool kt; if(trunc(sqrt(n))==sqrt(n))kt=true; else kt=false; return kt; } int main () { freopen(“ds.inp”,”r”,stdin); freopen(“ds.out”,”w”,stdout); while(cin>>n) { d=0; for(long i=1;i>a[i]; if(cp(a[i])==true)d=d+1; } cout

Xem Thêm :   3 cách làm salad trộn cực đơn giản ngon như nhà hàng

Xem thêm :  Chương 5: Phong cách giao tiếp sư phạm và những trở ngại tâm lý

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo án tin học 11 c++ cả năm theo 5 hoạt động (khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng, tìm tòi mở rộng), Giáo án tin học 11 c++ cả năm theo 5 hoạt động (khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng, tìm tòi mở rộng)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button