Kỹ Năng Sống

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

Ngày đăng: 24/06/2016, 15:36

ĐẢNG BỘ AN LỤC LONG CHI BỘ: TRƯỜNG MG AN LỤC LONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011 Họ và tên: Chức vụ hiện nay: Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường MG AN LỤC LONG Tự kiểm điểm: ( Theo 4 tiêu chuẩn của hướng dẫn đã được Đảng bộ cụ thể hoá ) a. Về tư tưởng chính trị: – Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. – Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. – Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. – Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng. b. Về phẩm chất đạo đức lối sống: – Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh , giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. – Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. – Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn GDCD ,chủ nhiệm lớp,chủ tịch Hội chủ tịch đỏ,tổ trưởng tổ nữ công. – Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác ,nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn.Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình,hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên. – Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. – Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác. d. Về tổ chức kỷ luật: – Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo. – Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra. Bên cạnh những việc đã làm được bản thân tôi còn một số hạn chế: – Tinh thần tự phê bình và phê bình trong một số hoạt động còn chưa cao. – Công tác chủ nhiệm còn nhiều hạn chế,kết quả đạt được còn thấp. – Thời gian ĐẢNG ỦY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ Tổ Đảng: BIÊN BẢN HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20 Hồi ngày tháng năm 20 ; Tổ đảng thuộc Chi bộ: Địa điểm tại: Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên tổ Tổng số đảng viên: Đ/c; Có mặt: Đ/c; Vắng: Đ/c Họ tên đảng viên vắng mặt: Lý vắng mặt: Chủ trì hội nghị: Thư ký hội nghị: Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày ./ /20 Đảng ủy Công ty hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ đảng viên năm 20 số văn hướng dẫn cấp Hội nghị thông qua báo cáo tự kiểm điểm phận tự phân loại đảng viên Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét cấp ủy nơi cư trú ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm đảng viên biểu thống đánh giá, phân loại đảng viên năm 20 , cụ thể sau: I – Phần đánh giá đảng viên tổ đảng: Họ tên đảng viên – Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ – Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét cấp ủy nơi đảng viên cư trú – Ý kiến tham gia đóng góp hội nghị: 1.1 Đồng chí 1.2 Đồng chí – Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận biểu đảng viên tổ: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: HN biểu mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): Họ tên đảng viên – Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ – Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét cấp ủy nơi đảng viên cư trú – Ý kiến tham gia đóng góp hội nghị: 2.1 Đồng chí 2.2 Đồng chí – Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận biểu đảng viên tổ: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: HN biểu mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): Họ tên đảng viên – Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ – Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét cấp ủy nơi đảng viên cư trú – Ý kiến tham gia đóng góp hội nghị: 3.1 Đồng chí 3.2 Đồng chí – Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận biểu đảng viên tổ: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: Hội nghị biểu mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: HN biểu mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): II – Tổng hợp toàn tổ Đảng: – Số đảng viên đủ tư cách HTTNV = % – Số đảng viên đủ tư cáh HTNV = % – Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) = .% Hội nghị kết thức hồi ngày tháng năm 20 , hội nghị ý kiến khác thống thông qua biên bản./ Thư ký T/M TỔ ĐẢNG ĐẢNG BỘ XÃ NHƠN HẬU CHI BỘ: TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nhơn Hậu, ngày 19/11/ 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Năm 2010 . Họ và tên đảng viên: Trương Thế Thảo. Sinh năm: 20-04-1981. Chức vụ Đảng: Đảng viên.; Chức vụ chính quyền: Giáo viên giảng dạy THCS. Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS Nhơn Hậu – Đảng bộ xã Nhơn Hậu. I. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM: 1. Tự kiểm điểm: a. Về tư tưởng chính trị: – Luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng; tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của nhà nước, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. – Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân, phụ huynh và học sinh thực hiện theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. – Không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân bằng cách tự học qua sách vỏ; trên các phương tiện truyền thong, học ở đồng nghiệp…. Kết quả là trong năm qua, bản thân đã phấn đấu hoàn thành xong chương trình chứng chỉ Ngoại ngữ B – Anh văn và chương trình chứng chỉ Tin học B… Tự đánh giá: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. b. Về phẩm chất đạo đức lối sống: – Có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất, tư cách đạo đức của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh và tích cực vận động nhân dân, gia đình tham gia chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong sinh hoạt, chi tiêu ở cơ quan, đơn vị và gia đình, sử dụng của công… chấp hành tốt Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. – Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. – Tạo mối quan hệ thân thiện, hoà nhã với đồng nghiệp, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tự đánh giá: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. c. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: – Luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách báo, học hỏi ở đồng nghiệp nhằm tích lũy chuyên môn. Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể, hoạt động ngoại khóa bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Kết quả là các lớp giảng dạy đều đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng so với mặt bằng chung của nhà trường; bản thân trong năm qua đã đạt được giải nhì trong cuộc thi GVDG cấp trường và giải ba trong cuộc thi GVDG cấp huyện; tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa khác như hiến máu nhân đạo, tổ chức các cuộc thi nghi thức Đội, TDTT, vẽ tranh… – Giữ mối quan hệ thường xuyên với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú. – Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác. – Kết quả một số nhiệm vụ chưa cao: Bồi dưỡng HSG; Thi GVDG cấp tỉnh… Tự đánh giá: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. d. Về ý thức tổ chức kỷ luật: – Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng mọi sự phân công, điều ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 11 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 Họ và tên: Lương Đức Lợi. Sinh ngày 24 tháng 06 năm 1979. Ngày kết nạp Đảng: 02/09/2010. Ngày chính thức: Chức vụ trong Đảng: Đảng viên dự bị. Chức vụ công tác: Phó phụ trách phòng Tin học. Là đảng viên thuộc Chi bộ: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đảng bộ: Khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. TÔI XIN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NHƯ SAU A – ƯU ĐIỂM: 1. Về tư tưởng chính trị: – Luôn kiên định và trung thành đối với đường lối đổi mới của Đảng, muc tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mac- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. – Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. – Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng theo Nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. – Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, trình độ ngoại ngữ cho phù hợp với nhu cầu công tác của ngành. 2. Về phẩm chất đạo đức lối sống: – Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 01/09/2010 của Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp và các hướng dẫn của Đoàn khối 1 doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Là Bí thư chi đoàn tôi luôn luôn hướng dẫn, giúp đỡ các đoàn viên thực hiện bằng những việc làm cụ thể như sưu tầm những mẩu chuyện, chiếu phim tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó giúp các đoàn viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng, tự tìm ra những phương hướng cụ thể phù hợp với điều kiện, hoạt động chuyên môn của mình. Trước hết đó là việc thực hiện 4 đức tính mà mỗi con người phải có là “Cần, kiệm, liêm, chính”. – Có tinh thần cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; luôn giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn luôn chấp hành quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. – Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. – Quan hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, địa phương phục tùng trung ương. – Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động; dẫn dắt Đoàn thanh niên bám sát các hoạt động do Đòan cấp trên phát động, vận dụng vào thực tế chuyên môn tại đơn vị hoàn thành tốt công tác Đoàn. 3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: 3.1 Về nhiệm vụ Phó phụ trách phòng Tin học: Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: – Tham mưu cho TRƯỜNG TH MÈO CON CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHỐI : 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2010 – 2011 – Tiến hành lúc 15 giờ 10 phút ngày 22 tháng 3 năm 2011 – Địa điểm: Phòng học số 2, trường Tiểu học – Thành phần: – Tất cả GV trong tổ. Có mặt 5/5 GV – Vắng mặt: o – Chủ trì: đ/c Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn – Thư ký: đ/c Chức vụ: Giáo viên. NỘI DUNG I. Đ/c chủ trì nêu mục đích yêu cầu của việc đánh giá: – Căn cứ Quyết định số: 14/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. – Căn cứ Công văn số: 10358/BGD&ĐT- GDTH ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v: Hướng dẫn việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GVTH trong quá trình đánh giá xếp loại – Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của mỗi giáo viên. – Đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ thực chất trong quá trình đánh giá. – Đối tượng đánh giá: Tất cả giáo viên trực tiếp giảng dạy, kể cả giáo viên dạy phân môn. Tổng số 05 giáo viên II Nội dung và kết quả đánh giá 1. Từng thành viên thông qua Phiếu giáo viên tự đánh giá (mẫu 01). 2. Nhận xét, góp ý, xếp loại của tổ CM: Sau khi các thành viên của tổ chuyên môn tham gia nhận xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi kết quả đánh giá và xếp loại của tổ vào Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn (theo phụ lục 2). Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ vào Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn (theo phụ lục 3 ) Các mẫu trên sẽ gửi về đ/c Hiệu trưởng. tập thể tổ chuyên môn tiến hành xét kết quả tự đánh giá của giáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và nguồn minh chứng do giáo viên cung cấp, kiểm tra các minh chứng, xác định mức điểm đạt được ở từng tiêu chí của giáo viên như sau: 1. * Ưu điểm: – Có quan điểm lập trường vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. – Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú. – Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, các quy định của cơ quan; đảm bảo đầy đủ ngày, giờ công lao động. – Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên; luôn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. – Có tinh thần đoàn kết, quan hệ tốt với đồng nghiệp; trung thực trong công tác, luôn quan tâm, thương yêu học sinh. – Luôn cố gắng trong công tác, tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy. Có ĐDDH tự làm đạt giải Ba cấp Thành phố – Luôn tự học để nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Có ý thức tổ chức kỉ luật; có tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. – Chất lượng giáo dục đảm bảo chỉ tiêu. b)Khuyết điểm: – Đôi khi xử lý tình huống sư phạm chưa linh hoạt. – Là tổ trưởng chuyên môn, nhưng chưa có nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn cũng như giáo dục học sinh HS hay vắng học. c) Xếp loại chung: 2. * Ưu điểm: – Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế của ngành quy định của nhà trường. – Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. – Hệ thống được một số kiến thức của cấp học. Thết kế được bài học phù hợp với thực tế. – Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. Chất lượng giáo dục đảm bảo chỉ tiêu *Tồn tại: – Công tác nghiên cứu chưa được nâng cao. c) Xếp loại chung: Xuất sắc 3. a) Ưu điểm: – Có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. – Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, đoàn kết. – Nắm được kiến thức TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== PHẠM THỊ THU DUNG NGHIÊN CỨU SOẠN THẢO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN DI TRUYỀN PHÂN TỬ VÀ ĐỘT BIẾN GEN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG SINH VIÊN KHOA SINH – KTNN, ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Di truyền học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS. NGUYỄN VĂN LẠI HÀ NỘI, 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẠM THỊ THU DUNG LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo ThS. Nguyễn Văn Lại, GVC môn di truyền học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2. Thầy tận tình, chu đáo hƣớng dẫn suốt trình nghiên cứu, thực hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Sinh – KTNN, đặc biệt thầy giáo TS. Nguyễn Như Toản thầy cô tổ môn di truyền học bạn sinh viên khoa Sinh – KTNN tạo điều kiện, giúp đỡ hoàn thành đề tài này. Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ủng hộ suốt trình thực đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2015 Ngƣời thực Phạm Thị Thu Dung ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI i LỚP K37A – SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẠM THỊ THU DUNG LỜI CAM ĐOAN Dƣới hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình thầy giáo Nguyễn Văn Lại, hoàn thành đề tài: “Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh – KTNN, Đại học Sư phạm Hà Nội 2”. Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu khóa luận đƣợc rút từ thực tiễn không trùng lặp chép kết nghiên cứu tác giả khác trƣớc đây. Hà Nội, tháng năm 2015 Ngƣời thực Phạm Thị Thu Dung ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ii LỚP K37A – SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẠM THỊ THU DUNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN ADN : Axit deoxiribonucleic. ARN : Axit ribonucleic. DI : Độ phân biệt câu hỏi trắc nghiệm. ĐHSP : Đại học Sƣ phạm. GS : Giáo sƣ. KTĐG : Kiểm tra đánh giá. KTNN : Kỹ thuật nông nghiệp. NST : Nhiễm sắc thể. P : Độ khó câu hỏi trắc nghiệm. THPT : Trung học phổ thông. TNKQ : Trắc nghiệm khách quan. r : Độ tin cậy trắc nghiệm. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI iii LỚP K37A – SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẠM THỊ THU DUNG DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1. So sánh phƣơng pháp tự luận trắc nghiệm giáo dục Bảng 3.1. Kết xác định độ khó 46 Bảng 3.2. Kết xác định độ phân biệt 47 Bảng 3.3. Kết xác định câu đạt không đạt 49-52 Bảng 3.4. Kết điểm trung bình trắc nghiệm tổng thể 53 Bảng 3.5. Phƣơng sai trắc nghiệm tổng thể 53 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI iv LỚP K37A – SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẠM THỊ THU DUNG DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ phân loại trắc nghiệm giáo dục Hình 3.1 Độ khó kiểm tra đƣợc qua thực nghiệm 46 Hình 3.2 Độ phân biệt kiểm tra đƣợc qua thực nghiệm 48 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI v LỚP K37A – SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẠM THỊ THU DUNG MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . i LỜI CAM ĐOAN . ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v MỤC LỤC . vi MỞ ĐẦU NỘI DUNG …………………………………………………………………. Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Lƣợc sử nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp trắc nghiệm . 1.2. Khái niệm trắc nghiệm phân loại câu hỏi trắc nghiệm . 1.3. Ƣu điểm nhƣợc điểm câu hỏi trắc nghiệm khách quan . 1.4. Vai trò ứng dụng phƣơng pháp trắc nghiệm giáo dục . 10 1.5. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng/sai (True/False question) 11 1.6. Một số vấn đề cần lƣu ý soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng/sai 13 Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 15 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 15 2.2. Phạm vi giới hạn đề tài

