Kỹ Năng Sống

Mẫu biên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2021

Mẫu biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 gồm 2 mẫu, được lập ra để ghi chép về việc họp tổ đảng để đánh giá chất lượng Đảng viên vào cuối năm 2021. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ Đảng.

Nội dung mẫu biên bản họp tổ Đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 cần ghi rõ  thời gian diễn ra cuộc họp, tên chi bộ, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nội dung họp tổ Đảng, phần đánh giá đối với từng Đảng viên trong tổ Đảng, đưa ra tổng hợp chung….. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu biên bản trong bài viết dưới đây của  Mitadoor DN:

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20……

Hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20…..; Tổ đảng …………………………….. thuộc Chi bộ: …………………..

Địa điểm tại: ………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên: …………….. Đ/c; Có mặt: …………….. Đ/c; Vắng: …………….. Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 …………………………………………… 2 ……………………………………………………………………

Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: …………………………………………………………………………………………………

Thư ký hội nghị: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày …../…../20….. của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20….. và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20….., cụ thể như sau:

I – Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên …………………………………………………………………………………………………..

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………………………

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Đồng chí

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: ……………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………………….

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ………………..

2. Họ và tên đảng viên …………………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………………………

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Đồng chí ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: ……………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………………….

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ………………..

3. Họ và tên đảng viên …………………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………………………

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Đồng chí ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: ……………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………………….

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ………………..

II – Tổng hợp toàn tổ Đảng:

– Số đảng viên đủ tư cách HTTNV ……………….. = ……………..%

– Số đảng viên đủ tư cách HTNV …………………… = ……………..%

– Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) ………….. = ……………%

Hội nghị kết thúc hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20….., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

Xem thêm :  Thơ cà phê sáng chủ nhật hay ❤️ chùm thơ cafe chủ nhật

Thư ký T/M TỔ ĐẢNG

Biên bản hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học

TRƯỜNG …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: ……/BB-……

……, ngày …… tháng … năm 2021

BIÊN BẢN
Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học (giáo viên, nhân viên)
năm học 2020 – 2021

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, tại trường …………………… đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 – 2021.

I. Thành phần:

– Chủ tọa cuộc họp: Đồng chí……………………………………………., chức vụ………………………;

– Thư ký cuộc họp: Đồng chí……………………………………………., chức vụ………………………;

Tổng số đại biểu triệu tập tham dự Hội nghị: …… đồng chí, có mặt …… đồng chí, vắng …… có lý do; vắng….. không có lý do; (Ghi rõ họ tên người vắng, lí do vắng,…)

II. Đại biểu:

1. Đồng chí………………………………………………….., chức vụ………………………………….;

2. Đồng chí………………………………………………….., chức vụ………………………………….;

III. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung 1:

Hội nghị nghe đồng chí Chủ tọa cuộc họp triển khai Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021; quán triệt, mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021;

2. Nội dung 2:

Từng viên chức (giáo viên, nhân viên) trong trường tự trình bày nội dung báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021, cụ thể:

2.1. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.2. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.3. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.4. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

3. Nội dung tham gia ý kiến: Từng giáo viên, nhân viên trong trường tham gia đóng góp ý kiến cho từng đồng chí của mình, gồm:

3.1. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

3.2. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

3.3. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

3.4. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

IV. Kết luận:

Đồng chí ……………………………. – Hiệu trưởng tham khảo ý kiến của các cá nhân trong trường học về tham gia cho từng đồng chí và biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cho từng cá nhân trong đơn vị, năm học 2020-2021, theo chức vụ: tổ trưởng, tổ phó, giáo viên, kế toán, văn phòng, thư viện, thiết bị theo các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXS), Hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTT), Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), Không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV), theo bảng sau:

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Tổng số VC có mặt tại cuộc họp Số cá nhân có mặt tham gia hội nghị biểu quyết mức đánh giá cho từng viên chức trong đơn vị năm học 2020-2021 Ghi chú HTXS(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) HTT(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) HTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) KHTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) 01 Nguyễn Thị A TT tổ … 1976 20 20/20, tỷ lệ 100% 0 0 0 02 Nguyễn Thị B TP tổ … 1976 20 0 20/20, tỷ lệ 100% 0 0 03 Nguyễn Thị C Giáo viên 1976 20 0 0 20/20, tỷ lệ 100% 0 04 Nguyễn Thị D Giáo viên 1976 20 0 0 0 20/20, tỷ lệ 100% Lý do không HTNV. … …

Biên bản họp Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học năm học 2020-2021, kết thúc hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, biên bản được thông qua mọi người đều nhất trí 100%, không ai có ý kiến khác. Biên bản được lập 03 bản nội dung như nhau, 01 bản lưu hồ sơ từng cá nhân trong trường học, 01 bản gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, 01 bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện), để tổng hợp lưu tại huyện./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

Mẫu biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 gồm 2 mẫu, được lập ra để ghi chép về việc họp tổ đảng để đánh giá chất lượng Đảng viên vào cuối năm 2021. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ Đảng.

