Tổng Hợp

Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án)

4.6

/

5

(

104

bình chọn

)

Đầu tiên, trước khi bắt tay vào làm bài tập thì quá khứ đơn và bài tập thì quá khứ tiếp diễn, chúng ta có thể phân biệt 2 thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn này thông qua bảng so sánh dưới đây.

→ Xem video kiến thức trước khi bắt tay vào làm bài tập thì quá khứ đơn nhé!

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

→ Xem video kiến thức trước khi bắt tay vào làm bài tập thì quá khứ tiếp diễn nhé!

Quá khứ đơn
Quá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành động xảy ra lần lượt trong quá khứ
Diễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ

, w

Và bây giờ hãy cùng Elight thực hành các bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn nhé!

Bài tập 1: Chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

Xem Thêm :   Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ý nghĩa nhất 2019 mới nhất 2021

Xem thêm :  Cảm biến lưu lượng khí nạp

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: Chia đúng các động từ sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.

Xem Thêm :   [HÌNH HỌC 11] CHƯƠNG 3-BÀI 1-VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

Xem thêm :  Con dúi là gì? hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi thịt thương phẩm, sinh sản tốt tại nhà

Contents

Đáp án phần bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I went to the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went to Hawaii. When I went to the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair was beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.

Vậy là đã hoàn thành xong các bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn rồi, thực tế cũng không quá khó đúng không nào các bạn! Bạn nào có sách của Elight hoặc khoá học Elight Online thì có thể tiếp tục luyện tập thêm ở phần bài tập thì quá đơn và quá khứ tiếp diễn nhé! Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm nhiều bài học bổ ích tại tiếng Anh Elight.

Ngữ pháp tiếng Anh, Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button