Xem thêm :  Thơ nếu một ngày ta bỗng chán nhau


Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Và Cách Đánh Giá | TVPL


Toàn bộ đảng viên đều phải làm bản kiểm điểm cuối năm để đánh giá bản thân. Trong video này, TVPL sẽ gửi đến quý vị và các bạn mẫu đơn, cũng như một số lưu ý khi viết kiểm điểm và tự đánh giá.

Văn bản: Hướng dẫn 21HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bomayhanhchinh/Huongdan21HDBTCTW2019kiemdiemdanhgiaxeploaichatluongtochucdangdangvien426623.aspx
Bài viết: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoisuphapluatbinhluangopy/32334/maubankiemdiemdangviencuoinamvahuongdandanhgia

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT MEDIA TEAM
Nội dung: Châu Thanh
Trình bày: Huy Hoàng
Dựng hình: Ngọc Thạch

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!
Website: https://thuvienphapluat.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapL…
TVPL ThuVienPhapLuat

Cuối năm là mùa của báo cáo, tổng kết và đảng viên cũng không ngoại lệ. Đảng viên từ chính thức đến dự bị đều phải viết bản kiểm điểm để đánh giá, xếp loại chất lượng.
Nói đến đây chắc nhiều bạn thắc mắc là không làm gì sai cũng làm kiểm điểm sao? Thì câu trả lời là bản kiểm điểm này để đảng viên tự nhìn lại bản thân đã làm gì trong một năm, tích cực hạn chế thế nào để rút kinh nghiệm cho năm sau, không phải do lỗi lầm gì đâu nha!
À mà cũng lưu ý đến mọi người là đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng thì không phải làm bản kiểm điểm này.
Hiện nay, mẫu bản kiểm điểm đảng viên và việc đánh giá, xếp loại chất lượng được thực hiện theo Hướng dẫn 21HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.
Rồi trước tiên, chúng ta cùng xem qua là mẫu bản kiểm điểm
Bỏ qua phần thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh,… tôi sẽ đi thẳng vào phần “Ưu điểm, kết quả đạt được”
Ở đây sẽ có khung tiêu chí để đánh giá.
Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc
Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.
Mọi người không cần ghi lại đâu, chi tiết khung tiêu chí đánh giá tôi có đính kèm trong bài viết ở phần mô tả. Mọi người có thể tham khảo thêm nha.
Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể).
Tiếp theo sẽ là phần Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
Bạn cảm thấy còn hạn chế khuyết điểm nào thì nêu ra. Chẳng hạn, chưa dự họp đầy đủ, chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ. Rồi đưa ra nguyên nhân là do chưa sắp xếp hợp lý giữa công việc, học tập với việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên hay do hoàn cảnh kinh tế, gia đình,…vân vân
Rồi tiếp theo là các nội dung khắc phục hạn chế mà cấp có thẩm quyền kết luận ở các năm trước. Nếu bạn không có thì có thể bỏ qua mà đến với phần Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
ở trên bạn đã nói tới khuyết điểm, hạn chế thì đây sẽ là phần giải pháp để khắc phục. Ví dụ: Nếu trước đó hạn chế của bạn là chưa chủ động trong các cuộc họp thì giải pháp sẽ là Chủ động, mạnh dạn phát biểu ý kiến khi họp chi bộ, chủ động sắp xếp thời gian công việc để tham gia các hoạt động của chi bộ, địa phương,…
Sau khi đã ghi đầy đủ ưu, khuyết điểm của mình, đảng viên sẽ tự đánh giá bản thân theo các mức \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button