Xem thêm :  Văn bản: đấu tranh cho một thế giới hoà bình

Nội dung mẫu biên bản họp tổ Đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 cần ghi rõ  thời gian diễn ra cuộc họp, tên chi bộ, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nội dung họp tổ Đảng, phần đánh giá đối với từng Đảng viên trong tổ Đảng, đưa ra tổng hợp chung….. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu biên bản trong bài viết dưới đây của  Mitadoor DN:

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021

ĐẢNG ỦY …………………………………

CHI BỘ …………………………………….

Tổ Đảng: …………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20……

Hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20…..; Tổ đảng …………………………….. thuộc Chi bộ: …………………..

Địa điểm tại: ………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên: …………….. Đ/c; Có mặt: …………….. Đ/c; Vắng: …………….. Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 …………………………………………… 2 ……………………………………………………………………

Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: …………………………………………………………………………………………………

Thư ký hội nghị: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày …../…../20….. của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20….. và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20….., cụ thể như sau:

I – Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên …………………………………………………………………………………………………..

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………………………

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Đồng chí

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: ……………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………………….

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ………………..

2. Họ và tên đảng viên …………………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………………………

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Đồng chí ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: ……………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………………….

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ………………..

3. Họ và tên đảng viên …………………………………………………………………………………………………….

– Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ………………………………………………………………………………

– Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………………………………

– Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Đồng chí ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: ……………………………

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ……………………….

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: …………………………….

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ………………..

II – Tổng hợp toàn tổ Đảng:

– Số đảng viên đủ tư cách HTTNV ……………….. = ……………..%

– Số đảng viên đủ tư cách HTNV …………………… = ……………..%

– Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) ………….. = ……………%

Hội nghị kết thúc hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20….., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

Thư ký T/M TỔ ĐẢNG

Biên bản hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học

TRƯỜNG …………..

Xem thêm :  Nằm mơ thấy đi thuyền trên sông lớn ❤️️ giải mã chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: ……/BB-……

……, ngày …… tháng … năm 2021

BIÊN BẢN
Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học (giáo viên, nhân viên)
năm học 2020 – 2021

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, tại trường …………………… đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 – 2021.

I. Thành phần:

– Chủ tọa cuộc họp: Đồng chí……………………………………………., chức vụ………………………;

– Thư ký cuộc họp: Đồng chí……………………………………………., chức vụ………………………;

Tổng số đại biểu triệu tập tham dự Hội nghị: …… đồng chí, có mặt …… đồng chí, vắng …… có lý do; vắng….. không có lý do; (Ghi rõ họ tên người vắng, lí do vắng,…)

II. Đại biểu:

1. Đồng chí………………………………………………….., chức vụ………………………………….;

2. Đồng chí………………………………………………….., chức vụ………………………………….;

III. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung 1:

Hội nghị nghe đồng chí Chủ tọa cuộc họp triển khai Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021; quán triệt, mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021;

2. Nội dung 2:

Từng viên chức (giáo viên, nhân viên) trong trường tự trình bày nội dung báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021, cụ thể:

2.1. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.2. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.3. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.4. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

3. Nội dung tham gia ý kiến: Từng giáo viên, nhân viên trong trường tham gia đóng góp ý kiến cho từng đồng chí của mình, gồm:

3.1. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

3.2. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

3.3. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

3.4. Đồng chí: ………………………………….., chức vụ:………………, tổng số ………. ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:………………………………….., xếp mức:……………………

IV. Kết luận:

Đồng chí ……………………………. – Hiệu trưởng tham khảo ý kiến của các cá nhân trong trường học về tham gia cho từng đồng chí và biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cho từng cá nhân trong đơn vị, năm học 2020-2021, theo chức vụ: tổ trưởng, tổ phó, giáo viên, kế toán, văn phòng, thư viện, thiết bị theo các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXS), Hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTT), Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), Không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV), theo bảng sau:

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Tổng số VC có mặt tại cuộc họp Số cá nhân có mặt tham gia hội nghị biểu quyết mức đánh giá cho từng viên chức trong đơn vị năm học 2020-2021 Ghi chú HTXS(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) HTT(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) HTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) KHTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt) 01 Nguyễn Thị A TT tổ … 1976 20 20/20, tỷ lệ 100% 0 0 0 02 Nguyễn Thị B TP tổ … 1976 20 0 20/20, tỷ lệ 100% 0 0 03 Nguyễn Thị C Giáo viên 1976 20 0 0 20/20, tỷ lệ 100% 0 04 Nguyễn Thị D Giáo viên 1976 20 0 0 0 20/20, tỷ lệ 100% Lý do không HTNV. … …

Biên bản họp Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học năm học 2020-2021, kết thúc hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, biên bản được thông qua mọi người đều nhất trí 100%, không ai có ý kiến khác. Biên bản được lập 03 bản nội dung như nhau, 01 bản lưu hồ sơ từng cá nhân trong trường học, 01 bản gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, 01 bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện), để tổng hợp lưu tại huyện./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)


[TUTORIAL] HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN THƯỜNG LỆ HÀNG THÁNG – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


[TUTORIAL] HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN THƯỜNG LỆ HÀNG THÁNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Sổ chi đoàn
2. Biên bản họp chi đoàn
Từ 08/2018 02/2019
Làm 7 tờ biên bản
private

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button